Recommend Print

โสตทัศนจดหมายเหตุ: สหายธรรมทาน หมายเลข ๔

090901

ภาพพุทธทาสภิกขุเมื่อคราวมาแสดงปาฐกถาธรรมที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยราว พ.ศ. ๒๔๘๕ ผู้ยืนอยู่ด้านหลังใส่แว่นดำ คือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ส่วนด้านซ้ายมือของพุทธทาสภิกขุ คือ นายชำนาญ ลือประเสริฐ    

 
ถ้าใครได้สังเกตภาพถ่ายพุทธทาสภิกขุเวลาไปทำภารกิจยังที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมาแสดงปาฐกถาที่กรุงเทพฯ และเดินทางไปจังหวัดต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ เพชรบุรี ราชบุรี นครราชสีมา มักจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งติดสอยห้อยตามไปด้วยและปรากฎอยู่ในภาพเป็นประจำ ชายผู้นั้นคือ นายชำนาญ ลือประเสริฐ ซึ่งพุทธทาสภิกขุให้ฉายาว่า หนุมานอาสา และถือเป็นสหายธรรมทานหมายเลข ๔ ที่คอยรับอาสาเป็นธุระช่วยเหลือจัดการสารพัดเรื่องให้แก่พุทธทาสภิกขุ ทั้งขับรถรับส่งเมื่อพุทธทาสภิกขุขึ้นมากรุงเทพฯ เป็นธุระประสานจัดหาและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า หาเจ้าภาพซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา
 
090902

ภาพพุทธทาสภิกขุหน้าหอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อคราวมาแสดงปาฐกถา เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐ นายชำนาญ ลือประเสริฐ ยืนด้านซ้ายของพุทธทาสภิกขุ

 090903
 

นายชำนาญ ลือประเสริฐ เป็นผู้ช่วยฉายสไลด์ประกอบการบรรยายธรรมที่ห้องประชุม AUA ราว พ.ศ. ๒๔๙๕

090904

 ภาพพุทธทาสภิกขุกับนายชำนาญ ลือประเสริฐ ถ่ายในสวนโมกขพลาราม ราวพ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๙๕

 
อ่านจดหมายติดต่อกับนายชำนาญ ลือประเสริฐ ได้ที่ https://bit.ly/2YG5uVO
 
“อย่างคุณชำนาญ ก็เหนื่อยมาก ช่วยมาก ขวนขวายมาก... การเงินก็ช่วย ช่วยยานพานหะพาไปนั่นไปนี่ ช่วยติดต่อธุระการงานที่จำเป็น เรียกว่าสารพัดอย่างเหมือนกับที่เขาเรียกว่า หนุมานอาสา (หัวเราะ) ช่วยด้านพาหนะพาไปไหนมาไหนมากที่สุด”
 

อ้างอิง

 
พระประชา ปสันนธัมโม. เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๕. หน้า ๒๙๐.