เลือกคำแม่บท :
*ขณะนี้ ระบบยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงอาจมีบางคำที่มีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง สามารถเทียบเคียงกับต้นฉบับได้ ที่นี่

กรรม