Recommend Print

การเห็นธรรมชาติอันลึกซึ้ง คือการเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง - พุทธทาสภิกขุ

IMG 8609 cr


เห็นธรรมชาติอันลึกซึ้ง คือเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง มีผลเป็นนิพพาน คือหายโรคกิเลสโดยประการทั้งปวง  - พุทธทาสภิกขุ

ชื่อ การเห็นธรรมชาติอันลึกซึ้ง คือการเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง

ขนาด 18x13 cm

จำนวนหน้า 53 หน้า

จัดพิมพ์ ธรรมทานมูลนิธิ

สมทบการผลิต เล่มละ 15 บาท