Recommend Print

พุทธทาส - ค่ายดับทุกข์ ๘ วัน

อ.จ พทธทาส 272

เมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น. วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓ ท่านพุทธทาสเริ่มการบรรยายชุดพิเศษ สำหรับสมาชิก ค่ายดับทุกข์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกและมิตรสหายชมรมครูศีลธรรม และ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การชุมนุมเพื่อฟังคำบรรยายจัดขึ้นที่หน้ากุฏิของท่านอาจารย์เอง โดยมีเก้าอี้และม้าหินตั้งสำหรับผู้ฟังมากกว่า ๒๐๐ คน นั่งกันได้อย่างสบาย มีการใช้เครื่องขยายเสียงขยายขอบเขตของที่ประชุมออกไปถึงลานหินโค้งซึ่งเคยใช้เป็นที่ประชุมก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเช่นนี้ ก็ด้วยเหตุผลของสุขภาพแห่งวัยชราของท่าน ซึ่งได้ชี้แจงว่า แม้ท่านจะไม่มีปัญหาในการกินอยู่หลับนอน แต่ก็ไม่มีแรง "แม้แต่จะครองจีวรผืนใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก" ดังนั้น ท่านจึงละเว้นการที่จะต้องเดินออกไปให้ถึงแท่นบรรยายที่ลานหินโค้งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๘๐ เมตร

ตอนค่ำวันศุกร์ที่ ๖ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้านมัสการกราบเรียนสนทนาธรรมด้วยเป็นครั้งแรก ตรงม้าหินหน้ากุฏิตัวนั้น เมื่อท่านได้บอกให้ทราบว่ารุ่งขึ้นเวลาตีห้าจะออกมานั่งบรรยายตรงนั้น แล้วท่านได้กล่าวเสริมอีกว่า "ทีนี้ต่อไปอีกขั้นหนึ่ง ก็จะบรรยายจากห้องนอนเลย!" ซึ่งผู้รายงานถือว่าเป็นการแสดงความตั้งใจของท่านที่จะเผยแพร่ธรรมจนลมหายใจสุดท้าย การสนทนาธรรมนี้ ได้มีต่อมาทุกค่ำคราวละประมาณชั่วโมงครึ่ง ตลอดเวลา ๘ คืน ที่รายงานพักอยู่ที่สวนโมกข์ ทั้งนี้ด้วยความเมตตายิ่งของท่านอาจารย์พุทธทาส

ท่านอาจารย์พุทธทาสแสดงความระลึกรู้อยู่เสมอว่า ระยะนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตท่าน ธรรมที่ท่านแสดงในระยะหลังนี้ จึงมีลักษณะของการสรุปรวบยอดคำสอนทั้งหมดของท่านเองในอดีต โดยเลือกเฟ้นเอาแต่แก่นมาร้อยประสานสอดคล้องกันเป็นละดับแสดงลูกโซ่แห่งเหตุผล ชี้นำการปฏิบัติเพื่อการบรรลุจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรมตามความเข้าใจของท่าน ท่านมักจะสรุปลงเป็นคำพูดประโยคสั้นๆ อ้างอิงว่าเป็นพุทธพจน์เฉียบที่เฉียบขาด เช่น ตถาคตพูดแต่เรื่องทุกข์ กับความดับทุกข์เท่านั้น อย่างอื่นไม่พูดถึง หรือ นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ เป็นต้น ฯลฯ

การพิจารณาวิเคราะห์การบรรยายชุดนี้ แม้เพียงบางส่วนก็จะช่วยให้เห็นแนวคำสอนที่สำคัญ ปราชญ์ผู้ประกาศพุทธธรรม ผู้มีผลงานมากมายผู้นี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นเป็นขั้นต้น โดยยังไม่จำเป็นต้องขุดค้นลึกลงไปในขุมทรัพย์ทางปัญญามหาศาลที่ท่านได้มอบไว้ให้เป็นมรดกของชาวพุทธไทยและผู้สนใจศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาทั่วไปในโลกในหลายศตวรรษที่ผ่านมา...

อ.จ พทธทาส 488

ในการกล่าวอารัมภบท เป็นการต้อนรับสมาชิกชาวค่ายดับทุกข์นั้น ท่านพุทธทาสได้กล่าวถึงหลักการที่เคยแสดงมาแล้ว โดยประเด็นที่ว่า ธรรมชาติสร้างชีวิตขึ้นมาพร้อมกับปัญหา แต่ว่าสามารพัฒนาได้ถึงขั้นสูงสุด คือ การบรรลุความเป็นอรหันต์ หลักวิชาที่ใช้ในการนี้คือ ปฏิจจสมุปบาท ส่วนเครื่องมือที่ใช้ภาคปฏิบัติ คือ อานาปานสติภาวนา เป็นหัวข้อธรรมที่ท่านพุทธทาสเสนอให้ใช้ควบคู่กันไปในการดำเนินชีวิตชาวพุทธเพื่อการบรรลุความดับทุกข์สิ้นเชิง

การเลือกเวลาแสดงธรรมในตอนเช้ามืดก่อนรุ่งอรุณนั้น ท่านให้เหตุผลว่า (ก) ผู้ฟังกำลังสดชื่นตามธรรมชาติเหมือนดอกไม้กำลังจะผลิบานรับแสงแดด และความคิดยังว่างอยู่ ยังไม่เป็น "น้ำชาล้นถ้วย" (ข) เนื่องจากปัญหาสุขภาพวัยชราของท่านซึ่งยังพอมีแรงอยู่ในตอนเช้า เพราะพอตกกลางวันแล้วหมดเรี่ยวแรง แม้แต่จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปมาก็ลำบาก

ระวี  ภาวิไล

ที่มา : บทความเรื่อง พุทธทาสภิกขุ กับ พุทธศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ ใน พุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตาย

#๑๑๑ปีพุทธทาส #พุทธธรรมกับสังคม

รับฟังได้ที่ฐานข้อมูลเสียงพุทธทาส

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330407010

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330408020

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330409030

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330410040

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330411050

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330412060

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330413070

http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=5115330414080

 


ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และธรรมภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดงาน ๑๑๑ ปี พุทธทาส “พุทธธรรมกับสังคม” ขึ้น

โดยมีเป้าหมายในการขยายงานพระศาสนา ผ่านปณิธานและงานของพุทธทาสภิกขุ ในวาระนี้หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติฯ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วย “พุทธธรรมกับสังคม”

งานสัมมนาฯ จะมีขึ้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กำหนดการติดตามได้ที่ www.dhammaandsociety.org