Recommend Print

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆปุรณมีบูชา

มาฆปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 (ผู้ที่มาปฎิบัติภาวนาแบบพักค้าง สามารถลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th)

กิจกรรมมีหลายช่วง สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย 

 

 AI Coverpage มาฆะ 01 01 01700

 

 

20190113 โปสเตอรมาฆะ 01 01 

ช่วง ๑ เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา

ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๐๐ น.  ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย ธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๘.๓๐ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ และศีล ๘

๐๘.๔๕ น. ปรารภธรรม ในหัวข้อ “วันมาฆบูชา” โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม 

๐๙.๑๕ น. เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย         ด้วยกาย วาจา และใจ 

๐๙.๔๕ น. ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม  สาธยาย “โอวาทปาติโมกขคาถา”

๑๑.๐๐ น.  กล่าวคำถวายภัตตาหาร พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา ฆราวาสร่วมทำวัตร สวดมนต์ (แปล)

๑๒.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์

4587a

ช่วง ๒ บ่าย : เจริญสมาธิภาวนา  ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ

๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน ณ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๒ ห้องปฎิบัติธรรม

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ศิลป์ศีลภาวนา ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานอาสาด้วยฝีมือตนเองกับ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา, พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย, ปลาบีบเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  เพลินธรรมนำชม จุดนัดพบ ชั้น ๑ หน้าห้องสโมสรธรรมทาน 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สวนโมกข์เสวนา หัวข้อเสวนา “การทำมาฆบูชาที่ถูกต้อง” (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ณ ชั้น ๑ สโมสรธรรมทาน  (ที่มา : มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์เช้า เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓)

20190624d

 78a

ช่วง ๓ เย็นค่ำ : สวดมนต์  เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง

ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล) ฟังธรรมบรรยายวันมาฆบูชา โดย พุทธทาสภิกขุ และสมาธิภาวนา ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรารภธรรม โดย พระมหาราเชน สุทฺธจิตฺโต สวนธรรมวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. เวียนเทียน ประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ

7896

ช่วง ๔  : เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค

ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

ยามต้น

๑๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน ณ ภัตตศาลา ชั้น ๑

๑๙.๐๐ น.    สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ

๑๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติ  ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุว่าด้วยเรื่อง “การบวชอยู่ที่บ้าน”

๒๐.๐๐ น.    เริ่มการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๐.๒๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๐.๕๐ น.    เจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๑.๑๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๑.๔๕ น.    เตรียมตัวขึ้นนอนอย่างมีสติ

สำหรับท่านใดไม่สะดวกอยู่ปฏิบัติค้างคืน สามารถกลับได้เมื่อจบช่วงเวลานี้

ยามกลาง

๒๒.๐๐ น.  เจริญสติอิริยาบถนอนอย่างราชสีห์ ชั้น ๓ ห้องประชุม (ห้องพักชาย) และ

 ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม (ห้องพักหญิง)

ยามปลาย

๐๒.๐๐  น.  ระฆังปลุก, ทำธุระส่วนตัว

๐๒.๑๕  น.  สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ (ต่อ)

๐๓.๐๐  น.  เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๓.๓๐  น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๔.๑๕ น.   เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๔.๕๕ น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๕.๕๕ น.  สนทนาแลกเปลี่ยน

๐๖.๐๐ น. จบกิจกรรม

แผนที่การเดินทาง 

http://www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg

ติดต่อสอบถาม

086-311-0900, 094-063-8386, 082-997-3784, 083-790-7141 (ฝ่ายงานกิจกรรม)

ติดตามข่าวสารกิจกรรมสวนโมกข์ได้ที่ Line: @suanmokkh_bangkok หรือ Facebook: กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ