Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานมาฆปุรณมีบูชา ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา

วันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ในวาระปีแห่งการ "ตามรอยธรรมราชา"
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

20170119_cr.jpg

กำหนดการ

** สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย

ช่วง ๑ เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา

โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๐๘.๐๐ น. ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑ หัวข้อ “การเตรียมตัวสำหรับกระทำมาฆบูชาให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด”

๐๙.๐๐ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และสมาทานศีล ๕ และศีล ๘

๐๙.๑๕ น. พระมหาสุวิทย์ อุตฺตมสีโล (ป.ธ.๗) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร กล่าวปรารภธรรม ในหัวข้อ “ตามรอยธรรมราชา”

๑๐.๐๐ น. เวียนเทียน ประทักษิณ รอบเช้า  สังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ 

๑๐.๓๐ น. ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป (อาหารแห้งหรือสด)

๑๑.๐๐ น.  พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา ฆราวาสร่วมสวดมนต์ทำวัตร และสวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล)

๑๒.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำภาวนาโดย พระครูสุเทพธรรมากร วัดเทพประทาน จ.ฉะเชิงเทรา (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

ช่วง ๒ บ่าย : ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศิลป์ศีลภาวนา รวมมิตรภาคีเครือข่ายฯ ด้านศิลปะภาวนา ๔ กิจกรรมให้เลือก ดอกบัวบูชา, ถักรักปั่นอุ่น แด่พี่น้องบนดอย, จิตว่างกลางวง, ฝึกสติกับสีไม้ระบายภาพ (ลงทะเบียน register.bia.or.th) โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวนโมกข์เสวนา หัวข้อ “ธรรมโฆษณ์ มาฆบูชาเทศนา” ณ โถงโอวาทปาติโมกข์

๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  มาตาภาวนา (เจริญสติแบบพักค้าง) นำภาวนาโดย แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว อาศรมธรรมาราม จ.นครราชสีมาณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒ (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เวียนเทียน ประทักษิณ รอบบ่าย ณ สังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ

jpg.jpg

ช่วง ๓ เย็นค่ำ – สวดมนต์  เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ณ สวนพุทธธรรม

๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล) และสมาธิภาวนา ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๓๐ น. เวียนเทียน ประทักษิณ รอบค่ำ ณ สังเวชนียสถานสมมติ นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม ณ สังเวชนียสถานสมมติ


 

เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค
ณ สวนพุทธธรรม (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

ยามต้น

๑๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑ , ดื่มน้ำปานะ

๑๙.๐๐ น.    สวดมนต์ อานาปานสติสูตร

๑๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติ โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์  

                 ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุว่าด้วยเรื่อง “ชาคริยานุโยค”

๒๐.๐๐ น.    เริ่มการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๐.๒๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๐.๕๐ น.    เจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๑.๑๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๑.๔๕ น.    เตรียมตัวขึ้นนอนอย่างมีสติ

สำหรับท่านใดไม่สะดวกอยู่ปฏิบัติค้างคืน สามารถกลับได้เมื่อจบช่วงเวลานี้

ยามกลาง

๒๒.๐๐ น.  เจริญสติอิริยาบถ นอนอย่างราชสีห์ ห้องประชุม ชั้น ๓ (ห้องพักชาย) และ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (ห้องพักหญิง)

ยามปลาย

๐๒.๐๐  น.   ระฆังปลุก, ทำธุระส่วนตัว

๐๒.๑๕  น.   ทำวัตรสวดมนต์ อานาปานสติสุตตปาฐะ (ต่อ)

๐๓.๐๐  น.   เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๓.๓๐  น.   เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๔.๑๕ น.   เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๔.๕๕ น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๕.๕๕ น.  สนทนาแลกเปลี่ยน

๐๖.๐๐ น.   จบกิจกรรม