Recommend Print

๑๐ วันภาวนาต้อนรับปีใหม่ด้วยใจที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์

เทศกาลเจริญสติ
๑๐ วันภาวนา
ต้อนรับปีใหม่ด้วยใจที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์

วันที่ ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Update เนื่่องด้วยสถานการณ์โควิด

page

 

 ทุกกิจกรรม เปิดลงทะเบียนที่ register.bia.or.th

ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่พักค้าง และ สามารถเลือกเข้ากิจกรรมที่ท่านสนใจ กิจกรรมใดก็ได้

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. "น้ำชาภาวนา" นำโดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒
 • ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. "ภาวนาเพื่อความสันติภายใน" นำโดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒
 • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. "พื้นที่ว่างกลางใจ" นำโดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒
 • ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. "กรุณาภาวนา: สู่ความงอกงามของชีวิต" นำโดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. "ธรรมะปฎิบัติ" นำโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒
 • ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. "เพลินธรรมนำชม" (รอบพิเศษ) นำชมความหมายภาพปริศนาธรรม และนิทรรศการจดหมายเหตุพุทธทาส ณ หน้ากุฎิเล้าหมู (มี Live ที่เพจกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ)

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ยืนยันจัดตามปกติแต่ไม่รับสมัครหน้างาน (walk-in) ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. "Crystal Singing Bowls" อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • ยืนยันจัดตามปกติแต่ไม่รับสมัครหน้างาน (walk-in) ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. "อานาปานสติแบบย่อตามแนวปฏิบัติ ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า" โดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒
 • ยืนยันจัดตามปกติแต่ไม่รับสมัครหน้างาน (walk-in) ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. "ไทเก็ก โยคะ กับพุทธธรรม" อาจารย์สุพล โล่ห์ชิตกุล (เข้มข้น ๑ วันเต็ม) ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ยืนยันจัดตามปกติแต่ไม่รับสมัครหน้างาน (walk-in) ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น "โยคะภาวนา&Crystal Singing Bowls" กับ ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

งดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. "วันแห่งสติ" โดย มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒ (มี Live ช่วงบรรยายธรรม ที่เพจกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ)

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • จัดออนไลน์ ทาง Zoom ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. "ปีใหม่ชีวิตใหม่กับมาตาภาวนา" โดย แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว อาศรมธรรมาราม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 • งดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. "๑ วันแห่งการภาวนากับอานาปานสติ" โดย พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒
 • ยืนยันจัดตามปกติแต่ไม่รับสมัครหน้างาน (walk-in) ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. "สีน้ำภาวนา" โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ ณ ลานไม้หอม ชั้น ๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • จัดออนไลน์ ทาง Zoom ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. "อานาปานสติกับมาตาภาวนา" โดย แม่ชีธีรปัญญา(ศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ) อาศรมธรรมรักษา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 • งดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. "ฟังธรรมตามกาล" กับ พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ (มี Live ที่เพจกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ)

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ยืนยันจัดตามปกติแต่ไม่รับสมัครหน้างาน (walk-in) ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. "เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน" นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และ พระอาจารย์สันติพงษ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ จัดโดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒ (มี Live ที่เพจกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ)

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • งดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. "อาสนะ วิถีแห่งการสังเกตกาย" โดยสถาบันโยคะวิชาการ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒
 • งดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. "ปราณายามะ วิถีแห่งการสังเกตุอารมณ์" โดยสถาบันโยคะวิชาการ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒
 • งดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. "ถักรักปันอุ่นเพื่อน้องบนดอย" โดยเครือข่ายชีวิตสิกขา ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

กิจกรรมอื่นๆ ทุกวันในช่วง ๑๐ วันภาวนา 

(ไม่ต้องลงทะเบียน)

ทุกวัน

๑. ฟังธรรม LIVE เสียงธรรมพุทธทาส เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

งดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๒. ทำวัตรสวดมนต์แปล ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

▪ จันทร์-ศุกร์ (เช้า) เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. (เย็น) เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
▪ เสาร์-อาทิตย์ (เช้า) เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. (เย็น) เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 ๓. พื้นที่ภาวนาด้วยตนเอง ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒ เปิดให้บริการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

เพลินธรรมนำชม ๒ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน ชั้น ๑

ติดต่อสอบถามโทร

094 894 4554 (งานกิจกรรม) หรือ Line@suanmokkh_bangkok