๑๐ วันภาวนาเติมธรรมะลงในชีวิต

เทศกาลเจริญสติ
๑๐ วันภาวนาเติมธรรมะลงในชีวิต

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 ทุกกิจกรรม เปิดลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th

(เปิดลงทะเบียนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน)

 

page

 

Saturday, 21 st December 2019

6:00 - 7.30 PM Phra Raja Bodhividesa (Ven. Ajahn Pasanno) Main Meditation Hall, 2nd floor

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อานาปานสติภาวนา ขั้น “มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ” โดย พระเครือข่ายสวนโมกขพลาราม ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒

ขั้น “มุ่งระงับ กายจิต” และ "เห็นธรรม เย็นใจ" เป็นขั้นเข้มข้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทั้งวันอย่างต่อเนื่อง นำภาวนาโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๑ ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

อบรมธรรมะสำหรับเยาวชน ๙-๑๒ ปี เพื่อการเรียนรู้ธรรมะ ๕ ดี ตามแนวทาง พุทธทาสภิกขุ โดยการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเป็นศาสนิกที่ดีของศาสดา

๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. สีน้ำภาวนา ณ ลานไม้หอม ชั้น ๒

ร่วมเรียนรู้ข้อธรรม พัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานศิลปะ ใช้การวาดพู่กันระบายสีน้ำ เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ทั้งในเรื่องของสมาธิ การรับรู้ความรู้สึก ควมผ่อนคลาย ความสนุก ความกังวล หรือความคิดต่างๆนานา ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือความรู้ด้านศิลปะ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ถักรักปันอุ่นแด่น้องบนดอย โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

ภาวนาวิถีเมืองผ่านงานฝีมือเพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำงานฝีมือด้วยนิตติ้ง และถักโครเชต์ ถักทอ สานรัก สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานในรูปแบบ หมวก ผ้าพันคอ เพื่อมอบแด่เพื่อนบนดอย พี่น้องชาวไทยภูเขา

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สุนทรียสนทนาจิบน้ำชาคุยกับพระ โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒

สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยการเจริญสติผ่านการดื่มน้ำชา เพื่อระลึกรู้เท่าทันภาวะปัจจุบันขณะและสนทนาธรรม ฝึกการเจริญสติแบบง่ายในชีวิตประจำวัน เรียนรู้เข้าใจความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่ง ฝึกวางใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเพื่อดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อสิ่งที่มีอยู่

๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เกมภาวนา โดยพระที่ปรึกษาและกระบวนกรจากวัดญาณเวศกวัน ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ฝึกใจผ่านบอร์ดเกม Bull Battle Gam (BB Game) สงครามวัวชน สังคมโคบาล 

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมตามกาลกับพระราชพัชรมานิต (ชยสาโรภิกขุ) ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ภาวนากับครูดล เพื่อทบทวนชีวิต รักษาใจ รับปีใหม่ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ภาวนากับครูดล เพื่อทบทวนชีวิต รักษาใจ รับปีใหม่

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. Crystal Singing Bowls กับ อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยคลื่นเสียง (Sound Therapy) โดยใช้เครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นมาจากหินควอตซ์จากคลื่นเสียง นำเข้าสู่ความเป็นสุญญตา และปล่อยวางอย่างแท้จริง คือหัวใจสำคัญของผู้บำบัดตัวเองด้วยดนตรีสมาธิบำบัด 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. อานาปานสติกับพุทธทาส ห้องนิพานชิมลอง ชั้น ๒

อานาปานสติ หมายถึง สติกำหนดอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าออก ซึ่งอานาปานสติ ที่พระพุทธองค์แนะนำ มีอารมณ์ อยู่ ๑๖ อย่าง แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ หมวดกาย หมวดเวทนา หมวดจิต หมวดธรรม
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สนทนาธรรม แลกเปลี่ยน เรื่องการปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ปฏิบัติภาวนา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อานาปานสติแบบย่อตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ฝึกปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อ ฟังธรรมคำสอนการปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเป็นหมู่คณะ แนะนำการปฏิบัติโดยศิษย์เก่า เพื่อความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนไปอบรม ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. อานาปานสติระบบลัดสั้นแห่งยุคดิจิทัล กับแม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ฝึกอานาปานสติระบบลัดสั้น ตามแนวปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์พุทธทาส  เพื่อศึกษาชีวิตด้านใน ปัญหาและอุปสรรคของชีวิต หนทางที่จะทำให้ชีวิตเยือกเย็นและเป็นสุขมากขึ้น โดยการฟังธรรมบรรยาย การปฏิบัติภาวนา และการสนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วันแห่งสติ โดย มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ภาวนาเพื่อความรู้ ตื่น และเบิกบาน ในรูปแบบเซน ตามแนวทางของท่าน ติช นัท ฮันห์ ผ่านการฟังธรรม สนทนาธรรม ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทานอาหารและเดินในวิถีแห่งสติ 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อานาปานสติ กับ ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (เข้มข้น ๑ วันเต็ม) ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

กิจกรรมผสมผสาน ไทเก๊ก โยคะ ความเคลื่อนไหว พร้อม ๆ กับการฝึกสมาธิ กำหนดรู้ลมหายใจตามแนวการฝึกอานาปานสติเพื่อความสงบและผ่อนคลายจากภายใน เหมาะสำหรับทุกวัย 

๑๓.๓๐ – ๗.๓๐ น. ของเช้าวันรุ่งขึ้น มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน ณ ห้องนิพานชิมลอง ชั้น ๒

การอบรมเจริญสติ ๑๘ ชั่วโมง สำหรับสตรี ในรูปแบบพักค้าง

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อบรมธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

ฟังธรรมและเสวนา อยู่กับความเจ็บป่วยอย่างไรไม่ให้ทุกข์ใจ กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลคนป่วยและผู้สนใจทั่วไป

๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ร่วมปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ขั้น ซึ่งเป็นวิหารธรรมอันแสดงถึง ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่แห่งพระพุทธองค์

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวปฏิบัติหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติ ความเพียรในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านได้  โดยการอบรมมีพระอาจารย์แนะนำวิธีการฝึกสติแบบเคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะ การเดินจงกรม ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีช่วงสนทนาถาม-ตอบข้อสงสัยการปฏิบัติ

 


กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดทุกวันในช่วง ๑๐ วันสุดท้ายของปี (ไม่ต้องลงทะเบียน)

เพลินธรรมนำชม ณ สโมสรธรรมทาน

จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ทำวัตรสวดมนต์แปล ณ โถงโอวาทปาติโมกข์

จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๗.๓๐ – ๘.๓๐ น. และ ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๘.๓๐ – ๙.๓๐ น. และ ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

พื้นที่ภาวนา ณ ห้องนิพพานชิมลอง

ทุกวัน เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  

เสียงธรรมจากสวนโมกข์

ทุกวัน เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. 

 

 

Tags ปีใหม่