Recommend Print

โยคะในสวนธรรม

โยคะในสวนธรรม

 

IMG_0645.jpg

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ขอเชิญผู้รักสุขภาพ มาเรียนรู้การฝึกโยคะอย่างถูกต้อง เน้นหลัก นิ่ง สงบ สบาย โดยคณะครู จาก สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน 

วัตถุประสงค์      

 • เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนได้รู้จักโยคะเพื่อการพัฒนาจิต (ตามตำราดั้งเดิม)
 • เข้าใจในแก่นของโยคะ ตามโศลก สถิระ สุขัม อัสนัม = นิ่ง สงบ ใช้แรงแต่น้อย และ มีสติ และ โยคะ เป็นไปเพื่อ ดับการปรุงแต่งของจิต
 • และสามารถนำไปฝึกได้ด้วยตนเอง
 • เพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายครูโยคะได้มีโอกาสสอน

เนื้อหา  ภาคทฤษฎี

 • โยคะคืออะไร ตามตำราดั้งเดิม โยคะคือการพัฒนากาย-จิต
 • คุณค่า ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ตามตำราดั้งเดิม โดยเฉพาะคุณค่าทางด้านการพัฒนาจิต
 • คุณค่า ประโยชน์ตามหลักสรีรวิทยา ที่ไม่ทำให้ผู้ฝึกได้รับบาดเจ็บ หลักในการฝึกอาสนะ ๔ ข้อ และ ข้อควรระวังในการฝึกท่าโยคะอาสนะ
 • มรรควิถี ๘ ประการของโยคะ ฯลฯ

9 1 โยคะในสวนธรรมsm

เนื้อหา ภาคปฏิบัติ

 • การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก เช่น เทคนิคเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 8 ส่วน
 • อาสนะพื้นฐาน ๑๔ ท่า ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์, ในซีดีนำฝึก, และในหนังสือ โยคะการฝึกในชีวิตประจำวัน
 • เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก

หากยังมีเวลาเหลือ ก็ฝึก

 • เทคนิคการหายใจพื้นฐาน  การหายใจด้วยหน้าท้อง การหายใจด้วยทรวงอก
 • การนั่งสมาธิ 

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. (วันพุธเป็นการฝึกโยคะ ส่วนวันพฤหัสเป็นการฝึกปราณายามะ)

และทุกเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

การเตรียมตัว

 • แต่งกายสบายๆ (เสื้อยืด กางเกงวอร์มที่สุภาพ)
 • หากมีโปรดนำเสื่อโยคะหรือผ้าหนาๆ ไปรองตัวขณะฝึก
 • ควรงดรับประทานอาหารหรือให้ท้องว่างก่อนฝึกอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง (สามารถดื่มนม หรืออาหารเบาๆไป)
 • ถ้ามากับเด็กเล็ก ควรมีคนมาดูแลเด็กด้วย เพื่อรักษาบรรยากาศอันสงบในขณะกำลังฝึกโยคะ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สถาบันโยคะวิชาการ โทร. ๐ ๒๗๓๒ ๒๐๑๖ - ๑๗ หรือ https://www.facebook.com/thaiyogainstitute