Recommend Print

ครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ “พุทธธรรมกับสังคม”

 20170411 ๑๑๑ ป พทธทาส Logo sm

ความเป็นมา

ครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุพระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของมนุษยชาติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าจนพบและเผยแผ่แก่หมู่ชนสืบมา มีฐานการเริ่มต้นอยู่ในเขตเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายตลอดจนมีบทบาทเป็นหนึ่งในองค์กรนำสำคัญ ทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาตลอดจนการให้การศึกษาและเผยแผ่ เฉพาะการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ได้จัดการสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติอย่างต่อเนื่องแล้ว ๗ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๑๑ ปี ของพุทธทาสภิกขุ  (พระธรรมโกศาจารย์ – เงื่อม อินทปัญโญ) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นชาติภูมิสถานของพุทธทาสภิกขุและได้ริเริ่มการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา เป็นครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในขณะที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสืบสานงานของพุทธทาสภิกขุ มีเป้าหมายการขยายงานนานาชาติตามปณิธานและแนวทางของพุทธทาสภิกขุโดยได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว จึงมีความตกลงให้การสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ และ การสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการจัดเนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วย “พุทธธรรมกับสังคม” (Dhamma and Society)

โดยเน้นประเด็นที่สังคมโลกและสังคมไทยกำลังแสวงหาหนทางเพื่อการฟื้นฟูในหมู่มนุษยชาติ ได้แก่

 • จิตใจและปัญญาญาณ (Mind & Spirituality)
 • เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Economic & Sustainable Development)
 • สังคมกับการเมือง (Socio-politics)
 • การสานงานของพุทธทาสภิกขุ (The Works and Legacy of Buddhadasa Bhikkhu)

 

17800123_10155046511510535_1783340898017413098_n.jpg

วิทยากรสำคัญ

 • พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร) รักษาการเจ้าอาวาส สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
 • พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
 • ศ.สุวรรณา สถาอานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assoc. Prof. Roderick Bucknell, University of Queensland, Australia
 • Mr. Robert Larson (Ajahn Santikaro), Liberation Park, USA
 • Dr. Louis Gabaude, Ecole Française d’Extreme Orient, France
 • Assoc. Prof. Tomomi Ito, Kobe University, Japan
 • Assoc. Prof. Martin Seeger, University of Leeds, UK
 • Ajahn Christopher Titmuss, UK

BIA04030003 0250 0000 01 0078sm

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กำหนดการ สัมมนา ฯ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ (กิจกรรมภาษาอังกฤษ)

กำหนดการโดยละเอียด การลงทะเบียน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammaandsociety.org

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดธารน้ำไหล ไชยา สุราษฎร์ธานี (กิจกรรมภาษาไทยและอังกฤษ)

๑๐.๐๐ น.   พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล กล่าวต้อนรับ

                ปาฐกถาพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต)

๑๐.๓๐ น.   อุบาสก โรเบิร์ต สันติกโร

๑๒.๓๐ น.   ตามรอยพุทธทาสภิกขุ ในพุมเรียง อำเภอไชยา (บ้านเกิด วัดโพธาราม วัดอุบล วัดตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า) และวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร)

๑๘.๐๐ น.   ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.   ดนตรีภาวนา กับ ธเนศ วรากุลนุคราะห์ และคณะ

๒๐.๐๐ น.   “สนทนากับท่านอาจารย์พุทธทาส”

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (กิจกรรมภาษาไทยและอังกฤษ)

ปฏิบัติธรรม เนื่องใน “วันล้ออายุ” ณ วัดธารน้ำไหล ไชยา สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (กิจกรรมภาษาไทยและอังกฤษ)

ปฏิบัติธรรม ณ สวนโมกข์นานาชาติ ไชยา สุราษฎร์ธานี (International Dharma Hermitage)

วันที่ ๓๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (กิจกรรมภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติธรรม ณ ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี (Dipabhavan meditation center)

หมายเหตุ 

 • ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 • การเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ต่างจังหวัด ผู้สนใจต้องเดินทางไปเอง ทางหอจดหมายเหตุฯไม่มีบริการจัดรถรับส่ง สอบถามข้อมูลเรื่องการเดินทางและที่พักได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้ด้านล่าง

ติดต่อสอบถาม

นักเรียน นักศึกษาและ อาจารย์ การส่งผลงานวิจัย ติดต่อ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ โทร. 086-105-0229 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณอมลณัฐ ไผ่เครือ เบอร์ติดต่อ โทร. 090-914-4165

สอบถามการเดินทางและที่พัก ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นายอนุรัตน์ แพนสกุล โทร. 081-569-9444 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เรื่องอื่น ๆ ติดต่อ ผู้ประสานงาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

02 236 2800 ต่อ 7201

นางธมนพัชร์ คูเปอร์ไรเดอร์ โทร. 086-0610432 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ Mr.Paco  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 20170401_111_Buddhadasa_International_Seminar_and_Conference_poster_sm.jpg