Recommend Print

เชิญชมนิทรรศการ "๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน"

นิทรรศการ "๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน"

จัดแสดงถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ สโมสรธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(เปิดบริการทุกวัน ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดวันจันทร์)

2019 06 24 013126

Download สูจิบัตรได้ที่ https://bit.ly/31plStw

ความเป็นมา

ดินแดนรอบอ่าวบ้านดอนปรากฏหลักฐาน และร่องรอยทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ เกี่ยวโยงไปถึงสมัยศรีวิชัยอันเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา และย่านการค้าที่สำคัญท่ามกลางแหล่งอารยธรรมสองกระแสใหญ่ทางซีกโลกตะวันออก คืออินเดียและจีน ย้อนกลับไปเมื่อ ๑๐๑ ปีที่แล้ว ยอร์ช เซเดส์ ได้อ่านจารึก หลักที่ ๒๓ (วัดเสมาเมือง) พบว่าเนื้อความกล่าวถึงผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัย เซเดส์เสนอว่า ศูนย์กลางแห่งศรีวิชัยอยู่ที่ปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา พุทธทาสภิกขุ ตั้งข้อสงสัยต่อข้อเสนอของเซเดส์ ได้เริ่มออกสำรวจโบราณสถานโบราณวัตถุในภาคใต้ แล้วประมวลข้อค้นคว้าขึ้นเป็นหนังสือชื่อว่า “แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อเสนอว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยควรอยู่ที่ไชยามากกว่าอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง

2019 06 24 012945


นับแต่เกิดการตื่นตัวของศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยโดยมีหนังสือ “แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน” ของพุทธทาสภิกขุ รวมอยู่ในห้วงเวลาดังกล่าวแล้ว ผ่านมาจนถึงปัจจุบันฟากแถบแหลมมลายู ตลอดถึงหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีการขุดค้น และจัดทำรายงานการศึกษาเกี่ยวกับศรีวิชัยอย่างเป็นระบบเรื่อยมา ในขณะที่การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศรีวิชัยในดินแดนรอบอ่าวบ้านดอน กลับร้างราห่างหาย สิ่งที่พุทธทาสภิกขุได้ริเริ่มไว้อันถือเป็นเสมือนหมุดหมายอันสำคัญของการศึกษาในประเด็นว่าด้วยศรีวิชัยในพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอนจะมีอายุครบ ๖๙ ปีในปีนี้ ขณะเดียวกันมีสิ่งที่ท่านกะการจะทำต่อปรากฏทิ้งไว้ในตอนท้ายของหนังสือแต่ก็มิได้ทำตราบจนมรณภาพอีกหลายประการ

20190624h

จากความสำคัญหลาย ๆ ประการดังกล่าว ทางมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับนักวิชาการ ได้มีความตั้งใจที่จะสืบสานงานเกี่ยวกับโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนของพุทธทาสภิกขุที่ยังคงค้างไว้ต่อไป และได้จัดแสดงนิทรรศการสำคัญนี้ขึ้น โดยได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม คุณอรุณ เวชสุวรรณ คุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ คุณสุรเชษฐ์ แก้วสกุล และคุณศิวะพัฒน์ สวัสดิว่าย ในการสานต่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และได้จัดทำนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน”

ร่วมเรียนรู้และตามรอยพุทธทาสภิกขุผ่านโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนที่รอการสานต่อ และการประยุกต์ใช้วิธีการทางโบราณคดีของพุทธทาสภิกขุเพื่อเข้าใจธรรมะ

20190624i

20190624l

20190624r

20190624p

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง อัจฉริยภาพที่ถูกลืมของท่านอาจารย์พุทธทาส คลิกที่นี่

โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร