Recommend Print

ขอเชิญร่วมปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ขอเชิญร่วม

ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

15068445_1057136624404335_5233861061957693887.jpg

 

กำหนดการ

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย เรื่อง “การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม” โดย พุทธทาสภิกขุ

๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

รับสัญญาณการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

  • พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์
  • พระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา
  • พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ร่วมชมภาพยนต์สั้นเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เหรียญของพ่อ กำกับโดย อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร

๒๑.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

๒๓.๐๐ - ๐๐.๓๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน นครปฐม

๐๐.๓๐ - ๐๒.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระครูประพัฒน์สมาธิคุณ (สินธุ์ คุตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านผือ สุรินทร์

๐๒.๐๐ - ๐๓.๓๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี

๐๓.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระมหานงค์ สุมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมทัสสี บุรีรัมย์

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาธิภาวนา

ท่านสามารถร่วมปฏิบัติช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย

และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

การแต่งกาย

ชุดสุภาพ สีขาว-ดำ

เตรียมผ้าห่มคลุมกันหนาว ยาทากันยุง กระบอกน้ำ ของใช้ส่วนตัว เพื่อความสะดวกของท่าน

การเดินทาง

ที่จอดรถมีจำกัด แนะนำให้ใช้บริการรถสาธาณะ

แผนที่และการเดินทาง http://bit.ly/mapbia