Recommend Print

อานาปานสติกับพุทธทาสภิกขุ

20 1 อานาปานสตกบพทธทาสsm

อานาปานสติ หมายถึง สติกำหนดอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าออก ซึ่งอานาปานสติ ที่พระพุทธองค์แนะนำ มีอารมณ์ อยู่ ๑๖ อย่าง แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ หมวดกาย หมวดเวทนา หมวดจิต หมวดธรรม

กิจกรรมแบ่งเป็น ๑๐ ครั้ง ประกอบด้วย การทำสมาธิ การฟังเสียงคำสอนของท่านพุทธทาสเรื่องอานาปานสติ ในหมวดต่าง ๆ และการถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑ : เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ

ครั้งที่ ๒ : ผู้ที่สมควรแก่การทำจิตภาวนา

ครั้งที่ ๓ : ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ

ครั้งที่ ๔ : อานาปานสติหมวดที่ ๑ (ขั้นที่ ๑-๔ ) กายานุปัสสนา (ภาคทฤษฏี)

ครั้งที่ ๕ : อานาปานสติหมวดที่ ๑ (ขั้นที่ ๑-๔ ) กายานุปัสสนา (ภาคปฏิบัติ)

ครั้งที่ ๖ : การปฏิบัติเพื่อมีสติในอิริยาบถ

ครั้งที่ ๗ : อานาปานสติหมวดที่ ๒ (ขั้นที่ ๕-๘ ) เวทนานุปัสสนา

ครั้งที่ ๘ : อานาปานสติหมวดที่ ๓ (ขั้นที่ ๙-๑๒ ) จิตตานุปัสสนา

ครั้งที่ ๙ : อานาปานสติหมวดที่ ๔ (ขั้นที่ ๑๓-๑๖ ) ธัมมานุปัสสนา

ครั้งที่ ๑๐ : สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ

 

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สนทนาธรรม แลกเปลี่ยน เรื่องการปฏิบัติธรรม

๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติภาวนา

(หมายเหตุ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาใดได้ตามสะดวก)

ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ

หมายเหตุ

๑. การปฏิบัติอานาปานสติแต่ละรอบจะมีจำนวน ๑๐ ครั้ง เมื่อครบ ๑๐ ครั้ง ก็จะเริ่มนับ ครั้งที่ ๑ ใหม่

๒. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมในครั้งใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ขั้นที่ ๑ จนครบสมบูรณ์ทั้งคอร์ส

๓. กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 

๔. กิจกรรมอานาปานสตินี้สอนโดยฆราวาส กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ ยังมีกิจกรรมที่สอนโดยพระอาจารย์ ทุกวันอาทิตย์ รายละเอียดอ่านได้จาก http://bit.ly/1kv9I4q

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ธรรมภาคี คุณสุรชัย โทร. ๐๘ ๙๑๕๕ ๕๖๓๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)