Recommend Print

ขอเชิญชวนร่วมสมทบพิมพ์หนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” เพื่อถวายวัดและพระภิกษุสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนา

.jpg

เรียน ท่านสาธุชน ผู้สนใจในธรรม และผู้มีจิตศรัทธา
ขอเชิญชวนร่วมสมทบพิมพ์หนังสือเพื่อถวายวัดและพระภิกษุสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนา

ด้วยปรารภถึงการที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างขึ้นในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้กำหนดให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นโครงการถวายพระราชกุศลเนื่องในฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้ดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อการดังกล่าวผ่านหลายกิจกรรมสาคัญ อาทิ เทศกาลพุทธปัญญานานาชาติ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้, ปฏิบัติบูชาญาณสังวร, งานวัดลอยฟ้าญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital, without and within หนังสือพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อจัดวางในห้องพักแรมทั่วประทศไทย, โครงการวัดบันดาลใจ.

โดย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลอย่างต่อเนื่อง จนได้บทสรุปร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานในปฐมบรมราชโองการที่จะดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนและร่วมกันตั้งปณิธาน “พวกเราเป็นกาลังของแผ่นดิน” พร้อมกับจัดพิมพ์หนังสือ ๒ เล่ม สาหรับประกอบในการนี้ คือ 

๑) หนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” ประมวลพระราชปณิธาน พระราชดำรัส พระราชกรณียกิจ ตลอดจนหลักคิดในพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต สังคม ประเทศชาติ พร้อมกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ทาไว้เป็นแบบอย่าง และมูลนิธิฯ ได้ดาเนินการสืบมา

๒) หนังสือ “หัวใจนิพพาน” ประมวลธรรมเทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาสภิกขุ ว่าด้วยหัวใจและสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรรู้และศึกษาปฏิบัติให้ได้รับผลโดยหนังสือดังกล่าวกาลังขอพระราชทานพระราชานุญาตในการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์และพระราชดารัสต่างๆ จากสานักพระราชวังมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดในช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม ศกนี้ ถึงวันปีใหม่ศกที่จะถึง เพื่อแจกจ่ายถวายวัดและพระภิกษุสงฆ์ในเครือข่ายงานธรรมของมูลนิธิฯ ตลอดจนผู้อื่นที่สนใจหากมีจานวนเพียงพอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากประสงค์จะร่วมทาบุญสมทบทุนจัดพิมพ์ กรุณาแจ้งให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้รวบรวมรายนามลงพิมพ์ท้ายเล่ม ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Download แบบฟอร์มแสดงความจำนง / บัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของวัดในเครือข่ายงานธรรมของมูลนิธิฯ / สารบัญหนังสือ กำลังของแผ่นดิน และ หัวใจนิพพาน ได้ที่ http://bit.ly/2jTl5fG