คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑.  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ
๒.  นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
๓.  นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการ
๔.  นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง กรรมการ
๕.  นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการ
๖.  นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการ
๗.  นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ
๘.  นางเสริมสุข ปัทมสถาน กรรมการ
๙.  นายบัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายเอนก วาสนาสมปอง ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายกรุณพล พานิช ผู้ช่วยเลขานุการ