Recommend Print

อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 37

อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 37

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

jun09

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม ได้ที่ register.bia.or.th

การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ

เช้า

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.  สวดมนต์ น้อมจิต เป็นมิตรความเจ็บป่วย โดย วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต

09.30 – 11.30 น.  พระจิตร์ จิตฺตสํวโร วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น  หัวข้อ “กายป่วยไข้  ใจไม่ทุกข์”

11.30 – 12.00 น.  เจริญสติกับโยคะภาวนา โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ (โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)

บ่าย

13.00 – 13.30 น.  ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบูรณ์ โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)

13.30 – 15.30 น.  

รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว  อาจารย์พิเศษคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นักจิตวิทยาการปรึกษาและวิทยากรอิสระ  หัวข้อ “ความสุขท่ามกลางความทุกข์”

ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์  ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย เจ้าของพ๊อกเกตบุ๊คถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์พิชิตมะเร็งตับ ขั้นที่ 4 หัวข้อ “เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู”

15.30 – 16.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย  โดย วิทยากรและกัลยาณมิตร ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

เพื่อการลดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม กรุณานำกระบอกใส่น้ำส่วนตัวมาด้วย ทางสวนโมกข์กรุงเทพอำนวย     ความสะดวกในการจัดจุดเติมน้ำให้

สอบถามข้อมูล หรือลงทะเบียนสามารถโทรแจ้งได้ที่ (099)321-3356, (087)718-9555, (098)443-7720, (091)551-2945, (081)994-8919 และ (087)544-1233 หรือที่ LINE @plearndhamma