Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา

กำหนดการกิจกรรมวันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 
 
IMG_4033a.JPG
 
กิจกรรมจัดหลายช่วง ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 
ช่วง ๑ เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
 

๐๘.๓๐ น.  ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑

๐๙.๐๐ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ และศีล ๘

๐๙.๑๕ น. ปรารภธรรมในหัวข้อ “วันมาฆบูชา” โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม

๑๐.๐๐ น. เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย  ด้วยกาย วาจา และใจ

๑๐.๓๐ น. ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล ณ ลานหินโค้ง

๑๑.๐๐ น.  พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา  ฆราวาสร่วมสวดมนต์ทำวัตร และสวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล)

๑๒.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์

 
IMG_4021a.JPG
 
ช่วง ๒ บ่าย : เจริญสมาธิภาวนา  ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ
 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. อานาปานสติภาวนา โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม (ลงทะเบียน register.bia.or.th)  ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น ๒

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ศิลป์ศีลภาวนา ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานอาสาด้วยฝีมือตนเองกับ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา, ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย, ถุงผ้าสื่อธรรม (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สวนโมกข์เสวนา หัวข้อเสวนา “ความหมดจดแห่งจิต เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น” (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ณ สโมสรธรรมทาน  ชั้น ๑

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สมาธิกับขลุ่ยเซน กับ อ.เมธี จันทรา (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒

 
IMG_4074sm.JPG
 
ช่วง ๓ เย็นค่ำ : สวดมนต์  เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ณ สวนพุทธธรรม
 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล)  ฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ และสมาธิภาวนา ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ปรารภธรรม โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม  ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. เวียนเทียน ประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ

 
IMG_4107sm.JPG
 

 
เริ่มกิจกรรมเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค 
(กิจกรรมนี้ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th)
 
 
--ยามต้น--
 
๑๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑, ดื่มน้ำปานะ
๑๙.๐๐ น.    สวดมนต์ อานาปานสติสุตตปาฐะ
๑๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติ โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์  
                ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุว่าด้วยเรื่อง “ชาคริยานุโยค”
๒๐.๐๐ น.    เริ่มการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถเดิน
๒๐.๒๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๒๐.๕๐ น.    เจริญสติอิริยาบถเดิน
๒๑.๑๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๒๑.๔๕ น.    เตรียมตัวขึ้นนอนอย่างมีสติ
 
สำหรับท่านใดไม่สะดวกอยู่ปฏิบัติค้างคืน สามารถกลับได้เมื่อจบช่วงเวลานี้
 
--ยามกลาง--
 
๒๒.๐๐ น.  เจริญสติอิริยาบถนอนอย่างราชสีห์ ห้องประชุม ชั้น ๓ (ห้องพักชาย) และ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (ห้องพักหญิง)
 
--ยามปลาย--
 
๐๒.๐๐  น.   ระฆังปลุก, ทำธุระส่วนตัว
๐๒.๑๕  น.   ทำวัตรสวดมนต์ อานาปานสติสุตตปาฐะ (ต่อ)
๐๓.๐๐  น.   เจริญสติอิริยาบถเดิน
๐๓.๓๐  น.   เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๐๔.๑๕ น.   เจริญสติอิริยาบถเดิน
๐๔.๕๕ น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๐๕.๕๕ น.  สนทนาแลกเปลี่ยน
๐๖.๐๐ น.   จบกิจกรรม