Recommend Print

สโมสรธรรมทาน (ห้องหนังสือและสื่อธรรม) ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำการ

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม เป็นต้นไป สโมสรธรรมทาน (ห้องหนังสือและสื่อธรรมเดิม) ณ สวนโมกข์กรุงเทพ จะ "ปิด" ให้บริการ
ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน