Recommend Print

สโมสรธรรมทาน ขอเชิญร่วม “ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ” ในวาระ ๑๑๑ ปีพุทธทาส

กิจกรรม “ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ”

ในวาระ ๑๑๑ ปีพุทธทาส

 

19029402_1632119233486195_7693469964998309448_n.jpg

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://register.bia.or.th

สโมสรธรรมทานเป็นพื้นที่ที่ได้ปรับปรุงมาจากห้องหนังสือและสื่อธรรมเดิม เพื่อส่งเสริมงานธรรมให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือธรรมะและสื่อธรรมอื่นๆ ให้เลือกสมทบตามความสนใจแล้ว ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดแสดงผลงานและประวัติของพุทธทาสภิกขุ และ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลงานหนังสือธรรมะต่างๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่

กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหม่ที่เลือกผลงานของพุทธทาสภิกขุที่น่าสนใจ มาเปิดให้มีการสนทนา แลกเปลี่ยนในบรรยากาศกัลยาณมิตร เพื่อศึกษา ขยายความ ไขข้อข้องใจ ในข้อธรรมสำคัญ รวมทั้งหลักการปฏิบัติธรรมให้กระจ่างชัด เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ ท่านที่สนใจศึกษาธรรมะผ่านหนังสือไม่ควรพลาด ชวนคุยโดย พี่นี (เพียงพร ลาภคล้อยมา) กับ พี่ยุทธ (สมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา) สองวิทยากรที่ได้ศึกษางานของพุทธทาสภิกขุมาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และค้นคว้าธรรมะจากหนังสือผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส
๒. เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน
๓. สร้างความคุ้นเคยกับผลงานชิ้นสำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาส

19990419_10209450808174870_920401190186787876_n.jpg

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพฯ

  • เดือนสิงหาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๖ และ ๒๐

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ กข กกา ของการศึกษาพระพุทธศาสนา

ชมเทปบันทึกได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=LDxqQXJtto4

  • เดือนกันยายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓ และ ๑๗

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ คู่มือที่จำเป็นในการศึกษาและปฏิบัติธรรม

นำเอาหลักคำสอนของพุทธศาสนาที่จำเป็นมาเปิดเผยเรียนรู้ให้เข้าใจรวมถึงบอกแนววิธีปฎิบัติเพื่อเจาะทะลุพุ่งตรงไปยังเป้าหมายเจตนารมณ์ของคำสอนในพุทธศาสนากล่าวคือ ให้มวลชีวิตพ้นจากปัญหาชีวิตให้ชีวิตพบกับแสงสว่างที่แท้จริงสงบเยือกเย็นไม่เป็นพิษภัยแก่กันอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข

หมายเหตุ คู่มือเล่มนี้ อ.พุทธทาสบรรยายประจำวันเสาร์ภาคอาสาฬหบูชาปี พ.ศ.๒๕๓๐และภาควิสาขบูชาปีพ.ศ.๒๕๓๑ที่ลานหินโค้ง สวนโมกข์ไชยา

  • เดือนตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑ และ ๑๕

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ​โมกขะธรรมประยุกต์

ธรรมะสำหรับการหลุดพ้นจากกิเลสที่น้ำมาปฏิบัติได้  และให้ผลได้โดยประยุกต์มาเท่าที่จำเป็นจะต้องรู้ต้องเรียน  เริ่มจากปัญหาของคนความทุกข์ที่เกิดขึ้นการเจริญสติปัญญา  สัมมาทิฏฐิเรียนรู้จุดหมายปลายทางของชีวิต  มายาและสิ่งที่เป็นมายาหนทางและการเดินทาง  มารที่เป็นอุปสรรคของการเดินทางโลกธรรม  กามและกามารมณ์การชนะตัวเองการศึกษาการดำรงชีวิตจนถึงการหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์เพื่อการได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ

  • เดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ และ ๑๙

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ พุทธธรรมประยุกต์

ธรรมประยุกต์ หมายถึง ธรรมะที่ท่านต้องประพฤติ และกระทำในฐานะที่เป็นสิ่งที่ประพฤติได้ ไม่เหลือวิสัย สิ่งที่มีชีวิตมีหน้าที่ต้องทำ เพื่อความรอดทั้งทางกาย และทางจิต และทำจนให้สำเร็จประโยชน์ โดยมีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ

​๑.ธรรมะสำหรับรู้เรื่อง
​​๒.ธรรมะสำหรับรู้จัก
​​๓.ธรรมะที่มีในตน

โดยต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ตั้งแต่นิวรณ์ ๕ กิเลส กรรม วิบาก ทุกข์ และการดับทุกข์ โดยวิธีประยุกต์ จนสิ้นกรรม ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์คือ นิพพาน

  • เดือนธันวาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓ และ ๑๗

กิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒


สอบถามรายละเอียด

โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๒๙๙ (คุณเปิ้ล)