Recommend Print

อบรม หลักสูตรคู่มือมนุษย์

อบรมหลักสูตร “คู่มือมนุษย์”

 

web_mankind_handbook_course

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

 

ในกาลก่อนก็ตาม ในกาลบัดนี้ก็ตาม เราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์ และความดับสนิท ไม่มีเหลือของความทุกข์ เท่านั้น - พุทธพจน์

หลักสูตร "คู่มือมนุษย์" เน้นที่ความเข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ อันเป็นจุดหมายหลักของพระพุทธศาสนา 

เนื้อหาประกอบด้วยการทำความเข้าใจที่มาของความทุกข์ กลไกลการทำงานของจิต การทำความเข้าใจกฏธรรมชาติของจิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์

หลักสูตรใช้การถ่ายทอดที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความสำคัญ ใช้ภาษาบาลีอย่างจำกัด พอเพียงให้เกิดความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างใกล้่ตัว ทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนักว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องสำคัญเพียงไม่กี่เรื่องและหัวใจของการปฏิบัติมีอยู่ไม่มาก สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

รวบรวมเนื้อหาสำคัญ จากหนังสือ

๑. คู่มือมนุษย์

๒. ธรรมโฆษณ์ ชุด สมถะวิปัสสนายุคปรมาณู

๓. ธรรมโฆษณ์ ชุด อิทัปปัจจยตา และ ปฎิจจสมุปบาท

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนอะไร จะเข้าถึงได้อย่างไร

๒. เพื่อให้สามารถนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้จริง คือ

เพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น

เพื่อดับทุกข์ได้จริง

๓. เพื่อสร้าง  สร้างกลุ่มกัลยาณมิตร ที่จะชักชวนกันปฏิบัติธรรม และขยายเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติธรรมที่พัฒนา และเติบโตในอนาคต

๔. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักคำศัพท์ คำบัญญัติ พื้นฐาน ที่เป็นส่วนสำคัญในการศึกษา

๕. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติ โดยเฉพาะการเจริญอานาปานสติ ซึ่งเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา พร้อมกันอยู่ในตัว  เพื่อนำไปสู่การเห็นโลกตามความเป็นจริง จนพบชีวิตที่สงบเย็นได้ในที่สุด

16 1 คมอมนษยsm

ลักษณะกิจกรรม

การตั้งคำถาม ให้ผู้เข้าเรียนตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดพิจารณา

การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย เพื่อทำให้ผู้ฟังเข้าใจแก่นของแต่ละหัวข้อ

การชักชวน และให้กำลังใจแก่ผู้เรียนในการตั้งใจปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในการปฏิบัติธรรมให้ผู้เรียน

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๑

 • พระพุทธองค์สอนอะไร
 • ความรู้สึกว่าตัวตนของเรามีอยู่ เป็นที่มาของความทุกข์
 • การจะรู้สึกว่าตัวเราไม่มีอยู่นั้น ทำได้อย่างไร
 • ตัวเรามีอยู่จริงหรือไม่ ความรู้สึกนี้มาจากไหน / ทำความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทและการเกิดตัวตน
 • ถ้าไม่มีตัวตน เราจะอยู่ในโลกเพื่ออะไร
 • รู้จักความสุข ๓ ระดับ สุขจากศีล สมาธิ และการไม่มีตัวตน
 • พระโสดาบันเป็นอย่างไร

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๒

 • รู้จัก ขันธ์ ๕ : องค์ประกอบของโลกและชีวิต (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
 • รู้จัก ผัสสะ และองค์ประกอบที่ทำให้เกิดผัสสะ
 • รู้จัก ไตรลักษณ์ : ลักษณะของสิ่งทั้งปวง การตั้งจิตไว้ผิด คือ การฝืนกฎไตรลักษณ์ ทำให้เกิดทุกข์
 • รู้จัก อิทัปปัจจยตา ความจริงของธรรมชาติ ที่ทำให้สรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย ความเข้าใจนี้ทำให้เกิดปัญญา เห็นความเป็นเช่นนั้นเอง เห็นอนัตตา เห็นความไม่ใช่ตัวตน
 • ความมุ่งหมายของการฝึกสติ - ดูลงไปที่ กาย เวทนา จิต ธรรม จะทำให้เห็น อิทัปปัจจยตาได้ทุกขณะจิต
 • รู้จัก วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อเข้าใจกลไกการทำงานของจิต นำไปสู่การตัดกระแสปฏิจจสมุปบาท กลไกประกอบด้วยอาการ ๑๑ แบ่งออกเป็น ๒ ภาค
 • การดับทุกข์ต้องตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท ก่อนจะเกิดอุปาทาน ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตน
 • อุปาทานเกิดอย่างไร / รู้จักความแตกต่างระหว่าง ปฏิฆะสัมผัส และ อธิวัจนะสัมผัส / ราคานุสัย และ ปฎิฆานุสัย ทำให้เกิดอุปาทานได้อย่างไร

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๓

 • เข้าใจว่า โลกทัศน์ของคนขึ้นกับผัสสะ
 • รู้จัก "สัญญา" ๒ ประเภท สัญญาจำหมาย และ สัญญามั่นหมาย
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง ผัสสะ สัญญา และ เวทนา
 • การให้คุณค่า ความหมาย ทำให้เกิดกิเลสได้อย่างไร
 • กระทบทางอายตนะ ๑ ครั้ง  เกิดผัสสะซ้อน ๒ ครั้ง ความเกี่ยวข้องกันของ รูป-นาม (ปฎิฆะสัมผัส และ อธิวจนะสัมผัส) / ผัสสะโง่ คือ อะไร
 • กลยุทธ์ในการตัดวงจรปฏิจจฯ ๑๑ อาการ ใน เชิงรุก / สร้างสัญญาฝ่ายดีของปัญญา ของวิชชา จนเป็นนิสัยเพื่อการดับทุกข์
 • วิธีการสร้างสัญญาฝ่ายดีแบบต่าง ๆ เช่น ใช้การเพ่งโทษของเวทนา ทำให้เกิดเป็นความเห็น(ญาณ)ที่แน่นแฟ้นฝังลงในจิตว่า “เวทนาต่างๆที่ตนเสวยนั้นเป็นของไม่เที่ยง ไม่น่ายินดี เป็นของร้อน นำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน

รายละเอียดการบรรยายครั้งที่ ๔

 • รู้จัก ฌาน คือความเพ่ง มี ๒ ชนิด เพ่งดูสิ่งที่นิ่งผลลัพธ์คือได้ความสงบ เพ่งดูลักษณะการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์เป็นความรู้แจ้งในสิ่งนั้นเรียกว่าทำวิปัสสนา
 • สมถะและวิปัสสนา ช่วยทำลายสัญญาชนิดที่ทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไร
 • อานาปานสติ เป็นเครื่องมือที่พระพุทธองค์ออกแบบมาเพื่อใช้ดับทุกข์โดยตรง มีทั้งส่วนของสมถะและวิปัสสนา
 • รู้จักการฝึกอานาปานสติอย่างย่อไว้ มีอาการแห่งการกำหนด ๑๐ ขั้น โดยท่านพุทธทาส
 • รู้จัก อานาปานสติ ๑๖ ขั้น คือ การนำสติไปกำหนดรู้ความจริงของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในในสิ่ง ๔ สิ่ง โดยให้กำหนดรู้ต่อความจริงนั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก  สิ่ง ๔ สิ่ง (๔ ฐาน) ที่พระพุทธองค์ทรงเลือกเอามาให้เรากำหนดรู้นั้นคีอ ๑ ลม(กาย)  ๒ เวทนา  ๓ จิต  ๔ ธรรม
 • เข้าใจ ลำดับขั้นการละสังโยชน์ ๑๐ (เครื่องผูกมัดให้ติดจมอยู่กับความทุกข์)
 • ทบทวนมรรค ๘ ทางแห่งการดับทุกข์
 • การทำงานของธรรมะสี่เกลอ  (สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ)
 • การดำรงจิตให้ง่ายแก่การปฏิบัติธรรม
 • วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน ต่อเนื่องกัน ๔ ครั้ง กินเวลาหลักสูตรละ ๒ เดือน

ตลอดปีมี ๖ ครั้ง คือ ม.ค.-ก.พ. / มี.ค.-เม.ย. / พ.ค.-มิ.ย. / ก.ค.-ส.ค. / ก.ย.-ต.ค. / พ.ย. - ธ.ค.

เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ธรรมภาคี คุณสุรชัย โทร. ๐๘ ๙๑๕๕ ๕๖๓๕  หรือ คุณขจรศักดิ์ โทร.  ๐๘ ๕๔๘๓ ๐๐๗๐  (โทรศัพท์ส่วนตัว กรุณาโทรเฉพาะเวลากลางวัน)