Recommend Print

ฟังธรรมตามกาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ฟังธรรมตามกาล

Image may contain: one or more people, crowd, night and outdoor

กำหนดการ

ปี ๒๕๖๒

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

พระครูนิมิตวิริยานุกูล (สุบิน อุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแวง จ.ศรีสะเกษ
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม 

Phra Raja Sumedhajahn (Sumedho Bhikkhu)
Ratanawan Monastery
Sunday, April 28th, 2019
14.00 - 16.00 PM
 
Special Event with
Phra Videsabuddhiguna
(Amaro Bhikkhu)
Amaravati Monastery, England
Tuesday, June 11th 2019
18:00 - 19.30

พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล
สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
 
Phra Raja Buddhivaraguna (Ven. Ajahn Amaro)
Thursday, 5th December 2019
6:00 – 7:30 PM
Main Meditation Hall, 2nd floor

Venerable Ajahn Sucitto
Friday, 6th December 2019
6:00 – 7.30 PM
Main Meditation Hall, 2nd floor

Phra Raja Bodhividesa (Ven. Ajahn Pasanno)
Saturday, 21st December 2019
6:00 – 7.30 PM
Main Meditation Hall, 2nd floor

พระราชพัชรมานิต (ชยสาโรภิกขุ)
อาศรมชนะมาร  จ.นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
ชั้น ๑ ลานหินโค้ง

 

ปี ๒๕๖๑

Venerable Phra Bodhinyanavidesa (Pasanno Bhikkhu)
Special Event
2018, Thursday 4 January
18:00 - 19:30 Main Meditation Hall 2nd Floor


พระครูอุดมวีรวัฒน์ (คูณ ติกฺขวีโร)

เจ้าอาวาสวัดอุดมวารี (สำนักสาขาหนองป่าพงที่ ๑๐)
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พระครูสุวรรณโพธิเขต (คูณ อคฺคธมฺโม)
ประธานสงฆ์วัดป่าโพธิ์สุวรรณ (สำนักสาขาหนองป่าพงที่ ๒๖)
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 
พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
ประธานสงฆ์วัดหนองป่าพงและสาขา
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น
 
พระครูนิมิตวิริยานุกูล (สุบิน อุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหนองแวง (สำนักสาขาหนองป่าพงที่ ๑๒)
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พระอธิการหนูพรม สุชาโต
เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม (สำนักสาขาหนองป่าพงที่ ๑๑๗)
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 
In Commemoration of Venerable Ajahn Chah's 100th Birth Anniversary
'Who was Ajahn Chah?':
Special Event with Phra Videsabuddhiguna  (Ven. Ajahn Amaro)
Thursday, 21st June 2018, 18.00-19.30 
Meditation Hall, 2nd floor  Buddhadasa Indapanno Archive

พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พระครูภาวนาสารคุณ (ดำรง สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดปลื้มพัฒนา
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
 
พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

พระอธิการสว่าง กลฺยาโณ
เจ้าอาวาสวัดป่าคำเจริญ (สำนักสาขาหนองป่าพงที่ ๑๙๕)
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

Venerable Phra Bodhinyanavidesa (Pasanno Bhikkhu)
Special Event
2018, Wednesday 5 December
14:00 - 16:00 Main Meditation Hall 2nd Floor
 
ชยสาโรภิกขุ
ที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. 

ปี ๒๕๖๐

พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน พระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น

พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยมฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม 
Special Event with Tan Videsabuddhiguna (Ven. Ajahn Amaro)
The Abbot of Amaravati Monastery, England
Monday, 19th June 2017, 18.00-19.30 
Main Meditation Hall, 2nd floor
พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม 

พระมหาทวีป กตปุญฺโญ

เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีเจริญสุข กทม.
ปรารภธรรมรำลึกถึงพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
  
Venerable Phra Videsabuddhiguna (Amaro Bhikkhu)
Special Event 
2017, Tuesday 14 November
18:00 - 19:30 Main Meditation Hall 2nd Floor
พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

 

ปี ๒๕๕๙

Venerable Ajahn Sumedho
Sunday, December 25th, 2016, 14:00 – 16:00
Activity Hall, 1st floor

Venerable Ajahn Sucitto
Sunday, 10th January 2016, 18:00 - 20:00

Meditation Hall, 2nd floor

พระอธิการอุทัย สิริธโร
เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

Venerable Ajahn Tiradhammo
“The Eightfold Path in Harmony”

Saturday, 20th February 2016, 18:00 – 19:30
Main Meditation Hall, 2nd floor

พระอธิการอินทร์ถวาย สนฺตุสสฺโก
เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อุดรธานี
วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์
วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
Venerable Ajahn Vajiro
Satsurday, 18th June 2016, 18:00 - 20:00

Meditation Hall, 2nd floor
Venerable Ajahn Amaro
Monday, 20th June 2016, 18:00 - 20:00
Meditation Hall, 2nd floor
พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา 
วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม 
พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสาละวัน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

*งด* พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)

วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

Dhamma in the Garden with Ven. Ajahn Gavesako
Monday, 5th December 2016, 16.00 - 17.00 
Buddhadham Garden

Special Event with Ven. Ajahn Amaro
Topic: 'Skillful Leadership' – how to use the example of His Majesty King Bhumipol as a way of guiding our lives and work.
Tuesday, 13th December 2016, 18.00-19.30 
Main Meditation Hall, 2nd floor

Special Event with Ven. Ajahn Pasanno
Wednesday, 14th December 2016, 18.00-19.30 
Main Meditation Hall, 2nd floor

พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

ปี ๒๕๕๘

พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
โถงกิจกรรมชั้น ๑

พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
โถงกิจกรรมชั้น ๑

Ven. Ajahn Tiradhammo
Topic: ‘Right View -- the key to right spiritual practice’

Friday, 21st August 2015, 18:30 – 20:00
A Taste of Nibbana room, 2nd floor

พระอาจารย์มานพ อุปสโม
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จันทบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฏร์ธานี
วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
สวนพุทธธรรม

พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
โถงกิจกรรมชั้น ๑

Ajahn Santikaro
Inter-Religious Cooperation or More Religious Violence? Buddhadasa Bhikkhu's vision for world peace

Monday, 23rd November 2015, 18:30 - 20:00
A Taste of Nibbana room, 2nd floor

Venerable Ajahn Amaro
“Life without sīla is like a car without brakes" 
Saturday, 19th December 2015, 18:00 – 19:30

Meditation Hall, 2nd floor

Venerable Ajahn Sumedho
Sunday, 20th December 2015, 14:00 - 16:00
Activity Hall, 1st floor