Recommend Print

ขอเชิญฟังเสวนานานาชาติเรื่อง “ไตรสิกขา” พิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะ

ขอเชิญฟังเสวนานานาชาติเรื่อง “ไตรสิกขา”
พิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะ

การเสวนาระหว่างผู้นำทางพระพุทธศาสนา
และผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า ๓๕ ท่าน จาก ๑๕ ประเทศ

“หนึ่งจุดหมาย หลายหนทาง”
การแลกเปลี่ยนเรื่องความหลากหลายของสายธรรมในพระพุทธศาสนา

วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันศุกร์ - เสาร์)
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย)

 (Online แปลไทยตลอดรายการ)

May be an image of 20 people and text

สืบเนื่องจากครั้งที่คณะสงฆ์ไทยได้เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะเมื่อปี ๒๕๕๕ สู่การเสวนานานาชาติระหว่างพุทธศาสนาในสายธรรมบาลี และสันสกฤต เวทีแลกเปลี่ยนระหว่างครูบาอาจารย์และนักวิชาการที่สืบสายคำสอนในพระพุทธศาสนา ทั้งสายภาษาบาลีและสายภาษาสันสฤต เพื่อแลกเปลี่ยนคำสอนและประสบการณ์ตามกรอบ “ไตรสิกขา” ซึ่งพระพุทธองค์ได้สอนไว้ถึงวิธีการฝึกฝนจิตใจเพื่อความสงบผาสุขในชีวิตปัจจุบัน อันนำไปสู่การหลุดพ้นสิ้นเชิงได้ในที่สุด”

Tibetan Buddhist Center (TBC) ได้จัดงาน “เสวนานานาชาติเรื่อง ไตรสิกขา (International Conference on Tisikkhā or Triśikṣā) ตามเจตนารมณ์เริ่มต้นขององค์ดาไลลามะ โดยในแต่ละช่วงเสวนาจะมีครูบาอาจารย์และนักวิชาการจากฝ่ายสายบาลี ๒ ท่าน และฝ่ายสันสฤต ๒ ท่าน มาบรรยายสรุปคำสอนตามกรอบ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามสายธรรมของตนเอง (ประมาณ ๑๕ นาที) และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนกันในช่วงท้าย


กำหนดการ (เวลาประเทศไทย)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ : พิธีเปิด โดยองค์ดาไลลามะ และผู้นำชาวพุทธในศรีลังกา กัมพูชา และจีน
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ : เสวนาช่วงที่ ๑ : ศีลสิกขา (แบ่งเป็นสองห้อง ๑.๑ พระสงฆ์ และ ๑.๒ ฆราวาส)

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑.๐๐ - ๑๒.๔๐ : เสวนาช่วงที่ ๒ : สมาธิสิกขา
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ : เสวนาช่วงที่ ๓ : ปัญญาสิกขา
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ : พิธีปิด

ร่วมกิจกรรมผ่านทาง ZOOM

ชม Live ทางเฟซบุ๊ค เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

 

ไตรสิกขา เสวนา นานาชาติ