Print

รายงานผลการสำรวจพื้นที่และข้อเสนอแนะการปรับปรุงพื้นที่รอบพระอุโบสถเขาพุทธทอง

รายงานผลการสำรวจพื้นที่และข้อเสนอแนะการปรับปรุงพื้นที่รอบพระอุโบสถเขาพุทธทอง

สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ตามที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์สุชาติ ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมและการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีความศรัทธาในธรรมเดินทางมาดูเพื่อชี้แนะและประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป และ คณะประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม อาจารย์ธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมและการดูแลต้นไม้ขนาดใหญ่ นายธีรพล นิยม ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ และ นายนำชัย แสนสุภา อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้เดินทางทำการสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมข้อเสนอแนะเบื้องต้นให้หยุดระงับการก่อสร้างและปฏิบัติการใด ๆ บนเขาพุทธทองไว้ก่อนจนถึงวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ซึ่งคณะอาสาสมัครจะจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะและแบบต่อหอจดหมายเหตุฯ เพื่อนำส่งท่านเจ้าอาวาสพิจารณาต่อไป โดยท่านเจ้าอาวาสได้ให้หยุดดำเนินการมาตั้งแต่นั้น รวมทั้งได้ทำการปรับสภาพ รื้อถอนโครงก่อสร้างบันได้ทั้งหมดออกแล้วนั้น

          เนื่องในโอกาสวันชุมนุมใหญ่ ประเพณีทำบุญรับตายายเดือนสิบของสวนโมกข์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ซึ่งมีผู้มาร่วมงานบุญประเพณีเป็นจำนวนมากหลายร้อยคน นายนำชัย แสนสุภา อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้เดินทางร่วมกับผู้แทนของมูลนิธิหอจดหมายเหตุฯ นำรายงานผลฯ ฉบับร่างไปถวายต่อพระอาจารย์สุชาติ ปัญญาทีโป ที่สวนโมกขพลาราม และได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์ รวมทั้งไวยาวัจกรและบรรดาสหธรรมิก ตลอดจนชุมชนชาวศรัทธาทั้งหลาย โดยพระอาจารย์ได้ให้จัดทำป้ายติดประกาศรายงานข้อเสนอแนะแก่ผู้สนใจ ณ บริเวณหน้ากุฏิท่านอาจารย์พุทธทาส พร้อมกับให้ทำการชี้แจง ณ ลานหินโค้ง หลังพิธีตักบาตรสาธิตอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          ๑) สภาพต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีบางต้นเริ่มมีอาการบ้างแล้วนั้น ความเสียหายยังอยู่ในระดับเริ่มต้น ไม่รุนแรง สามารถแก้ไขได้ โดยได้ให้แนวทางพร้อมแบบในการปกป้องแก้ไขไว้แล้ว

          ๒) เมื่อทางวัดได้รื้อถอนโครงสร้างบันไดแล้ว และจะรื้อถอนฐานรากทั้ง ๙ ออกจนหมดด้วยนั้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและแบบการปรับปรุงที่เสนอให้ทำเป็นขั้นบันไดจากหินธรรมชาติคล้ายเดิม ตามอย่างที่ลานหินโค้ง ด้วยขนาดและระดับที่เหมาะสมต่ออาณาบริเวณ โดยเฉพาะอนุสรณ์สรีระฌาปนสถานของท่านอาจารย์พุทธทาส และ ต้นไม้รายรอบ

          ๓) กำแพงหินที่ก่อสร้างไว้แล้วด้วยหินที่เก็บจากพื้นที่นั้นมีความงามด้วยธรรมชาติของหินซึ่งจะกลมกลืนกับป่าในอนาคต หากรื้อถอนจะเกิดการกระทบเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้คงอยู่ โดยให้แนวทางในการปรับประดับดินแต่ละบริเวณไว้ด้วย

          ๔) โดยรวม คณะผู้เชี่ยวชาญได้ใช้แนวคิด "เป็นไปตามธรรมชาติ ธรรมคือธรรมชาติ" ในการนี้ โดยน้อมนำขอบเขตวิสุงคามสีมาที่กำหนดไว้แต่เดิมเป็นกรอบในลักษณะของ "มณฑลแห่งพระรัตนตรัย" มีพระพุทธรูปปูนปั้นเป็นประธาน เสมือนพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่บนลานทรายใต้ร่มไม้ใหญ่ในบรรยากาศแห่งธรรมชาติ คือพระธรรมที่แท้ และมีแท่งหินอนุสรณ์สรีระฌาปนสถานของท่านอาจารย์พุทธทาส วางอยู่ล่างลงไป ในฐานะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ ครบองค์สาม

          ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญ จะนำสรุปรายงานการสำรวจและข้อเสนอแนะฯ มาปรับปรุงตามผลที่ได้ปรึกษาหารือที่สวนโมกขพลารามเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และประสานให้คำแนะนำปรึกษาหารือในการปรับปรุงต่อไป

          อนึ่ง ในการนี้ได้เข้าชี้แจงต่อนายเมตตา พานิช ประธานคณะกรรมการธรรมทานมูลนิธิด้วยแล้ว.

บัญชา พงษ์พานิช

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖