Recommend Print

ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ?” ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๘

“ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ?”

ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)

  

วันที่ 6 - 8 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

***************************

 

  • ลงทะเบียน http://bit.ly/2T70LKK รับสมัครเฉพาะผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย ที่ยินดีใช้เวลาเข้าอบรม เต็มตามกำหนดการ 3 วัน 
  • การอบรมเป็นธรรมทาน ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เพื่อการจัดการด้านที่พักและอาหาร มีค่ามัดจำ 1,500 บาท และคืนให้ในวันสุดท้ายของการอบรม โอนเงิน สุวิดา วรรณา ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 350-268613-0
  • สอบถามเพิ่มเติมยุ้ย (16.00-18.00) โทร/Line ID 0895569195, ต่าย (18.00-20.00) โทร/Line ID 0814956215,  เนาว์ (20.00-22.00) โทร/Line ID 0891180322

 

กำหนดการ 

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

09.00-10.00

ลงทะเบียน 

แบบสอบถาม คาดหวัง กังวล

   

10.00-10.30

ปฐมนิเทศ

วิภา

ศีล-สัมพันธภาพ

10.30-11.30

ประดับอาภรณ์ก่อนภาวนา

อธิบายคุณค่าของศีลและความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย 

อาราธนาศีล-รับศีล

พระครูธรรมรัต

ศีล-สัมพันธภาพ

11.30-12.00

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต เป็นมิตรกับทุกสรรพสิ่ง

วิภา

จิต-แบบง่ายเชื่อมสู่เป้าหมาย

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-14.00

ผ่อนพักตระหนักรู้
ภาวนากับ Crystal Singing Bowl

ชิษณุชา/นันทนัช

จิต-แบบง่ายเตรียมความพร้อม

14.00-15.15

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย มองเข้ามาภายในตน

ครูหมู

จิต-แบบง่าย ฐานกาย

15.15-15.30

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

15.30-17.00

รักนั้นดีแน่ รักแท้อยู่ไหนหนอ? (๑ ภาคปริยัติ)

อธิบายคุณค่า วิธี และฝึกเจริญสติ

บรรยายเมตตาภาวนาประกอบกิจกรรม

พระครูธรรมรัต

จิต, ปัญญา-พัฒนาการฝึกสติ

17.00-18.30

รับประทานอาหารเย็น, ชำระกาย ผ่อนคลายใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

18.30-19.00

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต เป็นมิตรกับความเจ็บไข้

วิภา

จิต-เน้นตถาคตโพธิสัทธา

19.00-21.00

รักนั้นดีแน่ รักแท้อยู่ไหนหนอ? (๒ ภาคปฏิบัติ)

๒.๑ ทักษะการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ วาจาแห่งรัก

๒.๒ เมตตาภาวนา

พระครูธรรมรัต/         หมอรุจิรา/หมอฝน

จิต-เน้นใจอิ่มเอมเป็นสุข

21.00

พักผ่อน ดูแลกาย รักษาใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

 

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

05.30

ระฆังแห่งสติ

   

06.00-06.30

หายใจอย่างสมบูรณ์ เพิ่มพูนศรัทธา

ฝึกลมหายใจ สวดมนต์สั้นๆ

วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

06.30-07.45

โยคะภาวนา ยาตรารับอรุณ

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดินจงกรม

ครูหมู/วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

07.45-09.15

รับประทานอาหารเช้า, ชำระกาย ทำกิจส่วนตัว

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

09.15-10.45

เป้าหมายชีวิต ลิขิตเอง (๑)

บรรยายอัตถะ ๓ ประกอบกิจกรรม

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ใคร่ครวญการใช้ชีวิต

10.45-11.00

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

11.00-12.00

เป้าหมายชีวิต ลิขิตเอง (๒)

กลุ่มย่อยสุนทรียสนทนา, เสริมทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง,

ประเด็นสนทนาเวลาที่เหลืออยู่จะดูแลกายและใจของตนเองอย่างไร? ดูแลคนรอบข้างอย่างไร?

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-ตระหนักรู้คุณค่าชีวิตมองเห็นทางสำหรับชีวิตที่เหลือ

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-13.30

ผ่อนพักตระหนักรู้

ภาวนากับ Crystal Singing Bowl

ชิษณุชา/นันทนัช

จิต-แบบง่ายเตรียมความพร้อม

13.30-14.45

ยาใจ-อาหารใจ

สาธิตใส่บาตรความทุกข์ แลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-สืบค้นเงื่อนปมที่คั่งค้างในชีวิตของตนเอง

14.45-15.00

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

15.00-16.00

ยาใจ-อาหารใจ

สะท้อน อภิปราย ตอบคำถาม

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ค้นพบและคลี่คลายเงื่อนปมทื่   คั่งค้างในชีวิตของตนเอง

16.00-17.15

โยคะภาวนา เพื่อการผ่อนพักตระหนักรู้

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ครูหมู

จิต,ปัญญา-พิจารณากาย สุข ทุกข์ ไตรลักษณ์

17.15-18.30

รับประทานอาหารเย็น, ชำระกาย ผ่อนคลายใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

18.30-19.00

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต ตีสนิทกับความตาย

วิภา

จิต-เน้นศรัทธา

19.00-21.00

ระลึกถึงความตายสบายนัก 

นิทรรศการเป็นมิตรกับความตาย, บรรยายมรณสติ

มรณสติภาวนาก่อนนอน

พระครูธรรมรัต/ 

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

จิต, ปัญญา-พิจารณาอย่างอบอุ่น

21.00

พักผ่อน ดูแลกาย รักษาใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

 

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

05.30

ระฆังแห่งสติ

   

06.00-06.30

หายใจอย่างสมบูรณ์ เพิ่มพูนศรัทธา

ฝึกลมหายใจ สวดมนต์สั้นๆ

วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

06.30-07.45

โยคะภาวนา เดินวิถีแห่งสติ

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดินจงกรม

ครูหมู/วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

07.45-09.15

รับประทานอาหารเช้า, ชำระกาย ทำกิจส่วนตัว

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

09.15-12.00

เขียนพินัยกรรมชีวิต

ตัดก่อนตาย

แบ่งปันพินัยกรรมชีวิตในกลุ่มย่อย

เอื้อให้เกิดการตระหนักรู้ค้นพบแนวทางการดำเนินชีวิต

ที่เหลืออย่างมีคุณค่าแท้จริงด้วยตนเอง

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-ค้นพบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหลืออย่างมั่นคง

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-13.45

ถึงปลายทาง ด้วยลายแทง

ตอบข้อสงสัยและเขียนคำอธิษฐาน

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ตระหนักรู้ในมรรควิธีค้นพบเครื่องมือของตนเอง

13.45-14.00

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

14.00-16.00

สู่ความงอกงามสดใส สุดท้ายก็จากลา อุทิศมหากุศล

อธิษฐานภาวนา เพื่อความก้าวหน้าในการลงมือปฏิบัติ

สรุปกิจกรรมและอุทิศมหากุศล

พระครูธรรมรัต

จิต-เสริมกำลังใจเพื่อทำสิ่งที่ออกแบบ

16.00

ปิดกิจกรรม