Recommend Print

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ฉะบับออกพรรษาและมาฆะบูชา ปี ๗ เล่ม ๓-๔ พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ - พุทธทาสภิกขุ

0703 cr cr

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา เป็นหนังสือพิมพ์รายตรีมาส (รายสามเดือน) สำหรับเผยแพร่หลักธรรมะต่าง ๆ ของชาวพุทธ ซึ่งเริ่มโครงการโดยพุทธทาสภิกขุและธรรมทานมูลนิธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ สำหรับชื่อหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา นั้น ทางผู้จัดพิมพ์ได้ใช้ ‘ส’ เป็นตัวสะกดโดยอิงมาจากภาษาบาลี

หนังสือพิมพ์พุทธศาสนามีบทความที่หลากหลาย มีทั้งจบในฉบับและต่อเนื่องกันหลายฉบับ เนื้อหามีความหลากหลาย มีทั้งบทความที่นำมาจากแหล่งอื่น บทความแปล และมีผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการหลายคนนอกจากท่านอาจารย์พุทธทาส

ปัจจุบันมีการจัดพิมพ์ใหม่เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาทั้งทางด้านงานธรรมและประวัติศาสตร์ โดยการจัดพิพม์ได้คงรูปแบบไว้เหมือนเดิมทุกประการ รวมทั้งการสะกดภาษาไทยที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน

ชื่อ หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ฉะบับออกพรรษาและมาฆะบูชา ปี ๗ เล่ม ๓-๔ พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒

ขนาด 19 x 26 cm

จำนวนหน้า จำนวนหน้าไม่แน่นอน ขึ้นกับเนื้อหาแต่ละฉบับ

จัดพิมพ์ คณะธรรมทาน

สมทบการผลิต เล่มละ 25 บาท

หมายเหตุ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 ห้องหนังสือและสื่อธรรมให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บูธชั่วคราว บริเวณกองหิน ข้างห้องประชาสัมพันธ์และทางระบบออนไลน์ที่ facebook: BIA Book Club และ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.