Recommend Print

ระบบอาสาสมัครธรรมภาคี ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ทางหอจดหมายเหตุได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุในการนำพาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจและปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการเข้าถึงหัวใจของศาสนา การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนา และการออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

งานต่างๆ มุ่งหมายให้เกิดระบบอาสาสมัครธรรมภาคี ในลักษณะการมีส่วนร่วมแบบบุญอาสา ได้แก่

· การรวบรวม อนุรักษ์ จัดทำทะเบียนบัญชีรายการพร้อมระบบฐานข้อมูลดิจิตอล เพื่อการสืบค้นและสำเนาเอกสารและสื่อธรรมะ

· การบริการการค้นคว้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบสื่อดิจิตอลที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ และซึมซับแนวคิด

 

·

 

การจัดโรงมหรสพทางวิญญาณเพื่อนิพพานชิมลองแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนการบริการนิทรรศการการเรียนรู้หมุนเวียนและสัญจร

 

 

· การจัดกิจกรรมการศึกษา อบรม เสวนา อภิปราย บรรยาย แลกเปลี่ยน ตลอดจนการฝึกอบรมสมถวิปัสสนา ร่วมกับภาคีกัลยาณมิตร

· การศึกษา วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาต้นฉบับหนังสือสื่อธรรมใหม่ๆ เพื่อเผยแผ่ รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมสำนักพิมพ์และสื่อต่างๆ ในการนำศาสนธรรมไปเผยแผ่ให้กว้างขวาง รวมถึงการจัดแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

· การมีส่วนร่วม สนับสนุนและสนองงานแก่ภาคีกัลยาณมิตรในกิจกรรมที่สอดคล้องกัน ผ่านระบบงานอาสาสมัคร และภาคีเครือข่าย

· การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สู่ระบบและการเป็นสถาบันสาธารณะที่มั่นคงและยั่งยืน

การจัดแบ่งการร่วมงานกับธรรมภาคี

ประเภทธรรมภาคี

(1) ใกล้ชิด

(2) กลาง

(3) ครั้งคราว

A) ความต่อเนื่องในงาน

ผูกพันเป็นประจำ

เป็นงานหลักแบบเกาะติด

กึ่งผูกพันเป็นงานๆ

หรือช่วงจังหวะเวลา

ไม่ผูกพัน ทำเป็นครั้งคราว

เสร็จแล้วเสร็จเลย

B) สถานที่ร่วมงาน

ณ สำนักงานหอจดหมายเหตุ

ณ หน้างานที่กำหนด

ณ สำนักงาน สถาบัน บ้านตนเอง

C) การบริหารจัดการงาน

จัดการโดยหอจดหมายเหตุ

ร่วมกันจัดการ

ภาคีรับไปจัดการเอง

Dการดูแลและสนับสนุน

อาสาสมัครดูแลตัวเอง

และอาจร่วมสมทบทุน

ร่วมกันมีส่วนดูแลตามสมควร

หอจดหมายเหตุ

ให้การสนับสนุนดูแลเป็นหลัก

 

 

ตัวอย่างงานที่ธรรมภาคีสามารถเข้าร่วมได้ เช่น

- การออกแบบและการบริหารจัดการก่อสร้าง หอ ฯ โดยกลุ่มบริษัทแปลน สถาบันอาศรมศิลป์และคณะ อาสาในลักษณะ A1-B3-C3-D1

- งานอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยอาสาสมัครที่สวนโมกข์และมูลนิธิพระดาบส อาสาในลักษณะ A1-B2/B3-C2-D2

- งานธรรมะใกล้มือ โดย บริษัท AIS และ บริษัท Playwork อาสาในลักษณะ A1-B3-C2-D1

- รายการวิทยุธรรมะนำชีวิต โดยส่วนผลิตรายการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาสาในลักษณะ A1-B3-C2-D1

- งานแปลหนังสือ งานถอดเทป เก็บประเด็น ทำสาระสังเขป คำสำคัญ อาสาสมัครในแบบA1-A2-A3-B3-C3-D1