Recommend Print

กองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

“กองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ”

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา

ning 2

การก่อตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในชื่อเรียกง่ายว่า สวนโมกข์กรุงเทพ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นั้นเกิดได้ด้วยการร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออย่างคณานับจากแทบทุกฝ่ายที่รับรู้ โดยเฉพาะการได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ก่อสร้าง ณ สวนวชิรเบจทัศ และการสนับสนุนในการออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมระบบจัดการ ตลอดจนทุนดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของผู้เห็นประโยชน์สมทบแรงกาย ใจและทุน พร้อมกับการเข้าร่วมเป็นธรรมภาคีอาสาสมัครต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

และจากหลักการที่พุทธทาสภิกขุทาไว้ว่า ใครๆ ก็เป็นพุทธทาสได้และที่ไหนๆ ก็เป็นสวนโมกข์ได้ ประกอบกับที่สมเด็จพะพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ชี้แนะไว้แต่แรกให้ดำเนินการให้ได้ดี แล้วออกไปหนุนเสริมถวายวัดวาอารามอื่นๆ ที่ล้วนมีจุดมุ่งหมายในลักษณะเดียวกันตามเจตนารมณ์ของชาวพุทธนั้น โดยถึงขณะนี้ นอกจากการดำเนินการด้านจดหมายเหตุ ตลอดจนกิจการการเผยแผ่ในลักษณะต่างๆ ตลอดระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ขณะนี้หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ยังได้รับใช้ถวายงานพระภิกษุสงฆ์และวัดวาอารามต่างๆ อย่างขยายวงและต่อเนื่องมากมายหลายประการ อาทิ

 • กิจกรรมถวายงานพระภิกษุรุ่นใหม่ในเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
 • กิจกรรมถวายงานพระภิกษุกลุ่มอาสาคิลานธรรม
 • โครงการวัดบันดาลใจ ที่กำลังขยายออกไปยังวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
 • โครงการ “การสังเคราะห์บทเรียนในเชิงหลักคิดและหลักปฏิบัติ : กรณีศึกษาเพื่อการขยายผลพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ที่กำลังขยายวงเป็นงานวัดวิถีใหม่
 • การริเริ่มและดำเนินการก่อตั้ง www.pagoda.or.th เพื่อเป็นธรรมเจดีย์สาหรับรวบรวมงานธรรมในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ตลอดจนของครูบาอาจารย์ และองค์การทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ พัฒนาเป็น Application สาหรับใช้งานได้บน online platform อันจะเป็นช่องทางสื่อสารธรรมที่สาคัญในอนาคต
 • ตลอดทั้งการประสานเชื่อมร้อยภาคีงานธรรมในการพัฒนาสาธิตรูปแบบกิจกรรมงานธรรม ตลอดทั้งการสื่อธรรมต่าง ๆ ออกมาเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนต่อ ๆ ไป

เพื่อให้การดำเนินการของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มีความเป็นระบบแบบแผน เกิดความมั่นคงต่อเนื่องและขยายผลได้อย่างยั่งยืน มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงได้ปรับปรุงระบบการสมทบทุนเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในลักษณะของ “กองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” ขึ้น เพื่อรองรับเงินบริจาคที่แสดงความจำนงตั้งกองทุนแบบใช้ได้ทั้งเงินต้นและดอกผล โดยมูลนิธิจะสะสมยอดการบริจาคเป็นรายงวดปีบัญชีของมูลนิธิเพื่อผู้บริจาคได้ทราบยอดสะสมในกองทุนที่บริจาคเพื่อส่งรายงานเป็นประจำปี และแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี ใน ๓ ลักษณะ

 • กองทุนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แสดงจำนวนกองทุนรวมและจำนวนเงินรวมของทุกกองทุนรวมกัน
 • กองทุนตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐ บาท ขึ้นไป ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แสดงชื่อกองทุนและจำนวนเงินสะสมของแต่ละกองทุน
 • กองทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แสดงชื่อกองทุนและจำนวนเงินสะสมของแต่ละกองทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการบริจาคตั้ง “กองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินการและมีการบริจาคตั้งกองทุนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยได้ทำการสรุปเงินบริจาคก่อนหน้าแสดงในหมายเหตุตามที่ผู้บริจาคแจ้งความจำนง

การบริจาค

๑. กรอกแบบฟอร์มแสดงเจตจำนง และระบุชื่อกองทุน (ตั้งชื่อตามต้องการ) [ download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ]

๒. บริจาคเริ่มแรก ๑๐,๐๐๐ บาท จากนั้นตามแต่ศรัทธา

ท่านจะได้รับแจ้งยอดกองทุนสะสมเป็นรายปี (ยอดบริจาคสะสม) และจะแสดงรายชื่อกองทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินเมื่อกองทุนเติบโตมียอดสะสม ๑ แสนบาท ขึ้นไป

ช่องทาง สามารถเลือกได้ ดังนี้

 • บริจาคผ่านธนาคาร เข้าบัญชี “มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ”
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักรัชโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๑-๒๙๖๒๙๕-๘
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๐๑-๙๗๑๘๕๓-๕
 • บริจาคผ่าน PayPal Account This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • บริจาคผ่าน website ปันบุญ ที่ link https://www.punboon.org/foundation/01058
 • บริจาคผ่าน QR Code

179710124 541908430140350 5421081081947940339 n

178789760 493529781691723 1490680810819553973 n

หมายเหตุ

 • ใบอนุโมทนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • โปรดระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรณีต้องการใบอนุโมทนาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
 • ส่งหลักฐานการบริจาคได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่โทรสารหมายเลข ๐-๒๙๓๖-๒๙๐๐

เครดิตฟรี