Recommend Print

หลักสูตรธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๓ อริยสัจสี่ : ความจริงของชีวิต

ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๓ : อริยสัจสี่ : ความจริงของชีวิต

20160127 103sm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

จากการที่ ผู้เข้าเรียน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การศึกษาชีวิต จากพุทธดำรัส”, “ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ”, “เข้าถึงใจสร้างสุข” ซึ่งถือเป็น หนึ่งในหลักสูตรการอบรม ขึ้นต้น ที่ชื่อว่า “หมอใจ๑” โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำพระธรรม ของพระพุทธองค์ เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อช่วยดับทุกข์ ภายในของตน ในชีวิตประจำวันได้ ตามส่วนแห่งการปฏิบัติที่ถูกตรง

          เมื่อผู้เรียน ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยอาศัยปัญญาภายใน ช่วยในการดับทุกข์ได้จริง จนเป็นที่ประจักษ์ถึงองค์คุณของพระธรรมด้วยตนเอง  จนเกิดศรัทธา และมีความเมตตา อยากให้ผู้อื่นได้มีความรู้ที่ถูกตรงของพระพุทธองค์บ้าง ประสงค์จะเสียสละ เป็นอาสาช่วนผู้อื่น ให้ได้ทดลองปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์บ้าง โดยเฉพาะหมวดธรรมที่ชื่อว่า อริยสัจสี่ โดยผ่านกระบวนการเล่นเกมส์ “การ์ดเข้าถึงใจ” ให้คนที่มีความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ  ได้มาทดลองผ่านกระบวนการ  ที่มีชื่อกิจกรรมคือ “หมอดูใจ”

          โดยหลักสูตรนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเป็น “อาสาหมอดูใจ” ได้เข้าใจหลักการของกระบวนการที่ทำให้ผู้ที่มีความไม่สบายใจ ที่เข้ามารับการดูใจ สามารถเข้าใจภายในจิตใจของตนเองในเบื้องต้น สามารถลดความทุกข์ลงได้ตามส่วนของเหตุปัจจัยที่ได้กระทำ เกิดความเย็นจากความทุกข์ที่ลดลง อันจะนำไปสู่ การมีฉันทะในการศึกษาพระธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์เพิ่มเติมต่อไป

          อย่างไรก็ตาม การที่ผู้อาสาจะเป็น “หมอดูใจ” นั้น นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้ว การที่ได้ทำการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนี้ ก็จะทำให้ความรู้ ความเข้าใจในจิตใจของตนเองมีมากขึ้นด้วย จึงถือเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนไปด้วย  จึงถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อันเป็นการดำเนินชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ

ลักษณะกิจกรรม

  • เป็นกิจกรรมให้ห้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีการสนทนา เล่าประสบการณ์ อธิบายความจริงภายในใจ ที่เนื่องด้วยอริยสัจสี่ ในชีวิตประจำวัน ในรายละเอียด ทั้งความหมายของอริยสัจ กับสภาวะที่เกิดขึ้น และหน้าที่ต้องทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ
  • ได้ทดลองอธิบายสภาวะภายในของอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้น โดยมีรูปแบบ เฉพาะตน ของแต่ละคน โดยมีหลักการ ตามลำดับขั้น ด้วยตัวอย่างจริงของแต่ละคน
  • การฝึกทำความเข้าใจ ความทุกข์ของผู้อื่น พร้อมวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักธรรม ของพระพุทธองค์
  • สนทนากระบวนการในการ นำการ์ด “เข้าถึงใจ” ไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่น ให้เข้าใจจิตใจของแต่ละคนต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถ นำเสนอตัวอย่างการแยกแยะความทุกข์ ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในจิตใจ ว่าเป็นลูกศรดอก ที่๑ หรือ ลูกศรดอกที่ ๒ ได้อย่างชัดแจ้ง

๒. ผู้เข้าอบรม เห็นการกำหนดรู้ทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรม เปรียบเหมือนการเห็นเพชรบนหัวคางคก ตามที่ท่านพุทธทาสอุปมาไว้

๓. ผู้เข้าอบรมสามารถไล่ลำดับการปฏิบัติตามแนวอริยสัจสี่ได้ และรู้กิจที่ต้องทำกับอริยสัจแต่ละข้อได้

๔. ผู้เข้าอบรม คุ้นเคยกับการมองเข้าด้านในเพื่อหาสาเหตุของทุกข์ใจ ที่อุปมาดั่งลูกศรดอกที่๒ ก่อนที่จะหาเหตุจากข้างนอก

๕. ผู้เข้าอบรม สามารถยกตัวอย่างการใช้โยนิโสมนสิการ เพื่อดับเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้น ของตนเองได้

๖. ผู้เข้าอบรม สามารถเล่นเกมส์ “การ์ดเข้าถึงใจ” ได้ อย่างเข้าใจถึงข้อธรรมที่อยู่เบื้องหลังของเกมส์

การอบรมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

๑. บุคคลที่มีเป้าหมาย การใช้ชีวิต ที่สุขเย็น

๒. บุคคลที่สนใจ ศึกษาพุทธดำรัส โดยการปฏิบัติภาวนา เพื่อเข้าถึงภาวนามยปัญญา  ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ได้รับผลจากพระธรรม ประจักษ์แจ้งได้ด้วยตัวเอง

๓. บุคคลที่สนใจ จะศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องจิตใจ เพื่อเป็น “หมอใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ให้เข้าใจจิตใจมากขึ้น อันนำไปสู่การลดความไม่สบายใจ มีความสุขได้ในที่สุด

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

๑.     บุคคลที่ผ่าน หลักสูตร “ศึกษาชีวิต จากพุทธดำรัส” อย่างน้อย ๖ ครั้งจาก ๘ ครั้ง

๒.     บุคคลที่ผ่าน หลักสูตร “ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันที เมื่อเข้าถึงใจ” ครบ ๔ ครั้ง

๓.     บุคคลที่ผ่าน กระบวนการ “เข้าถึงใจสร้างสุข”

๔.    สามารถเข้าร่วมการอบรม “อริยสัจสี่ ความจริงของชีวิต กับ การ์ดเข้าถึงใจ” ได้ครบ ๔ ครั้ง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑๐   คน

หัวข้อหลักสูตร

“อริยสัจสี่ ความจริงของจิตใจ”

          ๑. ศึกษาทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ เริ่มต้นจาก การเห็นเพชรบนหัวคางคก : การ์ดไฟ การ์ดฟืน

          ๒. ความสุข คือฐานของสมาธิ สมาธิคือฐานของปัญญาเพื่อเห็นความจริง : ปฏิจจสมุปบาท ๒๔

          ๓. โยนิโสมนสิการ รุ่งอรุณของสัมมาทิฏฐิ  : การ์ดเอาฟืนออก(การเห็นจริง)

          ๔. การเข้าถึงใจ เพื่อช่วยผู้อื่น : กิจกรรมหมอดูใจ  

โดยจะทำการอบรม สัปดาห์ละหัวข้อเรียงตามลำดับ

วันเวลาและสถานที่

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/618-1456.html

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณวุฒิ ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)