Recommend Print

ครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ “พุทธธรรมกับสังคม”


20170411 ๑๑๑ ป พทธทาส Logo sm

ความเป็นมา

ครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุพระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของมนุษยชาติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าจนพบและเผยแผ่แก่หมู่ชนสืบมา มีฐานการเริ่มต้นอยู่ในเขตเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายตลอดจนมีบทบาทเป็นหนึ่งในองค์กรนำสำคัญ ทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาตลอดจนการให้การศึกษาและเผยแผ่ เฉพาะการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ได้จัดการสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติอย่างต่อเนื่องแล้ว ๗ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๑๑ ปี ของพุทธทาสภิกขุ  (พระธรรมโกศาจารย์ – เงื่อม อินทปัญโญ) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นชาติภูมิสถานของพุทธทาสภิกขุและได้ริเริ่มการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา เป็นครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในขณะที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสืบสานงานของพุทธทาสภิกขุ มีเป้าหมายการขยายงานนานาชาติตามปณิธานและแนวทางของพุทธทาสภิกขุโดยได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว จึงมีความตกลงให้การสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ และ การสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการจัดเนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วย “พุทธธรรมกับสังคม” (Dhamma and Society)

โดยเน้นประเด็นที่สังคมโลกและสังคมไทยกำลังแสวงหาหนทางเพื่อการฟื้นฟูในหมู่มนุษยชาติ ได้แก่

 • จิตใจและปัญญาญาณ (Mind & Spirituality)
 • เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Economic & Sustainable Development)
 • สังคมกับการเมือง (Socio-politics)
 • การสานงานของพุทธทาสภิกขุ (The Works and Legacy of Buddhadasa Bhikkhu)

วิทยากรสำคัญ

 • พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร) รักษาการเจ้าอาวาส สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
 • พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
 • พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
 • ศ.สุวรรณา สถาอานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assoc. Prof. Roderick Bucknell, University of Queensland, Australia
 • Mr. Robert Larson (Ajahn Santikaro), Liberation Park, USA
 • Dr. Louis Gabaude, Ecole Française d’Extreme Orient, France
 • Assoc. Prof. Tomomi Ito, Kobe University, Japan
 • Assoc. Prof. Martin Seeger, University of Leeds, UK
 • Ajahn Christopher Titmuss, UK

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

(ถ่ายทอดสด ทาง facebook live ติดตามได้ที่ http://www.bia.or.th/html_th/site-content/40-news/667-111-2.html)

ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม งานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ (ภาษาอังกฤษตลอดงาน)

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๙ : ๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. กล่าวรายงาน

๐๙ : ๐๕ น. นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าวต้อนรับ

๐๙ : ๑๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ และปาฐกถาเปิดงาน

๐๙ : ๓๐ น. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) กล่าวเรื่อง เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๐ : ๐๐ น. อุบาสก สันติกโร (Mr. Robert Larson) กล่าวเรื่อง จิตใจและปัญญาญาณ

๑๐ : ๓๐ น. พระไพศาล วิสาโล กล่าวเรื่อง เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๑ : ๐๐ น. ฉันภัตตาหาร และรับประทานอาหาร

๑๒ : ๓๐ น. Dr. Roderick Bucknellกล่าวเรื่องจิตใจและปัญญาญาณ

๑๓ : ๐๐ น. พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดย มจร.

๑๓ : ๓๐ น. ช่วง Panel session แบ่งเป็น ๒ Panel (Panel ละ ๑ ห้อง)

  • 1st Panel  เรื่อง จิตใจและปัญญาญาณ

  • 2nd Panel  เรื่อง เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แต่ละท่านมีเวลาประมาณ ๓๐ นาที พร้อมถามตอบ ๒ คำถาม

๑๖ : ๓๐ น. ถามตอบ และสรุปผลการสัมมนาฯ เรื่องจิตใจและปัญญาญาณ และ เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๗ : ๐๐ น. ปิดงานสัมมนาฯ วันแรก

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๙ : ๐๐ น. อาจารย์ Christopher Titmuss กล่าวเรื่อง สังคมกับการเมือง

๐๙ : ๓๐ น. Dr. Tomomi Ito กล่าวเรื่อง สังคมกับการเมือง

๑๐ : ๐๐ น. Dr. Chen-huang Cheng กล่าวเรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๐ : ๓๐ น. Dr. Martin Seeger กล่าวเรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๑ : ๐๐ น. ฉันภัตตาหาร และรับประทานอาหาร

๑๒ : ๓๐ น. Dr. Louis Gabaude กล่าวเรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๓ : ๐๐ น. ช่วง Panel session แบ่งเป็น ๒ Panel (Panel ละ ๑ ห้อง)

  • 3rd Panel  เรื่อง สังคมกับการเมือง

  • 4th Panel  เรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

แต่ละท่านมีเวลาประมาณ ๓๐ นาที พร้อมถามตอบ ๒ คำถาม

๑๖ : ๐๐ น. ถามตอบ และสรุปผลการสัมมนาฯ เรื่อง สังคมกับการเมือง และ การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๖ : ๓๐ น. สรุปปิดงานสัมมนาฯ โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

๑๗ : ๐๐ น. จบงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ปฏิบัติภาวนาถวายเป็นอาจารยบูชา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๗ : ๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ / ดื่มน้ำปานะ  ณ  โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๘ : ๐๐ น. ทำวัตรเย็น ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

๑๙ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาเรื่อง “ความมุ่งหมายและวิธีการทำบุญล้ออายุ” โดย พุทธทาสภิกขุ

๑๙ : ๒๐ น. สวนโมกข์เสวนา

๒๐ : ๓๐ น. ปฏิบัติภาวนา

๒๑ : ๔๕ น. ธรรมะก่อนนอน

๒๒ : ๐๐ น. พักผ่อน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมอดอาหารถวายท่านอาจารย์พุทธทาส

๐๔ : ๓๐ น. สัญญาณระฆัง

๐๔ : ๓๐ น. ทำวัตรเช้า ณ โถงโอวาทปาติโมกข์

๐๕ : ๑๕ น. ธรรมะรับอรุณ และภาวนา

๐๖ : ๐๐ น. บริหารกาย

๐๗ : ๐๐ น. พัก, ดื่มน้ำปานะ / กิจกรรมอาสา

๐๘ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ ปี ๒๕๒๐ กัณฑ์เช้า ณ ห้องปฏิบัติธรรม

๐๙ : ๓๐ น. ปฏิบัติภาวนา / หรือเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอยพุทธทาส”

  • กิจกรรมชมภาพปริศนาธรรม  มรดกธรรมพุทธทาสที่ขอฝากไว้
   และภาพชุด ฝึกวัว ชวนถามชีวิตว่าเกิดมาทำไม

  • ชมสารคดี “ วันหนึ่งในสวนโมกข์  ณ ห้องนิพพานชิมลอง

๑๑ : ๓๐ น. พัก, ดื่มน้ำปานะ

๑๓ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ ปี ๒๕๒๐ กัณฑ์บ่าย ณ ห้องปฏิบัติธรรม

๑๔ : ๓๐ น. ปฏิบัติภาวนา

๑๖ : ๐๐ น. พัก, ดื่มน้ำปานะ

๑๖ : ๓๐ น. ทำวัตรเย็น

๑๗ : ๓๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ ปี ๒๕๒๐ กัณฑ์ค่ำ ณ ห้องปฏิบัติธรรม

๑๙ : ๐๐ น. จบกิจกรรม

ที่สวนโมกข์ ไชยา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานหินโค้ง

๐๔ : ๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๑๐ : ๐๐ น. พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล กล่าวต้อนรับ

๑๐ : ๓๐ น. ปาฐกถา “พุทธธรรม กับ สังคม” โดย

Ajahn Santikaro Upasaka (Mr. Robert Larson) : Liberation Park, USA

Ajahn Christopher Titmuss, Dhamma teacher and author, UK

Dr. Roderick Bucknell : The University of Queensland, Australia

Dr. Martin Seeger : University of Leeds, UK

และ นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๒ : ๓๐ น. ตามรอยพุทธทาสภิกขุ ในพุมเรียง อำเภอไชยา สำหรับผู้สนใจพบกันที่หน้าประตูวัด
(บ้านเกิด วัดโพธาราม วัดอุบล วัดตระพังจิก และวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร)

๑๔ : ๐๐ น. สนทนา “คีตพินิจชีวิตพุทธทาส เส้นทางสู่ความ สะอาด สว่าง สงบ” โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ

๑๘ : ๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น

๑๙ : ๐๐ น. กิจกรรม เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง โดย

ธเนศ วรากุลนุคราะห์ (เอก) นักร้อง นักแสดงอาวุโส

คณาคำ อภิรดี (บี๋ คณาคำ) นักร้อง นักแต่งเพลงชาวไทยเชื้อสายจีน-มาเลเซีย

ธีรัช เลาห์วีระพานิช (กุ๊ก) นักดนตรีวงทีโบน

ณัฐวรรธน์ กิจสมบูรณ์ (อ๋อมแอ๋ม) นักร้องจากเวที The Voice

๒๐ : ๐๐ น. “สนทนากับท่านอาจารย์พุทธทาส”

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรม เนื่องใน “วันล้ออายุ”

๐๔ : ๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๖ : ๐๐ น. กิจกรรมกวาดลานวัด

๐๙ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ กัณฑ์เช้า

๑๕ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ กัณฑ์บ่าย

๒๑ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ กัณฑ์ค่ำ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอาจารยบูชา ณ สวนโมกข์นานาชาติ

๐๔ : ๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๖ : ๓๐ น. ธรรมยาตราสู่สวนโมกข์นานาชาติแล้วร่วมปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์นานาชาติ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๘ : ๐๐ น. สิ้นสุดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอาจารยบูชาแล้วแยกย้ายเดินทางกลับ

หมายเหตุ 

 • ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 • การเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ต่างจังหวัด ผู้สนใจต้องเดินทางไปเอง ทางหอจดหมายเหตุฯไม่มีบริการจัดรถรับส่ง สอบถามข้อมูลเรื่องการเดินทางและที่พักได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้ด้านล่าง

ติดต่อสอบถาม

นักเรียน นักศึกษาและ อาจารย์ การส่งผลงานวิจัย ติดต่อ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ โทร. 086-105-0229 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณอมลณัฐ ไผ่เครือ เบอร์ติดต่อ โทร. 090-914-4165

สอบถามการเดินทางและที่พัก ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นายอนุรัตน์ แพนสกุล โทร. 081-569-9444 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เรื่องอื่น ๆ ติดต่อ ผู้ประสานงาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

02 236 2800 ต่อ 7201

นางธมนพัชร์ คูเปอร์ไรเดอร์ โทร. 086-0610432 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ Mr.Paco  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

111posterupdate.jpg