กิจกรรมพิเศษ "ตามรอยพุทธธรรม : บทนำชีวิต” และ “สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา”

"ตามรอยพุทธธรรม : บทนำชีวิต”

และ

“สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา”

กิจกรรม เพื่อชีวิตงาม สังคมดี  ธรรมชาติเป็นรมณีย์ 

ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th

 

Image result for พุทธธรรม ป อ ปยุตฺโต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นการนำเนื้อหาจากหนังสือพุทธธรรม  มาเผยแผ่สู่ประชาชนชาวพุทธให้กว้างขวางออกไป เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิต และกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือพุทธธรรม ซึ่งเรียบเรียงหลักธรรมจากพระไตรปิฎก และนับเป็นหนังสืออ้างอิงร่วมสมัยที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เน้นในเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเป็นอย่างมากด้วย  และในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีที่ใดนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้พุทธบริษัททราบ ทางกลุ่มจึงเสนอให้มีกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะ ที่เน้นเนื้อหาทางด้านประวัติพุทธศาสนา และพุทธประวัติอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย

เป้าหมาย

เน้นการเผยแผ่คำสอน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ในเรื่องอริยสัจสี่  เพื่อนำสู่ความหลุดพ้นจากห้วงวัฏสงสาร  ทั้งนี้โดยการนำเนื้อหาในพุทธธรรมมาใช้เป็นหลักอ้างอิงในการทำงานเผยแผ่ครั้งนี้

กิจกรรมเผยแผ่

นำเนื้อหาสำคัญของหนังสือ มาจัดกิจกรรมตามเหตุและปัจจัยที่สามารถทำได้ตามกำลังที่มี และศรัทธาที่กว้างขวาง  โดยเป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรม ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ เป้าหมายของโครงการ อยู่ที่การนำ “พุทธธรรม” มาจัดทำเป็นการเรียน การสอนที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง  เป็นการศึกษาอย่างเป็นทางการ มีการเรียนการสอน การสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด “สัมมาทิฎฐิ” ที่สมบูรณ์ อันจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่ “ความหลุดพ้น” ในเส้นทางที่ถูกตรงตามอริยมรรค  

กิจกรรมที่นำเสนอในปี 2560

กิจกรรม ที่ 1 – กิจกรรม “ตามรอยพุทธธรรม : บทนำชีวิต”  เป็นกิจกรรมสัญจรไปในสถานที่เครือข่ายชาวพุทธ ได้แก่สวนโมกข์กรุงเทพ เป็นการบรรยายธรรมประกอบกิจกรรมอื่น เช่น workshop งานภาวนาเพื่อปัญญา  โดยดูสถานที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

รูปแบบการจัดกิจกรรม และกำหนดการ

ครั้งที่ ๑ : ตอน “เรียนชีวิต ลิขิตกรรม” : วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

สถานที่ : ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ 

ช่วง

เวลา

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

กิจกรรม

วิทยากร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕

ไตรรัตน์ : ศรัทธาที่นำไปสู่ปัญญาและปฏิบัติการ

บูชาพระรัตนตรัย

พระ...

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร?

ตอนที่ ๓ ชีวิตเป็นไปอย่างไร?

เป้าหมายชีวิต

พค.เมธังกร

๐๙.๔๕ – ๑๑.๐๐

“ชีวิต ควรให้เป็นไปอย่างไร?”

“ชีวิต เป็นไปอย่างไร?”

พค.เมธังกร

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐

พัก

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐

ตอนที่ ๓ ชีวิตเป็นไปอย่างไร?

ผีเสื้อขยับปีก

พค.เมธังกร

๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐

ตอนที่ ๑ ชีวิตคืออะไร?

ตอนที่ ๒ ชีวิตเป็นอย่างไร?

“ชีวิต คือ อะไร?”

“ชีวิต เป็น อย่างไร?”

พค.เมธังกร

 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕

พัก

๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐

บทที่ ๑๗ บทสรุป

ธรรมสากัจฉา : “พุทธธรรม : ความจริงแห่งชีวิต”

พค.เมธังกร, พค.วรวงศ์

บุญภาวนา อุทิศมหากุศล

 

ครั้งที่ ๒ : ตอน “ศึกษาชีวิต พินิจธรรม ” : วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

สถานที่ : ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ 

ช่วง

เวลา

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

กิจกรรม

วิทยากร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕

ไตรรัตน์ : ในฐานะเครื่องนำเข้าสู่มรรค

บูชาพระรัตนตรัย

พระ....

๐๙.๑๕ – ๑๑.๑๕

บทที่ ๑๑ บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา

“ทาง สาย กลาง”

พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

 

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐

พัก

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐

ตอนที่ ๕ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร?

บทนำ สู่พุทธธรรม

ฉันเท่านั้น ที่รู้ ตัวฉันเอง

พค. เมธังกร

๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐

“ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร?”

“บทนำสู่พุทธธรรม”

พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕

พัก

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐

 

ธรรมสากัจฉา : บทสรุป จากพุทธธรรม

พค.เมธังกร, พค.วรวงศ์

บุญภาวนา อุทิศมหากุศล 

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

ชาวพุทธมีความเข้าใจเป้าหมายสูงสุด เป้าหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนา เป็น “สัมมาทิฏฐิ” ที่จะเป็นก้าวแรกสู่แนวทางการเดินไปสู่เป้าหมายตามหลักอริยมรรค  และได้รู้จัก ได้สัมผัสส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือ “พุทธธรรม” อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้มีการค้นคว้า หาอ่านเพิ่มเติม

 

Image result for กาลานุกรม ป อ ปยุตฺโต

กิจกรรม ที่ 2 – กิจกรรม “สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา”

เป็นการบรรยายประวัติพระพุทธศาสนา ในช่วงเวลาต่างๆ  เป็นกิจกรรมสัญจรไปในสถานที่เครือข่าย ในกรุงเทพเช่นกัน  โดยจะทำสลับกับกิจกรรมที่ ๑ เป็นการเสริมกิจกรรมแรก ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจที่มาของพุทธศาสนา เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นๆ รูปแบบเป็นการแสดงธรรมประกอบกิจกรรมอื่น หรือ งานภาวนาเพื่อปัญญา  โดยดูสถานที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ  สถานที่ที่อาจเป็นไปได้มี ดังนี้

กำหนดการและหัวข้อการบรรยาย

สถานที่ ห้องนิพพานชิมลอง

วันที่ / เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐

รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมใหม่

พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐

แสงทองส่องแดนธรรม

พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

ชาวพุทธมีความเข้าใจที่มาของพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง อันจะเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธา เป็นแรงบันดาลใจในการก้าวเดินสู่หนทางแห่งความหลุดพ้น

 

ผู้บริหารโครงการ

กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ ร่วมกับ กลุ่มพุทธธรรมนำสุข

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ธรรมภาคีกลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์ คุณวุฒิ  โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

Facebook กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์

 

 

Tags กิจกรรมพิเศษ | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปริยัติสัทธธรรม)