Recommend Print

ในวาระครบ ๑๕ วันสวรรคต ขอเชิญร่วมน้อมปฏิบัติภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14690876_1480288978654851_7697255776849401049_n.jpg

 

กำหนดการ

น้อมปฏิบัติภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ธรรมบรรยาย เรื่อง “การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม” โดย พุทธทาสภิกขุ

๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. 

 • รับสัญญาณการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
 • พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพุทธมนต์
 • พระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูปสวดธรรมกถา
 • พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. 

 • สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • สวดบทมรณัสสติ เครื่องระลึกถึงความตายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย โดย พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ และพระธนัญชัย เตชปญฺโญ วัดจากแดง
 • สาธยายองค์คุณของบทสวดในพระราชพิธี โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง สมุทรปราการ

๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. 

เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง “๑๓ ตุลา หนึ่งทุ่มตรง” โดยคุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์

๒๑.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. 

 • พักเปลี่ยนอิริยาบถ
 • สำหรับท่านใดไม่สะดวกอยู่ปฏิบัติค้างคืน สามารถกลับได้ในช่วงเวลานี้
 • สำหรับท่านใดประสงค์อยู่ปฏิบัติชาคริยานุโยค สามารถเจริญสติอิริยาบถนอนอย่าง ราชสีห์ ได้ที่ชั้น ๓ ห้องค้นคว้า (ห้องพักชาย) และชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม (ห้องพักหญิง)
 • สำหรับท่านใดประสงค์อยู่ปฏิบัติเนสัชชิก สามารถปฏิบัติได้ตามอัธยาศัย

๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. 

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี

๒๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

๐๐.๐๐ - ๐๑.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระภาณุ จิตฺตทนฺโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๐๑.๐๐ - ๐๒.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดจากแดง สมุทรปราการ

๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระวิชิต ธมฺมชิโต วัดโพธิ์เผือก นนทบุรี

๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) รักษาการเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาธิภาวนา