หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเยาวชน (โกเอ็นก้า)

อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน

ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑  วัน)

โดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันพุธ ที่ ๑๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  เมษายน  

วันพุธที่ ๑ และวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม 
 
เวลา ๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น ๒

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

1550049750503

การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรา  และการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบอันแท้จริง  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้แก่เด็ก และเยาวชนให้พวกเขาได้เรียนรู้ก้าวแรกของวิปัสสนา ซึ่งก็คือ อานาปานสติ นับตั้งแต่เยาว์วัย 

อานาปานสติเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ด้วยการเฝ้าสังเกตลมหายใจที่ ผ่านเข้า-ออกตามธรรมชาติ  สาเหตุที่ใช้ลมหายใจก็เพราะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ  ไม่แบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมใดๆ

อานาปานสตินับเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติวิปัสสนา ที่หมายถึง "การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง" ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติอันเก่าแก่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกครั้งเมื่อประมาณกว่า 2,500 ปีก่อนวิปัสสนาเป็นวิธีการชำระจิตที่เป็นสากล เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย เป็นแก่นคำสอนในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ผู้เผยแผ่ธรรมะหรือกฎของธรรมชาติ

และช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นฝึกจิตก้าวแรกนี้ ก็คือในวัยเยาว์  เพราะนอกจากจะช่วยให้มีจิตสงบ เป็นสมาธิและมีความจำที่ดีแล้ว  ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น  สามารถบ่มเพาะปัญญาญาณ ที่จะจัดการกับจิตของตนเอง  มีวิจารณญาณในการเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม  แทนที่จะก่ออกุศลกรรม อันจะทำให้พวกเขาสามารถควบคุมและเป็นนายเหนือจิตใจตนเอง  ทั้งยังสามารถรับมือกับความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียดในวัยเด็กและวัยรุ่นได้

photo 2 sm

ระเบียบการในการสมัคร

๑.   ผู้เข้าอบรมชาย-หญิง อายุระหว่าง ๘ -๑๘ ปี

๒.   ผู้เข้าอบรมต้องสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

๓.   แต่งกายสุภาพ นั่งสบาย ไม่รัดรูป หรือเอวลอย ไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นเมื่อนั่งความยาวต้องปิดหัวเข่า

๔.   รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย และไม่ต้องนำอาหารติดตัวมาด้วย

๕.   รักษาศีล ๕ ไม่พูดไม่เล่นตลอดระยะเวลาการอบรม และหลับตาขณะปฏิบัติ

รับสมัคร     จำนวน  ๕๐ คน / ครั้ง

ลงทะเบียนได้ที่  register.bia.or.th (การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากทีมงาน)

หมายเหตุ   

๑.  หากมาช้ากว่าเวลา ๙.๑๕ น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม

๒. สำหรับผู้ปกครอง ที่มารับส่งบุตรหลาน สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางท่านโกเอ็นกา เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ณ ห้องนิพพานชิมลอง  

สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานหลักสูตรเด็ก มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ โทร. ๐๘๑- ๓๔๗๖๘๖๗ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บาคาร่า

 
Tags กิจกรรมปฏิบัติจิตตภาวนา (ปฏิบัติสัทธธรรม) | กิจกรรมสำหรับเยาวชน