Recommend Print

เปิดตัว "ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ฉบับย่อ)" ออนไลน์

 

2017 08 23 171629

ธรรมะยิ่งแพร่หลายไปเท่าใด ก็ยิ่งสะดวกและง่ายดาย ในการศึกษาและปฏิบัติเท่านั้น มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะมากเท่าใด ก็จะยิ่งบรรเทาความเลวร้าย ไม่พึงปรารถนา นานาประการลงไปได้มากเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ บรรเทาความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเลวร้ายทุกชนิด ทุกระดับ - พุทธทาสภิกขุ

 ธรรมโฆษณ์ แปลตามตัวอักษร คือ การโฆษณาธรรม 

หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของพุทธทาสภิกขุได้รวบรวมผลงานทางธรรมที่ได้รับจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ไปโดยมีมากกว่า ๘๐ เล่ม

เนื่องจากเนื้อหาที่มีมากมาย การศึกษาธรรมโฆษณ์จึงทำได้ยาก เพราะแต่ละท่านมีความรู้ความสนใจในเรื่องต่างกัน หรือมีความรู้ธรรมะในระดับที่ต่างกัน หนังสือ "ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ฉบับย่อ)" เป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้สนใจศึกษาธรรมะ ได้ศึกษาได้อย่างลัดตรงและประหยัดเวลามากขึ้น โดยรวบรวมคำแม่บทที่เป็นเนื้อหาสำคัญ ที่เหมาะสำหรับคนทุกระดับ เช่น

ผู้เริ่มต้นศึกษาธรรม อาจใช้แม่บทคำว่า "ชีวิต" เพื่อเข้าใจว่าชีวิตคืออะไร ต้องการอะไร และการมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เมื่อเข้าใจแล้วย่อมดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ผู้กำลังปฏิบัติธรรม อาจศึกษาคำแม่บท เช่น ทุกข์ ชาติ ผัสสะ นิวรณ์ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน อตัมมยตา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจแก่นหรือหัวใจของพระธรรม

นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับ ครูอาจารย์ ที่สอนศีลธรรมแก่เยาวชน ผู้บรรยายธรรมทั้งบรรพชิตและฆราวาส และ ผู้สนใจทั่วไป

ลักษณะพิเศษของหนังสือเล่มนี้ คือ ธรรมะแต่ละคำสามารถจะมีคำอธิบายถึง ๒๑ อรรถลักษณะ เพื่อความเข้าใจในธรรมะนั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุด รอบด้านที่สุด  เช่น ตามพยัญชนะ (คำแปลตามตัวหนังสือ) อรรถะ (โดยความหมาย) ไวพจน์ (คำที่เรียกแทนกันได้) ลักษณะ (สิ่งที่เป็นเครื่องสังเกตให้รู้ว่าสิ่ง ๆ นั้นเป็นอย่างไร) อาการ (อาการเคลื่อนไหว หรือ แสดงความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของสิ่งนั้น) ประเภท (การจำแนกให้เข้ากันเป็นพวกๆ ตามลักษณะอาการของสิ่งนั้น) และอื่นๆ รวม ๒๑ อรรถลักษณะ

ตัวอย่างเช่น คำว่า "กรรม"

โดย พยัญชนะ แปลว่า กระทำ

โดย อรรถะ คือ กระทำโดยเจตนา มีผลเป็นวิบาก (ถ้ากระทำโดยไม่เจตนา เรียกว่า กิริยา มีผลเป็น ปฏิกิริยา)

ไวพจน์ คือ กรณ ปฏิบัติ ปฏิปทา

กรรมโดยองค์ประกอบ มีสาม คือ เจตนาในการกระทำ (กิเลส) ความพยายามในการกระทำ (ปโยคะ) และ สำเร็จตามความพยายาม

กรรมโดย หน้าที่

๑. กรรมทำหน้าที่จำแนกสัตว์ หรือปรุงแต่งสัตว์ให้เป็นไปตามเหตุและปัจจัย
๒. ยกเว้นกรรมไม่ดำไม่ขาวเสียแล้ว กรรมย่อมทำให้สัตว์เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะ
๓. กรรมก็ตาม กิริยาก็ตาม มีหน้าที่ให้เกิดวิบากและปฏิกิริยา

ท่านผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม หรือ download ได้ที่ http://www.bia.or.th/dhammakos/index.php