Recommend Print

ตามรอยธรรมราชา : รวมจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

1368294509-o.jpg

 

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธ ราชธรรม เครื่องชักนำ ให้พอใจ

ความถูกต้อง ของใครใคร สบหทัย แก่กันและกัน ฯ

ศาสนา พระศรีอาริย์ ก็เบิกบาน ขึ้นมาพลัน

เมตตา อารีฉัน- เพื่อนเกิดแก่ และเจ็บตาย ฯ

ใครเล่า ไม่เกิดแก่ เจ็บป่วยกัน ฉันสหาย

ไม่มีอะไรแก้ไขได้ นอกจากธรรมที่พร่ำมา ฯ

ราชธรรม คือหน้าที่ ที่ถูกดี ทุกเวลา

รอดตาย รอดทุกขา รอดปัญหา รอดกายใจ ฯ

สิ่งดี หรือสิ่งร้าย ไม่วุ่นวาย ทั้งนอกใน

จะเสีย หรือจะได้ ไม่วิปริต ผิดธรรมดา ฯ

ดีใจ หรือเสียใจ ลอยทิ้งไป ในคงคา

เอาไว้ แต่มัชฌิมา ไม่ร้อนเย็น เป็นนิพพาน ฯ

ไม่เป็นบวก ไม่เป็นลบ นั่นแหละพบ พระศรีอาริย์

รักกันได้ ทุกสถานการณ์ ไม่ดูดผลัก รู้รักกัน ฯ

ไม่ดีกว่า ไม่เลวกว่า รู้วางท่า ให้ผูกพัน

เป็นเพื่อนทุกข์ เพื่อนสุขสันต์ จนเหนือสุข เหนือทุกข์ไป ฯ

ราชธรรม นั้นล้ำเลิศ ก่อให้เกิด ความพอใจ

แก่กัน และกันได้ อย่างถูกฝา และถูกตัว ฯ

ไม่มีใคร ขัดแย้งใคร เพราะมีใจ ไม่มืดมัว

เบิกบาน ปานดอกบัว ไม่เกลือกกลั้ว ด้วยเปือกตม ฯ

ราคะบวก ราคะลบ อย่าไปคบ ให้หลงงม

ดำรงใจ ให้นิยม ความถูกต้อง ของราชธรรม ฯ

สิบประการ ท่านตรัสไว้ สำหรับใช้ เผชิญกรรม

ชนะได้ ทั้งเช้าค่ำ อยู่เหนือกรรม ด่ำนิพพาน ฯ

ราชธรรม ทำความพอใจ มีผลใหญ่ ทั่วจักรวาล

ขออุทิศ ผลพิศาล ทุกถิ่นกาล เบิกบาน เอย ฯ

พุทธทาสภิกขุ


เสียงธรรมพุทธทาส อินทปัญโญ

๑. ชุด พระราชากำลังเพื่อความชนะอย่างสูงสุดทุกชนิด

 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ ชุด ปรมัตถธรรมกลับมา ครั้งที่ ๓๔ เรามีสิ่งชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุพรรษาของพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๕๐ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ธัมมวิจักขณกถา "ธรรมที่ควรพึงเห็นโดยประจักษ์" พระธรรมเทศนาในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ โดย พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินทปัญโญ) (ดาวน์โหลด)

๒. ชุด ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม

ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ปรารภไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ให้เป็นปีแห่งทศพิธราชธรรม เพื่อการทำหน้าที่ให้ถูกต้องกว่าปีเก่า ด้วยการส่งเสริมทศพิธราชธรรมกันทั่วประเทศ ตลอดปีนั้นท่านได้บรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันทุกเดือน ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ ครั้งละครึ่งชั่วโมง ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยทาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยศีล เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยบริจาค เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยความซื่อตรง (อาชชวํ) เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยความอ่อนโยน เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยความเพียร (ตปํ) เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยความไม่โกรธ เดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยความไม่เบียดเบียน เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยขันติ เดือนพฤษจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ตามรอยพระยุคลบาทด้วยอวิโรธนะ (อวิโรธนํ) เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ (ดาวน์โหลด)

๓. เรื่องอื่น ๆ

 • ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่องทศพิธราชธรรม (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ ในวันปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ (ดาวน์โหลด)
 • ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ (ดาวน์โหลด)
 • อบรมนักเรียนวัดธารน้ำไหล เนื่องด้วยวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ (ดาวน์โหลด)
 • ให้โอวาทแก่หัวหน้าแผนกแห่ง จ.สุราษฏร์ฯ ในการประชุมประจำเดือนที่ค่ายลูกเสือ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ (ดาวน์โหลด)

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑. ชุด ตามรอยยุคบาท โดยทศพิธราชธรรม ออกอากาศทางวิทยุ และ โทรทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จำนวน ๒๖ หน้า (ดาวน์โหลด

๒. เรื่อง เหตุแห่งความล้มเหลว (เกิดคิดได้เมื่อฟังวิทยุในหลวงตรัส) จำนวน ๑ หน้า (ดาวน์โหลด)

๓. เรื่อง เรามีพระมหากษัตริย์ทรงชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ จำนวน ๑ หน้า (ดาวน์โหลด)