Recommend Print

๑๑๔ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ล้ออายุ

“คนทุกคนในโลก คือ คนๆเดียวกัน”
๑๑๔ ปีชาตกาลพุทธทาส

จากวัดร้างตระพังจิกถึงยุคโควิด-19
ล้ออายุพุทธทาส (ออนไลน์)

๒๗ พฤษภาคม นี้ ทุกที่จะเป็นสวนโมกข์

 

97967214 10158459138542456 3114327451149271040 n 1

"ตามรอยพุทธทาส"


วันอังคาร ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. "ตามรอยพุทธทาส" ร่วมเสวนา โดย

  • เมตตา พานิช
  • นภดล ศรีภัทรา
  • บัญชา พงษ์พานิช 

ณ ลานม้าหินหน้ากุฎิท่านอาจารย์พุทธทาส สวนโมกขพลาราม

ติดตาม Live ที่ เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 


 

วันล้ออายุ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้จากเช้าถึงค่ำและร่วมมอบของขวัญถวายท่านอาจารย์ด้วยการอดอาหารตลอดวัน

ภาคเช้า 

ติดตาม Live ที่ เพจวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม

๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้าแบบสวนโมกขพลาราม
๐๕.๓๐ น. ปรารภธรรมวันล้ออายุ โดย พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม
๐๙.๐๐ น. ธรรมบรรยายล้ออายุ (ภาคเช้า) เรื่อง ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน (๑.๔๕ ชม.)

ภาคบ่าย 

ติดตาม Live ที่ เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๓.๔๕ น. สวนโมกข์เสวนา “คนทุกคนในโลก คือคนๆ เดียวกัน : กับวิกฤตโควิด ๑๙” โดย

  • พระไพศาล วิสาโล
  • สุทธิชัย หยุ่น
  • นพ.บัญชา พงษ์พานิช

๑๕.๐๐ น. ธรรมบรรยายล้ออายุ (ภาคบ่าย) เรื่อง ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน (๑.๔๕ ชม.)

ภาคค่ำ

ช่วงที่ ๑ ติดตาม Live ที่ เพจวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม

๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็นแบบสวนโมกขพลาราม
๑๙.๐๐ น. วีดีทัศน์ธรรมบรรยายล้ออายุ โดย พุทธทาสภิกขุ (ภาคค่ำ ๑๕ นาที)

ช่วงที่ ๒ ติดตาม Live ที่ เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ปรารภธรรม

๑๙.๓๐ น. พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธัมโม) สวนโมกข์อีสาน
๒๐.๐๐ น. อาจารย์สันติกโร (สวนโมกข์สหรัฐอเมริกา kevalaretreat)
๒๐.๓๐ น. พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
๒๑.๐๐ น. พระมานพ มานิโต (สวนโมกขพลาราม)


๒๒.๐๐ น. ปฏิบัติภาวนาอานาปานสติเป็นอาจารยบูชาท่านอาจารย์พุทธทาส (๓๐ นาที)

๒๒.๓๐ น. ธรรมบรรยายล้ออายุ (ภาคค่ำ) เรื่อง ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน 

97584764 10158467766682456 3807419307390926848 n

99008822 10158477281117456 6375280468694138880 n