ตามรอยธรรมราชา : รวมจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

1368294509-o.jpg

 

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธ ราชธรรม เครื่องชักนำ ให้พอใจ

ความถูกต้อง ของใครใคร สบหทัย แก่กันและกัน ฯ

ศาสนา พระศรีอาริย์ ก็เบิกบาน ขึ้นมาพลัน

เมตตา อารีฉัน- เพื่อนเกิดแก่ และเจ็บตาย ฯ

ใครเล่า ไม่เกิดแก่ เจ็บป่วยกัน ฉันสหาย

ไม่มีอะไรแก้ไขได้ นอกจากธรรมที่พร่ำมา ฯ

ราชธรรม คือหน้าที่ ที่ถูกดี ทุกเวลา

รอดตาย รอดทุกขา รอดปัญหา รอดกายใจ ฯ

สิ่งดี หรือสิ่งร้าย ไม่วุ่นวาย ทั้งนอกใน

จะเสีย หรือจะได้ ไม่วิปริต ผิดธรรมดา ฯ

ดีใจ หรือเสียใจ ลอยทิ้งไป ในคงคา

เอาไว้ แต่มัชฌิมา ไม่ร้อนเย็น เป็นนิพพาน ฯ

ไม่เป็นบวก ไม่เป็นลบ นั่นแหละพบ พระศรีอาริย์

รักกันได้ ทุกสถานการณ์ ไม่ดูดผลัก รู้รักกัน ฯ

ไม่ดีกว่า ไม่เลวกว่า รู้วางท่า ให้ผูกพัน

เป็นเพื่อนทุกข์ เพื่อนสุขสันต์ จนเหนือสุข เหนือทุกข์ไป ฯ

ราชธรรม นั้นล้ำเลิศ ก่อให้เกิด ความพอใจ

แก่กัน และกันได้ อย่างถูกฝา และถูกตัว ฯ

ไม่มีใคร ขัดแย้งใคร เพราะมีใจ ไม่มืดมัว

เบิกบาน ปานดอกบัว ไม่เกลือกกลั้ว ด้วยเปือกตม ฯ

ราคะบวก ราคะลบ อย่าไปคบ ให้หลงงม

ดำรงใจ ให้นิยม ความถูกต้อง ของราชธรรม ฯ

สิบประการ ท่านตรัสไว้ สำหรับใช้ เผชิญกรรม

ชนะได้ ทั้งเช้าค่ำ อยู่เหนือกรรม ด่ำนิพพาน ฯ

ราชธรรม ทำความพอใจ มีผลใหญ่ ทั่วจักรวาล

ขออุทิศ ผลพิศาล ทุกถิ่นกาล เบิกบาน เอย ฯ

พุทธทาสภิกขุ


เสียงธรรมพุทธทาส อินทปัญโญ

๑. ชุด พระราชากำลังเพื่อความชนะอย่างสูงสุดทุกชนิด

๒. ชุด ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม

ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ปรารภไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ให้เป็นปีแห่งทศพิธราชธรรม เพื่อการทำหน้าที่ให้ถูกต้องกว่าปีเก่า ด้วยการส่งเสริมทศพิธราชธรรมกันทั่วประเทศ ตลอดปีนั้นท่านได้บรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันทุกเดือน ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ ครั้งละครึ่งชั่วโมง ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

๓. เรื่องอื่น ๆ

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑. ชุด ตามรอยยุคบาท โดยทศพิธราชธรรม ออกอากาศทางวิทยุ และ โทรทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จำนวน ๒๖ หน้า (ดาวน์โหลด

๒. เรื่อง เหตุแห่งความล้มเหลว (เกิดคิดได้เมื่อฟังวิทยุในหลวงตรัส) จำนวน ๑ หน้า (ดาวน์โหลด)

๓. เรื่อง เรามีพระมหากษัตริย์ทรงชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ จำนวน ๑ หน้า (ดาวน์โหลด)

 

Tags ธรรมราชา