Recommend Print

งานวัดวิถีใหม่

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๖๐๐ ปี ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมและเผยแผ่แก่ผู้คนสืบมาจนเป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของโลกที่แผ่ขยายไปทั่วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายในแต่ละพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งขยายวงและถดถอย เฉพาะในประเทศไทยที่บรรพชนบนผืนแผ่นดินนี้ได้เลือกรับไว้จนกำหนดให้เป็นศาสนาหลักประจำชาติ ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นประเทศศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ก็มีลักษณาการเช่นเดียวกัน มีทั้งรุ่งเรืองงามสง่าและหม่นหมองเป็นที่น่าห่วงใย โดยมีการปรับปรุงพัฒนาและริเริ่มใหม่ ๆ ในกิจการพระพุทธศาสนาไทยเป็นจำนวนไม่น้อย

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงน้อมนำวาระรำลึก ๑๑๑ ปี ของพุทธทาสภิกขุ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการศึกษาค้นคว้า วิจัย สังเคราะห์บทเรียนในเชิงหลักคิด หลักปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ในการขยายผลและจรรโลงการพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสืบไป โดยในระยะแรก มุ่งในกิจการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านศาสนธรรม การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม, ด้านศาสนสมบัติ และด้านศาสนประเพณี พิธีการ ในวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ด้านละ ๔ แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนลักษณะ ระดับ ขนาด และพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วย :–

     ด้านศาสนประเพณี พิธีกรรม ประกอบด้วย วัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ วัดป่าในชนบท ขนาดเล็ก, วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเมืองในเมือง ขนาดเล็ก, วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร พระอารามหลวงในเมือง ขนาดกลาง และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสาธารณกุศล ขนาดใหญ่

     ด้านศาสนธรรม การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เป็นวัดป่าในชนบท ขนาดกลาง, วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดบ้านชานเมือง ขนาดกลาง, มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมป์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสาธารณกุศลขนาดใหญ่ และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิกำกับโดยวัด ขนาดใหญ่

     ด้านศาสนสมบัติ ประกอบด้วย วัดเหล่าอาภรณ์ จังหวัดยโสธร วัดบ้านในชนบท ขนาดเล็ก, วัดแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพมหานคร วัดบ้านชานเมือง ขนาดเล็ก, วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม วัดบ้านชานเมือง ขนาดกลาง และ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงในเมือง ขนาดใหญ่

โครงการได้ทำกาวิจัยแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีผลการศึกษาดังรายงานฉบับสมบูรณ์

และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการขยายผลสู่เป้าหมายหลักโดยเฉพาะวัด คณะสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชน สื่อสังคม และผู้สนใจทั่วไป ประกอบกับได้รับการประสานจากมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ในการเข้าร่วมถวายงานเปลื้องธุระสงฆ์ด้านการจัดการศาสนสมบัติ ในการเข้าสนองงานวัดกรณีศึกษาและวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์และจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาสืบไป.

เวทีประชุมเชิงสัมมนาปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายผลในสังคมไทย

20210617 01

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดวงประชุมเชิงสัมมนาปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายผลสังคมไทยด้วยการอาราธนานิมนต์พระภิกษุให้คำวิจารณ์ชี้แนะเพื่อเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและขยายผล ตลอดจนการจัดทำข้อสรุปสังเขปพร้อมคลิปสารคดีเพื่อการเผยแผ่ สร้างการรับรู้ ตลอดจนกระตุ้นและเป็นแนวทางการลงมือทำที่วัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ได้เอง รวมทั้งจัดให้มีเวทีประชุมเชิงสัมมนาปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายผลในสังคมไทย แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ในชื่อกิจกรรม “งานวัดวิถีใหม่ (Some New Way of Wat’s Work)” ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สุญญโต), พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ), ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี รับเป็นองค์ปาฐกและองค์กล่าวสัมโมทนียกถา ร่วมกับคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพุทธศาสนิกที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามกำหนดการการประชุมดังนี้

รับชมเทปบันทึกการประชุมสัมมนา

และโครงการได้จัดทำบทสรุปสังเขป และจัดพิมพ์เป็นเอกสารชื่อ “งานวัดวิถีใหม่” เพื่อใช้ประกอบการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ และเผยแพร่ในวงกว้าง มีเนื้อหาสารบัญประกอบด้วย งานวัดวิถีใหม่ ด้านศาสนประเพณี, งานวัดวิถีใหม่ ด้านศาสนธรรม, งานวัดวิถีใหม่ ด้านศาสนสมบัติ, ความเห็นต่องานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์บทเรียนในเชิงหลักคิดและหลักปฏิบัติ กรณีศึกษาเพื่อการขยายผลพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ภาคผนวก

พร้อมลงพื้นที่จัดทำสารคดี จำนวน ๔ คลิป ได้แก่

โดยมีอีก ๒ คลิปพิเศษ คือ

การเผยแผ่ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายและสื่อสาธารณะในวงกว้าง ทั้งก่อนการจัดประชุม ในระหว่างการประชุม และภายหลังการประชุม เท่าที่ประมวลได้ ประกอบด้วย

 


BIA10Y 0002

BIA10Y 0004

BIA10Y 0019

BIA10Y 0021

BIA10Y 0022

BIA10Y 0034

BIA10Y 0040

BIA10Y 0053

BIA10Y 0059

BIA10Y 0060

BIA10Y 0061

BIA10Y 0062

BIA10Y 0063

BIA10Y 0095

BIA10Y 0143

BIA10Y 0148

BIA10Y 0164

BIA10Y 0165

BIA10Y 0166

BIA10Y 0170

BIA10Y 0184

BIA10Y 0198

BIA10Y 0199

BIA10Y 0200

BIA10Y 0201

BIA10Y 0202

BIA10Y 0203

 BIA10Y 0204

 BIA10Y 0205

BIA10Y 0206

BIA10Y 0219

BIA10Y 0275

BIA10Y 0317

BIA10Y 0321

BIA10Y 0326

BIA10Y 0367

BIA10Y 0379

BIA10Y 0408

BIA10Y 0414

BIA10Y 0469

BIA10Y 0496

BIA10Y 0545

BIA10Y 0546

BIA10Y 0549

BIA10Y 0550

BIA10Y 0551

BIA10Y 0552

BIA10Y 0553

BIA10Y 0564

BIA10Y 0570

BIA10Y 0571

BIA10Y 0592

BIA10Y 0600

BIA10Y 0633