Recommend Print

หนังสือ without and within แนะนำพระพุทธศาสนา เถรวาท เพื่อจัดวาง ณ โรงแรมและที่พักในประเทศไทย

โครงการหนังสือ without and within แนะนำพระพุทธศาสนา เถรวาท
เพื่อจัดวาง ณ สถานที่พักแรมทั่วประเทศไทย

(for English please click here)

web_without_within

ในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของโลก ประเทศไทยควรที่จะมีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธ-ศาสนาที่พึงรู้สำหรับทุกคน แขกบ้าน และ คนเดินทาง ได้ผ่านตา ศึกษาเรียนรู้ ด้วยการจัดวางไว้ในทุกห้องพักของทุกสถานที่พักแรมทั่วประเทศไทย นอกจาก ๒ เล่มที่มีอยู่แล้วคือ พระคัมภีร์ไบเบิ้ล และ The Buddha จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกระบวนการจัดการและกระจายเผยแผ่อย่างเป็นระบบ

ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองมหามงคลสมัย พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้, ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงได้มีการดำเนินการ เพื่อ

1. ให้ผู้เดินทางพักแรมทั่วประเทศไทยได้เข้าถึงซึ่งหลักพุทธธรรมและการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ในรูปแบบที่ สวยงาม ชวนอ่าน และ จับใจ ในระหว่างเดินทางเข้าพักแรมซึ่งเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญหนึ่ง

2. ประเทศไทยได้ทำหน้าที่สมสถานะแห่งเมืองพุทธ ผู้คนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ทบทวนเรียนรู้หลักธรรม ชาวต่างประเทศได้รับทราบและเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

3. เกิดระบบการผลิตและกระจายเผยแผ่พระธรรม อย่างมีส่วนร่วม ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมสมทบของผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การจัดทำเนื้อหาและต้นฉบับ

ด้วยความเมตตาอย่างยิ่งของพระอาจารย์ชยสาโร ชาวอังกฤษผู้บวชเรียน ศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่งานพระพุทธ-ศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ศิษย์แห่งพระโพธิญาณเถรมหาเถระ (พระอาจารย์ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสาขาทั้งทั่วประเทศและทั่วโลกกว่า ๓๐๐ สาขา ที่ประมวลและเรียบเรียงตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ ในชื่อ “without and within : Questions and Answers on the Teachings of Theravada Buddhism” ดังนี้

เนื้อหา เป็นลักษณะถามตอบ ๑๒๕ ประเด็นคำถามที่ควรรู้สำหรับผู้สนใจใคร่หาความหมายในพระพุทธศาสนา ในหมวด The Buddha, Dhamma, Sangha, Buddhist Attitude, Buddhism in Thailand, The path of practice และ Buddhist resources ที่กระชับชัด สลับด้วยพุทธพจน์ และคำของครูบาอาจารย์ไทย อาทิ พระราชนิโรธรังสีคัมภีร-ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี), พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธัมม-ธโร), พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน), พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัม-ปันโน), พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สมเด็จพระพุฒา-จารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ), พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร), พระพรหมคุณาภรณ์ (. อ. ปยุตฺโต), พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) และ แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

รูปแบบต้นฉบับ ขนาดรูปเล่มสำเร็จ ๗ x ๘.๕ นิ้ว เหมาะมือสำหรับถืออ่าน พิมพ์ ๒ สี (ดำ + ทอง) ด้วยกระดาษ green offset ๑๒๐ แกรม จำนวน ๒๕๒ หน้า เรียงลำดับคำถามคำตอบแต่ละข้อจบใน ๑ – ๒ หน้า มีภาพสลับสื่อความหมายและสวยงาม สามารถเลือกอ่านคำถามใดก่อนหลังได้โดยสะดวก ปกกระดาษ อาร์ตการ์ด ๒๖๐ แกรม พิมพ์ ๑ สีพิเศษ ปั๊มสีทองชื่อหนังสือ เคลือบพลาสติกด้าน เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่ Flexi Bound แข็งแรงทนทานนาน

หนังสือ สามารถ download ได้จาก https://www.bia.or.th/ebook/content/web/index.php?bookid=130


ขั้นตอนการขอรับหนังสือสำหรับโรงแรมและชาวต่างชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • โรงแรม ติดต่อแจ้งความจำนง โดยกรอกฟอร์ม (download คลิกที่นี่) และส่งกลับมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สามารถมารับได้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งจะมีค่าจัดส่ง (แปรผันตามจำนวนเล่มที่ขอรับ) โดยทางผู้ประสานงานจะแจ้งค่าจัดส่งให้ทางอีเมล
  • ชาวต่างชาติ 1 ท่าน สามารถขอรับหนังสือ 1 เล่มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการมากกว่า 1 เล่ม ขอให้สมทบค่าการผลิตเป็นกอง ๆ ละ 1500 บาท (กองละ 10 เล่ม)

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์

ผู้สนใจสามารถสมทบค่าการผลิต 1,500 บาทต่อหนึ่งกอง (กองละ 10 เล่ม) เพื่อบริจาคให้แก่โครงการนำไปกระจายให้แก่โรงแรมต่อไป 

การโอนเงิน

ทำได้ 2 วิธี

1. โอนผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี : โครงการหนังสือ without and within โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี: 111-428637-4 เมื่อโอนเงินแล้วขอให้ส่งสำเนาสลิปมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หรือ

2. โอนโดย PayPal ระบุ email address ของผู้รับเงินคือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านต้องการรับหนังสือไว้เองบางส่วน สามารถแจ้งจำนวนที่ต้องการรับไว้เองกับผู้ประสานงาน และ

  • สามารถติดต่อขอรับได้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (แผนที่)
  • หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าจัดส่ง ซึ่งทางผู้ประสานงานจะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล

คณะกรรมการดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการ

ดร.เสนาะ อูนากูล

รองประธานคณะกรรมการ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายบรรยง พงษ์พานิช

ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการ                      

คุณเมตตา อุทกะพันธ์    

ผู้แทนมูลนิธิปัญญาประทีป

ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย

ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ

เลขานุการ

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ

ผู้จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ