ธรรมสาธยายสูตรหายใจ - เข้าใจธรรมะ ผ่านบทสวดมนต์

ธรรมสาธยายสูตรหายใจ

จัดโดย กลุ่มธรรมภาคีสวดมนต์ สวนโมกข์กรุงเทพ

59971880 2094882837475500 120606078990811136 n

สามารถดาวโหลดไฟล์หนังสือ สูตร หาย ใจ ฉบับเต็มได้ตามลิ้งค์นี้
http://www.kanlayanatam.com/book/สูตรหายใจ.pdf

การสาธยายธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติ เรียกว่า ทางแห่งวิมุตติ : วิมุตตายตนะ ทางที่ติดต่อกับวิมุตติ ก็เมื่อฟังธรรมอยู่ก็ดี แสดงธรรมอยู่ก็ดี สาธยายธรรมอยู่ก็ดี นึกคิดธรรมอยู่ก็ดี เจริญภาวนาอยู่ก็ดี ๕ อย่างนี้เป็นทางแห่งวิมุตติ

ขอเชิญร่วมศึกษาธรรม เข้าใจคุณค่าและความหมายในบทสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยใช้อาศัยการทำวัตร สวดมนต์ เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ 

กิจกรรมธรรมสาธยายสูตรหายใจ จัดขึ้นเพื่อรักษาพระพุทธวจนะ โดยการนำพระสูตร พระธรรมวินัยที่ได้รวบรวมไว้ มาสาธยาย สวดทบทวนเพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้พระสูตร นอกจากนี้จัดให้มีการล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อความเข้าใจในธรรมยิ่งขึ้น ด้วยเชื่อว่าการนำพระสูตรมาสวดออกเสียงร่วมกัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านในของแต่ละคน พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวไปด้วยกัน ทำให้ชีวิตมีพลังของการเป็นผู้รู้ ตื่น เบิกบาน มีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ตามลำดับต่อไป 

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการใคร่ครวญในธรรม โดยการขยายผลการนำหนังสือรวบรวมพระสูตร “สูตรหายใจ” มาเป็นเครื่องมือในการศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน อย่างเป็นรูปธรรมให้กว้างขวางมากขึ้น

๒. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติภาวนา ผ่านการสวดสาธยายพระสูตร และ การทำสมาธิ ในหมู่พุทธศาสนิกชน  

๓. ส่งเสริมการนำธรรมะที่เรียนรู้ น้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการดำเนินการ

๑. สวดมนต์บทพิเศษ

๒. ปรารภธรรมเกี่ยวกับบทสวดพิเศษในแต่ละครั้ง

๓. ผู้เข้าร่วมสวดมนต์เพื่อทบทวน / ปฏิบัติภาวนา

๔. สนทนาแลกเปลี่ยน, ถาม – ตอบข้อสงสัย

องค์บรรยาย

พระมหากีรติ ธีรปัญโญ  วัดป่าสว่างบุญ (วัดป่าบุญล้อม) อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

กำหนดการและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์เดือนละครั้ง (ดูตารางด้านล่าง) ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ชั้น ๒  โถงโอวาทปาติโมกข์  สวนโมกข์กรุงเทพ

๑๓.๐๐ น.   กล่าวต้อนรับ แนะนำกิจกรรม กราบบูชาพระรัตนตรัย ธรรมสาธยายสูตรหายใจ

๑๔.๐๐  น. ฟังธรรม

๑๔.๓๐ น. พัก

๑๔.๔๕ น. สมาธิภาวนา

๑๕.๐๐ น.​ สนทนาแลกเปลี่ยน

๑๖.๐๐ น.  จบกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

ครั้งที่

วันที่จัดกิจกรรม

หัวข้อ

๒๓ มิ.ย. ๖๒

กุศลกรรมบถ ๑๐

๒๘ ก.ค.๖๒

กุศลกรรมบถ ๑๐ (ต่อ)

๒๕ ส.ค.๖๒

อริยมรรคมีองค์ ๘

๒๒ ก.ย.๖๒

สัมมัตตะ ๑๐

๑๓ ต.ค.๖๒

นิวรณ์ ๕

๑๐ พ.ย.๖๒

อุปกิเลส ๑๖

๑๕ ธ.ค. ๖๒

อุปกิเลส ๑๖ (ต่อ)

๑๒ ม.ค. ๖๓

อริยทรัพย์ ๗

๙ ก.พ.๖๓

คาถาธรรมบท

๑๐

๘ มี.ค.๖๓

กามสูตร เครื่องกั้นอันแรก

๑๑

๑๙ เม.ย. ๖๓

คุหัฏฐกสูตร โทษของกามและวิธีออกจากกาม

๑๒

๒๔ พ.ค. ๖๓

มรณัสสติ พิจารณาความตาย ความพลัดพราก

 

 

ที่มาและแนวคิด

เนื่องด้วยการสื่อสารปัจจุบันโดยใช้เสียงกันมาก และด้วยเทคโนโลยีที่รุดหน้าทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีความคล่องตัวและรวดเร็ว แม้อยู่คนละซีกโลก แต่ก็สามารถที่จะส่งข่าวสารได้เพียงลัดมือเดียว หรือผ่านการพูดคุยด้วยระบบไร้สายได้อย่างอิสระ แต่เมื่อพิจารณาถึงสาระ และคุณภาพในการสื่อสารกลับลดลง บ่อยครั้งหากไม่ระมัดระวังและสื่อสารด้วยอารมณ์ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการขัดแย้ง ทะเลาะกันเกิดขึ้น

แท้จริง การสื่อสารด้วยการใช้เสียง การเปล่งเสียง ในชีวิตประจำวันของเรา หากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะนำสู่การใช้เสียงเพื่อเป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ สูงสุดคือสื่อสาระธรรมเพื่อการพัฒนาในเรามีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลง เข้าถึงสัจจธรรมเพื่อความพ้นทุกข์  

ดังเช่น การสาธยายธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติ เรียกว่า ทางแห่งวิมุตติ : วิมุตตายตนะ ทางที่ติดต่อกับวิมุตติ ก็เมื่อฟังธรรมอยู่ก็ดี แสดงธรรมอยู่ก็ดี สาธยายธรรมอยู่ก็ดี นึกคิดธรรมอยู่ก็ดี เจริญภาวนาอยู่ก็ดี ๕ อย่างนี้เป็นทางแห่งวิมุตติ

สวนโมกขพลาราม จัดพิมพ์หนังสือคู่มืออุบาสก - อุบาสิกา ทำวัตรเช้า - เย็น ตั้งแต่ปี ๒๔๘๑ และ ๒๕๑๗ ก็ได้รับการเลือกใช้ขยายวงอย่างต่อเนื่องแพร่หลายมานาน พุทธทาสภิกขุให้ความเห็นไว้ว่า พุทธบริษัทว่าควรได้รับประโยชน์ในการทำวัตรสวดมนต์ในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะ โดยฝากไว้ว่า

“บทสวดมนต์แปล แบบสวนโมกข์ คือสวดมนต์แปล ที่ได้พยายามกระทำให้สวดกันได้ลื่นสละสลวย ได้เลือกมาเฉพาะเนื้อความที่เป็นหลักธรรมเข้มข้นและรัดกุม ใช้เป็นอารมณ์แห่งสมาธิและวิปัสสนาไปได้ในตัว ขอฝากไว้ให้สวดกัน ตลอดกาลนาน”

ปี ๒๕๖๐ หนังสือ “สูตรหายใจ” รวบรวม โดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ  เป็นหนังสือรวบรวมพระสูตร ที่มุ่งเน้นการนำพระธรรมวินัยนำมาสวดสาธยายให้มีชีวิตชีวา นับเป็นหนังสือคู่มือของพุทธบริษัทที่น่าสนใจเพื่อการขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนในวงกว้าง

กลุ่มธรรมภาคีสวดมนต์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมศึกษาธรรม ให้มีความเข้าใจคุณค่าและความหมายในบทสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยใช้อาศัยการทำวัตร สวดมนต์ เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ จึงจัดให้มี”โครงการธรรมสาธยายสูตรหายใจ” ขึ้นเพื่อรักษาพระพุทธวจนะ โดยการนำพระสูตร พระธรรมวินัยที่ได้รวบรวมไว้ มาสาธยาย สวดทบทวนเพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้พระสูตร ไม่ใช้เฉาอยู่ในตู้พระไตรปิฎก หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการทำให้พระสูตรที่เก็บไว้ในตู้พระไตรปิฏกนั้นกลับมามีชีวิต ไม่เหี่ยวแห้งและตายลงไปในที่สุด

นอกจากนี้จัดให้มีการล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อความเข้าใจในธรรมยิ่งขึ้น ด้วยเชื่อว่าการนำพระสูตรมาสวดออกเสียงร่วมกัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านในของแต่ละคน พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวไปด้วยกัน ทำให้ชีวิตมีพลังของการเป็นผู้รู้ ตื่น เบิกบาน มีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ตามลำดับต่อไป  

สอบถามเพิ่มเติมที่

ส่วนงานเผยแผ่ โทร: ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๑๐

Tags กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปริยัติสัทธธรรม)