เรื่องที่อยากถาม / อยากเล่า
ปัญหาหรือความทุกข์ที่ค้างคาใจ เราจะนำไปสอบถามกับครูบาอาจารย์ โดยอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์
เพื่อหาคำตอบหรือแนวทางมาให้ผ่านทาง เพจ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
ทุกเช้าวันพระ