กิจกรรมประจำของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ที่มุ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมอันรื่นรมย์ เป็นกำลังเพื่อการบรรลุธรรมลักษณะ SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER

หอจดหมายเหตุฯ ได้คัดสรรกิจกรรมมีความหลากหลายในเนื้อหาและกระบวนการ เหมาะกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในระดับต่าง ๆ กัน ทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงมีกิจกรรมต่างศาสนาในบางโฺอกาสพิเศษ เพื่อสืบสานงานปณิธานและอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ๓ ประการ ได้แก่

๑. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน 
๒. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม 
๓. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
 

๑. งานบุญประเพณีมีธรรม

๒. ธรรมนันทนาการ

๓. ภาวนาวิถีเมือง

๔. กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรม (ปริยัติสัทธธรรม)

๕. กลุ่มปฏิบัติจิตตภาวนา (ปฏิบัติสัทธธรรม)

๖. อบรมบ่มเพาะ

 

ผู้จัดกิจกรรม

 
กิจกรรมบางส่วนดำเนินการเองโดยหอจดหมายเหตุฯ และบางส่วนเป็นความร่วมมือจากธรรมภาคีต่าง ๆ โดยหอจดหมายเหตุฯ ร่วมสนับสนุน
 

การเข้าร่วมกิจกรรม

 
สำหรับบางกิจกรรม เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าที่ register.bia.or.th  โดยกิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ