Recommend Print

รายงานเบื้องต้น การเชิญผู้เชี่ยวชาญไปสวนโมกข์-ไชยา

phpThumb_generated_thumbnailjpg

รายงานเบื้องต้น การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ - สถาปัตยกรรมและการดูแลรักษาต้นไม้

เดินทางไปยังสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

คณะผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์เดชา บุญค้ำ       อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                               ภาคีราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติ

                                               ผู้ริเริ่มและก่อตั้งระบบงานภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

อาจารย์ธราดล ทันด่วน           ผู้เชี่ยวชาญการดูแลต้นไม้

นายนำชัย แสงสุภา                 อุปนายกสมาคมภูมิสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย

นายธีระพล นิยม                    ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์

บริบท

คณะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๔.๐๐ น.ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตรงสู่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา กราบนมัสการท่านอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ ในกุฏิอาจารยบูชา แล้วขึ้นสำรวจสภาพเขาพุทธทองที่กำลังมีการปรับปรุงสภาพท่ามกลางสายฝนพรำ มีพระรูปหนึ่งกำลังขนคัดเลือกหินอยู่ คนงานพักหลบฝนอยู่ ครู่หนึ่งนายธวัชชัย จัทนร์แดง ไวยาวัจกรได้เข้ามาสมทบ ขณะกำลังจะเดินทางไปพบท่านอาจารย์สุชาติ เจ้าอาวาส ท่านอาจารย์ทองสุขได้เดินขึ้นมาบนเขาพุทธทองพร้อมกับสอบถาม อธิบาย ปรึกษาหารือชี้แจงจนสมควรแก่เวลา แล้วนำลงไปกราบนมัสการอัฐิท่านอาจารย์พุทธทาสในปล้องบ่อที่ศาลาธรรมโฆษณ์ แล้วพบท่านอาจารย์สิงห์ทองโดยบังเอิญที่บริเวณหน้ากุฏิท่านอาจารย์พุทธทาส รวมทั้งพบนายดือ ชาวหน้าสวนโมกข์ผู้หนึ่งที่ร่วมประสานและทัดทานการปรับปรุงเขาพุทธทองโดยบังเอิญ ขณะเข้ามากราบท่านอาจารย์สุชาติเพื่อขออนุญาตนำคณะเข้าพบและปรึกษาหารือรวมทั้งขอคำตอบจากท่านอาจารย์สุชาติในสวนโมกข์ วันที่ ๗  กันยายน จากนั้นคณะจึงเดินทางไปกราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติ ที่ท้ายเรือลำเล็ก จนเวลาประมาณ                   ๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางจากสวนโมกข์สู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร เวลา ๒๒.๐๐ น.

ผลการสำราจและปรึกษาหารือ

๑. นอกจากท่านอาจารย์เดชา และ อาจารย์ธราดลแล้ว ในครั้งนี้ถือเป็นการลงมาบริการสังคมอย่างเป็นทางการของ ๒ สมาคมที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ สมาคมภูมิสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์

๒. คณะได้เห็นถึงแบบอย่างที่เป็นอยู่ที่สวนโมกข์ซึ่งล้วนนิยมชื่นชมและศรัทธา โดยเฉพาะที่บริเวณลานหินโค้ง และ ยอดเขาพุทธทอง

๓. พบว่าสภาพของต้นไม้ใหญ่หลายต้น บ่งบอกอาการว่าถูกกระทบกระเทือนทั้งที่ราก โคน ตลอดจนพุ่มใบที่พบว่ามีการทิ้งใบในหลายบริเวณที่เชื่อได้ว่ามาจากการกระทบที่รากและโคน อันอาจเกิดจากการถูกถมทับ บดอัด กระแทก ฉีกขาด แม้การเทราดน้ำล้างปูนลงไป หากยังมีการกระทบกระเทือนต่อไปอีกน่าจะอันตรายได้ ควรหยุดระงับการกระทบกระเทือนใด ๆ แล้วค่อยดำเนินการฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสมในภายหลัง

๔. สภาพพื้นผิวที่มีการถมและ ไถเกลี่ย และก่อกำแพงหินเป็นพนังกั้นนั้น ของศึกษาสำรวจและพิจารณาและเสนอแนะในโอกาสต่อไป

๕. บันไดทางขึ้นพระอุโบสถชั้นบนที่ก่อคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น เห็นว่ามีขนาดใหญ่มาก และ แบ่งแยกพื้นที่มณฑลอันทรงคุณค่าระหว่างองค์พระพุทธรูปและลานกับแท่งหินอนุสรณ์ท่านอาจารย์พุทธทาสออกจากกันเกินงามทั้ง ๆ ที่อยู่ในแนวแกนสำคัญร่วมกัน ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างสำคัญ

๖. เห็นควรกราบเรียนท่านเจ้าอาวาสให้หยุดระงับการก่อสร้างและปฏิบัติการใด ๆ บนเขาพุทธทองไว้ก่อนจนถึงวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ซึ่งคณะอาสาสมัครจะจัดทำรายงานพร้อมแข้อเสนอแนะและแบบต่อหอจดหมายเหตุฯ เพื่อนำส่งท่านเจ้าอาวาสพิจารณาต่อไป

ซึ่งจากการกราบเรียนทั้งท่านอาจารย์ทองสุข ท่านอาจารย์สุชาติ ท่านได้อนุโมทนาในความช่วยเหลือชี้แนะ และรับว่าจะหยุดการดำเนินการทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อรอรายงานตลอดจนคำชี้แนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษาในวันพุธนี้ โดยนายธวัชชัย ไวยาวัจกร ที่เข้ามาร่วมรับฟังด้วยได้แจ้งว่าจะงดส่งช่างและคนทำงานขึ้นทำงานบนเขาตั้งแต่วันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ก่อนการพบและหารือท่านเจ้าอาวาส ได้พบและกราบเรียนท่านอาจารย์สิงห์ทอง และ แจ้งต่อนายดือถึงการมาสำรวจและจะทำรายงานเสนอต่อเจ้าอาวาสในวันพุธนี้

                                                                   บัญชา พงษ์พานิช

กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๙ กันยายน ๒๕๕๖