Print

เทศกาลเจริญสติ ๙ วันภาวนาส่งท้ายปี ปีใหม่ชีวิตใหม่ ทำในใจให้ถูกต้อง

เทศกาลเจริญสติ ๙ วันภาวนา ส่งท้ายปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมก์กรุงเทพ)

เตรียมกายใจพร้อมรับปีใหม่...ชีวิตใหม่ด้วยใจเบิกบาน

 mindfulnessfestival2018

เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๐ ธันวาคม
ที่ http://register.bia.or.th

ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย

 

๙ วันก่อนหมดปี ๒๕๖๑ สวนโมกข์กรุงเทพนำเอากิจกรรมภาวนาที่จัดเป็นประจำพร้อมเสริมเติมกิจกรรมพิเศษที่มีครั้งเดียวในรอบปีรวมทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม มาจัดอย่างต่อเนื่องให้ท่านได้เลือกฝึกสติตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่ปีใหม่ด้วยจิตใจที่สงบเย็นและเบิกบาน 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม

๑๓:๓๐ - ๐๗:๓๐ "มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน" : ภาวนาข้ามคืนสำหรับสตรี (รายละเอียดของกิจกรรม คลิกที่นี่)

๑๘:๐๐-๐๗:๐๐ "เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค" : ภาวนาข้ามคืน ปรารภความเพียรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลส (รายละเอียดของกิจกรรม คลิกที่นี่)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม

๐๗:๓๐-๑๗:๐๐ "อานาปานสติภาวนา" ขั้น “มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ” : ฝึกภาวนาตามแบบวิหารธรรมของพระพุทธองค์ (รายละเอียดของกิจกรรม คลิกที่นี่)

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ "ภาวนา พาตัวมารู้ใจ" กับ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ "อบรมล้างพิษกายใจ ด้วยคลื่นเสียง Crystal Singing Bowls" กับ อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา : ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยคลื่นเสียง (Sound Therapy) โดยใช้เครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นมาจากหินควอตซ์จากคลื่นเสียง นำเข้าสู่ความเป็นสุญญตา และปล่อยวางอย่างแท้จริง คือหัวใจสำคัญของผู้บำบัดตัวเองด้วยดนตรีสมาธิบำบัด

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม

๐๙:๐๐-๑๗:๐๐ "อานาปานสติระบบลัดสั้น แห่งยุคดิจิทัล" กับ แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว และกลุ่มมาตาภาวนา : อบรมภาวนาสำหรับบุคคลทั่วไป ฝึกอานาปานสติระบบลัดสั้น ตามแนวปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์พุทธทาส  เพื่อศึกษาชีวิตด้านใน ปัญหาและอุปสรรคของชีวิต หนทางที่จะทำให้ชีวิตเยือกเย็นและเป็นสุขมากขึ้น โดยการฟังธรรมบรรยาย การปฏิบัติภาวนา และการสนทนาธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ "รู้กาย รู้อารมณ์ รู้ทันคิด กับความง่ายงาม รายรอบตัว" กับ อาจารย์เมธี จันทรา : มาสำรวจความเชื่อมโยงของความคิด อารมณ์ความรู้สึกและร่างกาย ด้วย เสียง ดนตรี ศิลปะ การเคลื่อนไหว ร่วมสืบค้น .. รับรู้เเละเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเรา ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อการใช้ชีวิต

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ "มินิอานาปานสติ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า" โดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝึกปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อ ฟังธรรมคำสอนการปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเป็นหมู่คณะ แนะนำการปฏิบัติโดยศิษย์เก่า เพื่อความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนไปอบรม ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม

๐๘:๐๐-๑๖:๐๐ "เจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน" โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน : อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวปฏิบัติหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติ ความเพียรในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านได้  โดยการอบรมมีพระอาจารย์แนะนำวิธีการฝึกสติแบบเคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะ การเดินจงกรม ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีช่วงสนทนาถาม-ตอบข้อสงสัยการปฏิบัติ (ตัวอย่างรายละเอียดของกิจกรรม คลิกที่นี่)

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ "วันแห่งสติ" : ฝึกสติตามวิถี Zen โดย หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย : ภาวนาเพื่อความรู้ ตื่น และเบิกบาน ในรูปแบบเซน ตามแนวทางของท่าน ติช นัท ฮันห์ ผ่านการฟังธรรม สนทนาธรรม ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทานอาหารและเดินในวิถีแห่งสติ(ตัวอย่างรายละเอียดของกิจกรรม คลิกที่นี่)

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ "มรณานุสติ มงคลของชีวิต" : เมื่อเราเรียนรู้ที่จะตายเป็น ก็จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็น กับ ครูดล ผู้ก่อตั้งธนาคารสติ และ ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา 

*เคลียร์งานค้างใจ
*ความพลัดพรากเป็นธรรมดา
*ฝึกเห็นนิมิตว่าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกเห็น
*เตรียมลมหายใจเพื่อการไปดี
*วางจิตลดการตอบโต้เวทนา
*ตายแล้วไปไหน

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ "อานาปานสติจากพระโอษฐ์" : เรียนอานาปานสติจากพระสูตร ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยตรงเพื่อให้กระจ่างในการปฏิบัติ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ (ตัวอย่างรายละเอียดของกิจกรรม คลิกที่นี่)

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ "อบรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ?" ครั้งที่ ๓๕ โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต : อบรมธรรมเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยให้เข้าใจและยอมรับความจริงแท้ของชีวิต ตระหนักรู้ถึงการใช้ธรรมโอสถในการเยียวยาจิตใจตนเอง และอยู่อย่างไม่ทุกข์ใจ ยอมรับวิกฤต ป่วยไข้ด้วยใจที่ปล่อยวาง ผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดจากพระวิทยากรและวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรง ในการเป็นทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เข้าอบรม รายละเอียด คลิกที่นี่

๑๓:๐๐-๑๗:๐๐ "อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ" โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที

หมายเหตุ