Recommend Print

สวนโมกข์ทุกที่...๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ

สวนโมกข์ทุกที่ : โรงมหรสพทางวิญญาณ

20200724 Everywhere is SuanMokkh 01

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ (โรงหนัง) ที่ใหญ่ขึ้น ๓ เท่า

เป้าหมายเมื่อแรกเริ่มให้เป็นหอจดหมายเหตุแนวใหม่

๑. ศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรม อันรื่นรมย์ เป็นกำลังเพื่อการเข้าถึงธรรมในลักษณะ Spiritual Fitness Edutainment Center

๒. มุ่งสืบสานงานพระพุทธศาสนาผ่าน งาน ปณิธาน และอุดมการณ์ แบบอย่างพุทธทาสภิกขุ และสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ตามปณิธาน ๓ ประการ คือ การเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน, การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา และการออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

๓. ทำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับของพุทธทาสภิกขุ และพุทธทาสอื่น ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแผ่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจ จนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม

สวนโมกข์ทุกที่ : สระมะพร้าวนาฬิเกร์

20200724 Everywhere is SuanMokkh 02

มะพร้าวนาฬิเกร์ ต้นเดียวโนเน กลางทะเลขึ้ผึ้ง ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง กลางทะเล ขี้ผึ้ง ถึงได้แต่ผู้พ้นบุญ เอย

เสมือนทะเลขี้ผึ้งแห่งวัฎฎสงสารที่เหลืองอร่ามน่าลงเล่น แต่ร้อนเหนียวจนยากถอนตัวขึ้น มีแต่สร้างเกาะเพาะปลูกหน่อนิพพานขึ้นกลางใจ ดั่งมะพร้าวนาฬิเกร์ในเพลงกล่อมเด็กโบราณ

สวนโมกข์ทุกที่ : เสาห้า

20200724 Everywhere is SuanMokkh 03

วิหารอมราวดีทุกแห่ง แม้ที่บูชาพระพุทธรูป จะมีขีด ๕ ขีดอยู่ข้างหลัง

“แทนได้หลายอย่าง ละเสีย ๕ คือนิวรณ์ ๕ ประพฤติ ๕ คือพละ ๕ อินทรีย์ ๕ ยังมี ๕ อื่น ๆ อีก”

“คนอื่นตีความอย่างไรก็ตามใจเขา เรานึก ๆ อยู่ในใจของเราว่าอินทรีย์ ๕ พละ ๕ จะตรงที่สุด

ที่อมราวดีในอินเดียสมัยโน้น เขาอาจจะหมายถึงพระเจ้า ๕ พระองค์ก็ได้” พุทธทาสภิกขุ

สวนโมกข์ทุกที่ : พระประธาน

20200724 Everywhere is SuanMokkh 04

พระพุทธรูปจำลองจากยอดเขาพุทธทอง อุโบสถกลางแจ้งสวนโมกขพลาราม

พร้อมพระคาถาโอวาทปาติโมกข์ “การละชั่ว หมั่นทำดี และชำระจิตใจให้ขาวรอบ” อันเป็นหลักการและอุดมการณ์แห่งพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน ๙ หลังทรงตรัสรู้ธรรม แก่สาวก ๑,๒๕๐ รูป ที่มาพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

สวนโมกข์ทุกที่ : ลานหินโค้ง

20200724 Everywhere is SuanMokkh 05

สวนโมกข์ทุกที่ : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

 20200724 Everywhere is SuanMokkh 06

ศิลปะแบบศรีวิชัย เป็นทั้งสัญลักษณ์และหลักฐานความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยเมื่อกว่า ๑,๐๐๐ ปีที่แล้ว

พุทธทาสภิกขุได้มอบหมายให้พระโกวิท เขมานันทะ ปั้นรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ตามคติของฝ่ายมหายาน เพื่อเป็นสื่อสอนธรรมอีกแบบหนึ่ง โดยขยายจากองค์จริงซึ่งค้นพบที่ไชยาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในยุคศรีวิชัยนั้น ตามบ้านเรือนโดยทั่วไปจะมีรูปปั้นนี้ไว้บูชา เพื่อระลึกถึงองค์คุณของพระโพธิสัตว์ ได้แก่ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ “รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแสดงธรรมคือ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ ... สุทธิ คือจิตบริสุทธิ์ ไม่หลงใหลในกามารมณ์หรือเหยื่อล่อทั้งหลาย, ปัญญา คือรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ โดยเฉพาะเพื่อไปสู่ทางดับทุกข์ ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง, เมตตา คือความไม่เห็นแก่ตัว มิตรภาพ เห็นทุกคนทุกชีวิตเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย, ขันติ คืออดทนจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ทั้งหมดนี้คือธรรมะของพระโพธิสัตว์ แล้วความรู้สึกเช่นนั้นจะครอบงำจิตใจของเรา ... เวลาที่แสงแดดดี หามุมดี ๆ มองดูจะสวยมาก สวยที่สุด” พุทธทาสภิกขุ