หลักสูตรธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๒ ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ

ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๒ : ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ

20160127 102sm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

 จากการที่ได้ มีการอบรมหลักสูตร “การศึกษาชีวิต จากพุทธดำรัส” เพื่อให้เข้าใจชีวิตในด้านต่างๆ ผ่านการศึกษาพุทธดำรัส ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรง และจุดมุ่งหมายของการเข้าใจชีวิต ก็เพื่อความสุขเย็น(นิพพาน) โดยจากการศึกษานั้น พระพุทธองค์ได้ชี้แนะเครื่องมือสำหรับนำไปใช้หลายๆ อย่างในการเข้าถึงความสุขเย็น(นิพพาน)ในชีวิต สรุปเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญคือ ศีล สมาธิ และปัญญา

     เมื่อจบหลักสูตร ดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรที่จะมีหลักสูตรต่อเนื่องขึ้นคือ “ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ” เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกนำความรู้ทางธรรม ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับ ไปทดลองใช้ในชีวิตประจำวัน ว่าสามารถดับทุกข์ เกิดความสุขเย็น ได้มากน้อยเพียงใด และการที่ได้เล่าประสบการณ์ทางธรรมที่เกิดขึ้น ก็จะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่ร่วมอบรมท่านอื่นๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ และถ้าหากติดขัดอย่างไร ก็มีกัลยาณมิตรคอยช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะอาศัยพระพุทธองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญที่สุด

     นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ ให้เกิดการฝึกอธิบายสภาวะธรรม ที่เกิดขึ้นจริงในตน ที่เกิดจากการได้ปฏิบัติจริง ด้วยภาษาและหลักธรรมของพระพุทธองค์ เพื่อเพิ่มบุคคลที่มีความสามารถในการอธิบายสภาวะธรรมภายในใจให้มากขึ้น (หมอใจ) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่นให้สนใจเรื่องจิตใจได้ต่อไป

ลักษณะกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีความเข้าใจความหมายภาษาและหลักธรรม ในพระพุทธศาสนามากขึ้น สามารถใช้พระสูตรเป็นกัลยาณมิตร ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่เนื่องด้วย อริยสัจสี่ และปฏิจจสมุปบาท

๒. ทำให้เกิดมีความเข้าใจหลักธรรมต่างๆ ของพระพุทธองค์ ได้ดียิ่งขึ้นหลังจากการนำไปปฏิบัติ เพื่อชีวิตที่สุขเย็นได้ตามส่วน ในชีวิตประจำวัน

๓. สามารถ เข้าใจหัวข้อธรรม สภาวะธรรมต่างๆ ที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้อธิบาย ได้เป็นอย่างดี

๔. มีผู้ความชำนาญมากขึ้น ในการใช้ภาษาและหลักธรรมของพระพุทธองค์ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหมอใจ เพื่อช่วยกัน ในการอธิบายสื่อสารธรรมะ ที่เป็นเรื่องของจิตใจ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

๕. เห็นประโยชน์ของการนำธรรมะของพระพุทธองค์ไปใช้ ทำให้มีฉันทะในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ในชีวิตประจำวัน

๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน นำไปสู่การการเกื้อกูลกันในการปฏิบัติธรรมต่อไป

หลักคิดและวัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมหลังจากได้รู้ธรรมะพอสมควรแล้วจากการอบรม “การศึกษาชีวิต จากพุทธดำรัส” ได้ทดลองนำธรรมะของพระพุทธองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เห็นว่า “ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ”

๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการอธิบายสภาวะธรรม โดยใช้ภาษาและหลักธรรมของพระพุทธองค์ ได้ถูกตรง

๓. เพื่อพัฒนาบุคคลากร สำหรับ การเป็นหมอใจ ในโครงการ แพทย์แผนใจ

๔. เพื่อเพิ่มตัวอย่างของการนำธรรมะไปใช้แล้วได้ผลจริง จากประสบการณ์ตรง ของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อประโยชน์ในการนำไปเป็นตัวอย่าง ของการเผยแผ่ และอธิบายธรรมะต่อไป

๕. จากพระไตรปิฏกเล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๒๖ วิมุตติสูตร แสดงเหตุแห่งวิมุตติมี ๕ ประการ การจัดกิจกรรมนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้มีโอกาสได้ทดลองทำการปฏิบัติ เหตุต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อแต่ละคนได้มีโอกาสสร้างเหตุแห่งวิมุตติให้มากขึ้นได้ต่อไป โดยเหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการมีดังนี้

๑. พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ

๒. ภิกษุได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร

๓. ภิกษุก็ได้สาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร

๔. ภิกษุได้ตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจ

๕. สมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เธอเล่าเรียนมาด้วยดี ทำไว้ในใจด้วยดี ทรงไว้ด้วยดี แทงตลอดด้วยดี ด้วยปัญญาด้วยเหตุทั้งห้าประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

“เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติ เมื่อมีใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติ”

“ดูกรภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการนี้แลซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้น ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ ฯ

การอบรมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

๑. บุคคลที่มีเป้าหมาย การใช้ชีวิต ที่สุขเย็น

๒. บุคคลที่สนใจ ศึกษาพุทธดำรัส โดยการปฏิบัติภาวนา เพื่อเข้าถึงภาวนามยปัญญา  ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ได้รับผลจากพระธรรม ประจักษ์แจ้งได้ด้วยตัวเอง

๓. บุคคลที่สนใจ จะศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องจิตใจ เพื่อเป็น “หมอใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ให้เข้าใจจิตใจมากขึ้น อันนำไปสู่การลดความไม่สบายใจ มีความสุขได้ในที่สุด

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

๑. บุคคลที่ผ่านหลักสูตร “ศึกษาชีวิต จากพุทธดำรัส” (ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑) อย่างน้อย ๖ ครั้งจาก ๘ ครั้ง

๒. สามารถเข้าอบรบได้ครบทั้ง ๔ ครั้ง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๒๐   คน

หัวข้อหลักสูตร

          โครงการ  “ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ”

          ๑. รู้ธรรมะ มีธรรมะ ใช้ธรรมะ

          ๒. เพราะความไม่รู้ เราจึงแบกของหนักในชีวิต

          ๓. เพราะความไม่รู้ เราจึงมีความต้องการไม่สิ้นสุด

          ๔. เพราะความไม่รู้ ตัวเรา ของเรา จึงมี  

โดยจะทำการอบรม สัปดาห์ละหัวข้อเรียงตามลำดับ

วันเวลาและสถานที่

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/618-1456.html

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณวุฒิ ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

 

Tags กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปริยัติสัทธธรรม)