Recommend Print

อานาปานสติภาวนา (วันอาทิตย์)

 อานาปานสติภาวนา

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว - พุทธพจน์

20160127a

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

วิญญาณอันดิ้นรน ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ถ้าทำอานาปานสติได้จริง โอ๊ย...หายใจทีเดียวหมดไปเลย ไปหมดเลย - พุทธทาสภิกขุ

สวนโมกข์กรุงเทพ จัดหลักสูตรอานาปานสติภาวนา โดยยึดแนวทาง อานาปานสติ ๑๖ ขั้นของท่านอาจารย์พุทธทาส กิจกรรมจัดทุกวันอาทิตย์ มี ๔ ครั้งในหนึ่งเดือน โดยได้รับเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์หลายรูป ที่มานำภาวนา ให้คำแนะนำ และตอบคำถาม โดยเริ่มจากการวางพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติในขั้นสูงต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

● วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” สำหรับผู้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน หรือ มีพื้นฐานน้อย นำภาวนาโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

● วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ขั้น “เริ่มต้น ฝึกใจ” เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานน้อย หรือ ยังไม่ก้าวหน้า นำภาวนาโดย พระวันเดิม ปญฺญาทีโป วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี

● วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ขั้น “สมาธิ ภาวนา”เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควรแล้ว นำภาวนาโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์

● วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๔ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.ขั้น “มุ่งระงับ กายจิต” และ "เห็นธรรม เย็นใจ" เป็นขั้นเข้มข้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทั้งวันอย่างต่อเนื่อง นำภาวนาโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติที่สวนโมกข์กรุงเทพนั้น มีจุดหมายให้ท่านมาฝึกในที่สัปปายะและมีพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญคอยชี้แนะ แต่ทั้งหมดยังไม่ต่อเนื่องและถือเป็นเบื้องต้น ท่านที่สนใจปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้น อาจต้องไปปฏิบัติต่อเนื่องหลายวัน ตามวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมอื่น ๆ ด้วยตนเอง ท่านที่เคยมาร่วมกิจกรรมสามารถมาร่วมกิจกรรมซ้ำได้ตามต้องการ เพราะเราไม่ได้จัดแบ่งระดับเป็นขั้น ๆ อย่างตายตัว แต่แบ่งไว้พอประมาณให้ทราบว่าเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้น ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนตามลำดับ และการลงทะเบียนในแต่ละสัปดาห์จะลงทะเบียนแยกกัน

anapa1

 

anapa2

สถานที่

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องนุ่งขาว ผู้หญิงแนะนำให้ใส่กางเกงจะสะดวกต่อการเปลี่ยนอริยาบถ ไม่ใส่เสื้อคอกว้าง เปิดไหล่ ซีทรู

๒. กรุณาตรงต่อเวลา เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่ปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว

๓. ทุกท่านที่มาร่วมงาน (ทั้งผู้มาหน้างาน และที่จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์) ให้ลงทะเบียนรับบัตรเข้าห้อง ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น ๑ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. (สัปดาห์ที่ ๔ ลงทะเบียนช่วงเดียวบ่ายเท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าห้องตอนเช้า เพื่อความสะดวก) 

๔. ท่านที่ลงทะเบีบนล่วงหน้าออนไลน์ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓ เช่นกัน เพื่อยืนยันการมาร่วมกิจกรรม หากมาช้าเกินกว่า ๑๒.๔๕ น. ถือว่าท่านสละสิทธิ์การจอง และที่นั่งของท่านจะถูกโอนไปให้กับโควต้าหน้างาน ท่านยังสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ หากที่นั่งยังไม่เต็ม

ติดต่อสอบถาม

ธรรมภาคีกลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์ : คุณบรรจง โทร. ๐๘ ๖๐๓๒ ๘๘๖๕ หรือ คุณวุฒิ โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (โทรศัพท์ส่วนตัว กรุณาโทรเฉพาะเวลากลางวัน)

หรือที่ Facebook กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์

กำหนดการโดยละเอียด

20160127

สัปดาห์ที่ ๑ :      อานาปานสติ “เตรียมกาย วางจิต”

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

กลุ่มเป้าหมาย

๑.   สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการการปฏิบัติแบบสวนโมกข์

๒.   สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอานาปานสติมาบ้าง

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

๑๓.๐๐               กราบพระ สวดมนต์ อานาปานสติสูตร ๒๕นาที

๑๓.๒๕              พระอาจารย์ บรรยายธรรมเนื่องด้วย เรื่องเบื้องต้น ของการปฏิบัติ อานาปานสติ ๔๕ นาที พร้อมสอนวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น

๑๔.๑๐               ทดลองนั่งสมาธิ ๒๐ นาที

๑๔.๓๐               พระอาจารย์นำสอนการเดินจงกรม ทดลองเดิน ๓๐ นาที

๑๕.๐๐               เปิดเทปคำสอน เพื่อเตรียมตัวก่อนทำอานาปานสติ ภาวนา

                        โดย พุทธทาสภิกขุ ( ฝึกปฏิบัติใช้เสียงเป็นอารมณ์ ) ๔๐ นาที

๑๕.๔๐               เดินจงกรม ๓๐ นาที

๑๖.๑๐               นั่งสมาธิ ๒๐ นาที

๑๖.๓๐               สนทนาสอบถาม ( พระอาจารย์ บรรยายธรรม ) ๓๐ นาที

๑๗.๐๐               กราบพระ แยกย้ายกลับบ้าน ด้วยจิตสงบเย็น

 20160127b

สัปดาห์ที่ ๒ :      อานาปานสติ “เริ่มต้น ฝึกใจ”

                เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

กลุ่มเป้าหมาย

๑.   มีสัมมาทิฏฐิถูกต้องในการมาทำอานาปานสติแล้ว

๒.   ผู้มีพื้นฐานน้อยหรือไม่มี

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

๑๓.๐๐               กราบพระ สวดมนต์ อานาปานสติสูตร ๒๕นาที

๑๓.๒๕              พระอาจารย์ บรรยายธรรมเนื่องด้วย การปฏิบัติอานาปานสติ

                        หมวดกายานุปัสสนา ( ขั้นที่ ๑ – ๔ ) ๒๕ นาที

๑๓.๕๐               ทดลองนั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๑๔.๒๐               เดินจงกรม ๒๐ นาที

๑๔.๔๐               เปิดเทปคำสอน เกี่ยวเนื่องด้วยการปฏิบัติอานาปานสติ

                        โดย พุทธทาสภิกขุ ( ฝึกปฏิบัติใช้เสียงเป็นอารมณ์ ) ๔๐ นาที

๑๕.๒๐               เดินจงกรม ๒๐ นาที

๑๕.๔๐               นั่งสมาธิ ๔๐ นาที

๑๖.๒๐               สนทนาสอบถาม ( พระอาจารย์ บรรยายธรรม ) ๔๐ นาที

๑๗.๐๐               กราบพระ แยกย้ายกลับบ้าน ด้วยจิตสงบเย็น

 20160127c

สัปดาห์ที่ 3 :      อานาปานสติ “สมาธิ ภาวนา”

                เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

กลุ่มเป้าหมาย

๑.   สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติ สมาธิภาวนา

๒.   สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติสมาธิภาวนาอานาปานสติมาแล้ว มีพื้นฐานพอสมควร

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

๑๓.๐๐               กราบพระ สวดมนต์ อานาปานสติสูตร ๒๕นาที

๑๓.๒๕              พระอาจารย์ บรรยายธรรมเนื่องด้วยอานาปานสติ ๒๕ นาที

๑๓.๕๐               นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๑๔.๒๐               เดินจงกรม ๒๐ นาที

๑๔.๔๐               เปิดเทปคำสอน เกี่ยวเนื่องด้วยอานาปานสติ

                                ( ฝึกปฏิบัติใช้เสียงเป็นอารมณ์ ) ๔๐ นาที

๑๕.๒๐               เดินจงกรม ๒๐ นาที

๑๕.๔๐               นั่งสมาธิ ๔๐ นาที

๑๖.๒๐               สนทนาสอบถาม ( พระอาจารย์ บรรยายธรรม ) ๔๐ นาที

๑๗.๐๐               กราบพระ แยกย้ายกลับบ้าน ด้วยจิตสงบเย็น

20160127d 

สัปดาห์ที่ 4 :      อานาปานสติ เช้า ขั้น “มุ่งระงับ กายจิต”   บ่าย ขั้น “เห็นธรรม เย็นใจ”

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

กลุ่มเป้าหมาย

๑.   ผู้ปฏิบัติ ต้องทดลองการภาวนาต่อเนื่อง ตั้งแต่เช้าถึงเย็น

๒.   ผู้ที่ต้องการปฏิบัติเข้มข้น แต่ไม่มีโอกาสปฏิบัติแบบครั้งละหลาย ๆ วัน

๓.   ต้องการปฏิบัติวิปัสสนา โดยใช้หมวดธรรมานุปัสสนา ในอานาปานสติ ๑๖ ขั้น

วันอาทิตย์ภาคเช้า “มุ่งระงับ กายจิต

 ๐๗.๓๐               กราบพระ สวดมนต์ อานาปานสติสูตร ๒๕นาที

๐๗.๕๕              พระอาจารย์ บรรยายธรรมเนื่องด้วยอานาปานสติ ๓๕ นาที

๐๘.๓๐               นั่งสมาธิ ๓๐ นาที (ระฆังสัญญาณ )

๐๙.๐๐               เดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ คงสมาธิต่อเนื่อง ๒๐ นาที

๐๙.๒๐               นั่งสมาธิ ๔๐ นาที (ระฆังสัญญาณ )

๑๐.๐๐                เดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ คงสมาธิต่อเนื่อง ๓๐ นาที

๑๐.๓๐               นั่งสมาธิ ๖๐ นาที (ระฆังสัญญาณ )

๑๑.๓๐               พักรับประทานอาหารกลางวัน ๙๐ นาที รู้ประมาณในโภชนะ สำรวมอินทรีย์ , มีสติในทุกอิริยาบถ , รักษาสมาธิต่อเนื่อง

 

วันอาทิตย์ภาคบ่าย “เห็นธรรม เย็นใจ”

๑๓.๐๐               เปิดเทป ธรรมบรรยายเนื่องด้วย “ธรรมานุปัสสนา” โดย พุทธทาสภิกขุ พร้อมนั่งสมาธิ ๔๐ นาที ( ใช้เสียงเป็นอารมณ์ )

๑๓.๔๐               เดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ คงสมาธิต่อเนื่อง ๒๐ นาที

๑๔.๐๐               นั่งสมาธิ ๕๐ นาที (ระฆังสัญญาณ )

๑๔.๕๐               เดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ คงสมาธิต่อเนื่อง ๓๐ นาที

๑๕.๒๐               นั่งสมาธิ ๖๐ นาที (ระฆังสัญญาณ )

๑๖.๒๐               สนทนา สอบถาม ว่าด้วยข้อสงสัยในการปฏิบัติ ๔๐ นาที

๑๗.๐๐               กราบพระ แยกย้ายกลับบ้าน ด้วยจิตสงบเย็น