Recommend Print

การเมืองคืออะไร หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยม - พุทธทาสภิกขุ

IMG 0776 cr

อาจกล่าวได้ว่าท่านพุทธทาสเป็นนักคิดไทยเพียงคนเดียวที่เสนอแนวคิดทางการเมืองซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเองต่างจากแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองอื่นๆ

ในหนังสือ "ธรรมะกับการเมือง" ท่านมองว่า "การเมืองคือการแก้วิกฤต" เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทำให้เกิดวิกฤตหรือปัญหาต่างๆ ตามมา มนุษย์จึงหาทางแก้วิกฤตหรือปัญหาต่างๆ นั้นโดยใช้การเมือง ดังนั้น ท่านพุทธทาสจึงนิยาม "การเมือง" ว่าหมายถึง "การจัดหรือการทำให้คนจำนวนมากอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยไม่ต้องใช้อาชญา"

ชื่อ การเมืองคืออะไร หนทางรอดของมนุษย์ คือ ธรรมิกสังคมนิยม

ขนาด 18x13 cm

จำนวนหน้า 279 หน้า

จัดพิมพ์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สมทบการผลิต เล่มละ 90 บาท