Recommend Print

ค่ายครอบครัวเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๖

ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว (warm family)

"ค่ายครอบครัวเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๖"

๒๐ และ ๒๑ กรกฎาคม ๖๒

(อบรม ๒ วันเต็มไม่พักค้าง)
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 60386796 2084114918373162 6673611774702387200 n cr

วิทยากร  อ.ธนัญธร เปรมใจชื่น 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 62

8:30 – 9:00 น.   ลงทะเบียน

9:00 – 10:30 น. ชี้แจงการเรียนรู้ รู้จักฉัน รู้จักเธอ

10:30 – 12:00 น. กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ้ง(วัยเยาว์กับความเข้าใจที่กว้างขึ้น ลึกซึ้งขึ้น)

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:45 น. เกมครอบครัวสัมพันธ์และสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ของบ้าน

14:45 – 15:00 น. พัก

15:00 – 16:30 น. เส้นทางแห่งความหมายกับเสียงของความภาคภูมิใจ นิทานชิ้นส่วนที่หายไป

วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 62

9:00 – 10:30 น. เกมบทเรียนเรื่อง สมองสามชั้น ปัญญาสามฐาน (แยกวงเรียนรู้)

10:30 – 12:00 น. บทเรียนเรื่อง Voice Dialogue

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:45 น. แบบฝึกหัด

14:45 – 15:00 น. พัก

15:00 – 16:30 น. สรุปแบบฝึกหัด ปิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมคารวะครูทางจิตวิญญาณ

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะ ขอความร่วมมือทุกท่านเตรียมกระติกน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย

กาารสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม : รับเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัว อายุ 15 ปีขึ้นไป  อบรมพร้อมผู้ปกครองที่ดูแล (ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่หรือญาติสนิท)

สมัครทางออน์ไลน์ได้ที่ register.bia.or.th  (สมัครได้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 62) รับ 25 ครอบครัว 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 08 1834 1065 (กิด) 08 1844 1496 (ออยล์) 08 9449 9926 (ยุ้ย)

 

60386796 2084114918373162 6673611774702387200 n