Recommend Print

เกิดเป็นคนทั้งที อย่าต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง - พุทธทาสภิกขุ

 

IMG 8604 cr
รบกันพลาง แลกธรรมะกันพลาง นี้คือการกระทำที่เหมาะสมแก่โลกยุคปัจจุบัน อันเต็มไปด้วยวิกฤตกาลแห่งสงคราม; อย่ามัวแต่แลกวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมกิเลสและความเห็นแก่ตัวกันอยู่เลย - พุทธทาสภิกขุ

ชื่อ เกิดเป็นคนทั้งที อย่าต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง

ขนาด 18x13 cm

จำนวนหน้า 48 หน้า

จัดพิมพ์ ธรรมทานมูลนิธิ

สมทบการผลิต เล่มละ 15 บาท