Recommend Print

ขอเชิญร่วมปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบ ๗ วันสวรรคต

 

14581297_10154498431935535_8602478485826263216_n.jpg

ขอเชิญร่วมปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบ ๗ วันสวรรคต 

วันพุธที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

ช่วงเย็น – ค่ำ

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.   ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๑๕ น.  ทำวัตร สวดมนต์ และปฏิบัติจิตตภาวนา

๑๘.๑๕ – ๑๘.๔๕ น.  ฟังเสียงธรรมบรรยาย เรื่อง “ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยทาน” โดย พุทธทาสภิกขุ 

๑๘.๔๕ - ๑๙.๐๐ น.   พัก, ดื่มน้ำปานะ

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

  • ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (ต่อ)
  • ฟังปรารภธรรม โดย พระนุ้ย สมฺปนฺโน วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • สวดมนต์บทพิเศษ มรณัสสติ (การระลึกถึงความตายเพื่อความไม่ประมาท) 
  • สำรวมจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

๒๑.๐๐ – ๒๑.๔๕ น. ดนตรีภาวนา กับ ๓ เพลงของพ่อ ในหลวงในดวงใจ, ราชาผู้ทรงธรรม และ เหตุผลของพ่อ โดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์ (เป๋า) และ ปิติ ลิ้มเจริญ (ตู๋)

๒๑.๔๕ – ๒๒.๐๐ น. พัก, ดื่มน้ำปานะ

(ผู้ที่ไม่สะดวกปฏิบัติภาวนาตลอดคืน สามารถเดินทางกลับได้ในเวลา ๒๒.๐๐ น.และประตูหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ จะปิดในเวลา ๒๒.๓๐ น.)

ช่วงดึก – รุ่งเช้า

๒๒.๐๐ – ๒.๐๐ น.  สมาทานปฏิบัติภาวนา (อิริยาบถนั่ง – ยืน – เดิน)

๒.๐๐ – ๒.๓๐ น.   บูชาพระรัตนตรัย, สวดมนต์อานาปานสติสูตร 

๔.๐๐ - ๔.๓๐ น.   พัก, ดื่มน้ำปานะ

๔.๓๐ – ๖.๐๐ น.   ทำวัตร สวดมนต์ และปฏิบัติจิตตภาวนา ฟังเสียงธรรมบรรยาย เรื่อง “ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยศีล” โดย พุทธทาสภิกขุ

๖.๐๐ – ๗.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมฏิบัติภาวนาสามารถเลือกปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาได้ตามอัธยาศัย