Recommend Print

สโมสรธรรมทาน ขอเชิญร่วม “ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ” ในวาระ ๑๑๑ ปีพุทธทาส

กิจกรรม “ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ”

ในวาระ ๑๑๑ ปีพุทธทาส

 

19029402_1632119233486195_7693469964998309448_n.jpg

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://register.bia.or.th

สโมสรธรรมทานเป็นพื้นที่ที่ได้ปรับปรุงมาจากห้องหนังสือและสื่อธรรมเดิม เพื่อส่งเสริมงานธรรมให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือธรรมะและสื่อธรรมอื่นๆ ให้เลือกสมทบตามความสนใจแล้ว ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดแสดงผลงานและประวัติของพุทธทาสภิกขุ และ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลงานหนังสือธรรมะต่างๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่

กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหม่ที่เลือกผลงานของพุทธทาสภิกขุที่น่าสนใจ มาเปิดให้มีการสนทนา แลกเปลี่ยนในบรรยากาศกัลยาณมิตร เพื่อศึกษา ขยายความ ไขข้อข้องใจ ในข้อธรรมสำคัญ รวมทั้งหลักการปฏิบัติธรรมให้กระจ่างชัด เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ ท่านที่สนใจศึกษาธรรมะผ่านหนังสือไม่ควรพลาด ชวนคุยโดย พี่นี (เพียงพร ลาภคล้อยมา) กับ พี่ยุทธ (สมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา) สองวิทยากรที่ได้ศึกษางานของพุทธทาสภิกขุมาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และค้นคว้าธรรมะจากหนังสือผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส
๒. เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน
๓. สร้างความคุ้นเคยกับผลงานชิ้นสำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาส

19990419_10209450808174870_920401190186787876_n.jpg

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพฯ

  • เดือนสิงหาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๖ และ ๒๐

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ กข กกา ของการศึกษาพระพุทธศาสนา

  • เดือนกันยายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓ และ ๑๗

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ คู่มือที่จำเป็นในการศึกษาและปฏิบัติธรรม

  • เดือนตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๘ และ ๒๒

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ​โมกขธรรมประยุกต์

  • เดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ และ ๑๙

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ พุทธธรรมประยุกต์

  • เดือนธันวาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓ และ ๑๗

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒


สอบถามรายละเอียด

โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๒๙๙ (คุณเปิ้ล)