Recommend Print

ร่วมปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

ร่วมปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

15068445_1057136624404335_5233861061957693887_1.jpg

 

กำหนดการ

ท่านสามารถร่วมปฏิบัติช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ธรรมบรรยายเรื่อง “การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิศราชธรรม” โดย พุทธทาสภิกขุ
๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับสัญญาณการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญจิตตภาวนา
๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ชมวิดีทัศน์สื่อธรรม “ตามรอยธรรมราชา”
๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. พักอิริยาบถ / รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำปานะ
๒๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
๒๓.๐๐ – ๐๐.๓๐ น. ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระรุจ โพธิญาณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง
๐๐.๓๐ – ๐๒.๐๐ น. ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระมหาพร้อมบุญ ปภัสฺสรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดฉางข้าวน้อยเหนือ จ.ลำพูน 
๐๒.๐๐ – ๐๓.๓๐ น. ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระมานพ มานิตฺโต สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี
๐๓.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระประสิทธิ์ วิสุทฺธิสาโร วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. พักอิริยาบถ / รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำปานะ
๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๖.๓๐ น. จบกิจกรรม

ลงทะเบียน http://register.bia.or.th/

ลงทะเบียน

register.bia.or.th

การแต่งกาย

ชุดสุภาพ สีขาว-ดำ

เตรียมผ้าห่มคลุมกันหนาว ยาทากันยุง กระบอกน้ำ 
ของใช้ส่วนตัว เพื่อความสะดวกของท่าน

การเดินทาง

ที่จอดรถมีจำกัด แนะนำให้ใช้บริการรถสาธาณะ
แผนที่และการเดินทาง http://bit.ly/mapbia